GuestRoomMaribor GuestRoomMaribor

NEWS

SobaZaGosteMaribor I 3. 12. 2021

Terms and conditions

Pogoji uporabe


Check out interview with out GRM residents Agnieszka Antkowiak and Stefan Głowacki on radio MARŠ about their residency in Maribor and the exibition in the Gallery K18.

Na radiu MARŠ (95,9 MHz) prisluhnite intervjuju, ki ga je z rezidentko in rezidentom SobeZaGosteMaribor Agnieszko Antkowiak in Stefanom Głowackim pripravil Jan Podbrežnik!

Link to interview (ENG):

If you want to read more about the exibition, you can check out the article by BLOK magazine, an online art magazine focused on Central European art.

O razstavi in projektu naših rezidenčnih umetnikov v Galeriji K18 lahko berete tudi v spletnemu časopisu BLOK, spletnemu časopisu, ki se fokusira na sodobno umetnost v Centralni Evropi.

Link to article (ENG):SobaZaGosteMaribor I 3. 9. 2021

Hotel sem biti dovolj dober zate. 

V petek 3. 9. 2021 ob 19.  je otprta razstava »Hotel sem biti dovolj dober zate«  z performansom aktualnega gosta rezidenčnega programa SobaZaGosteMaribor Elija Mouhanne.

Mouhanna se z deli umešča na široko področje tako poimenovane religije tehnologije, ki ne zadeva le dolge zgodovine kultiviranja narave – vključno z naravnim v človeku –, ampak tematiko preoblikovanja ali, bolje, širjenja človeških zmožnosti preko premagovanja njegovih naravnih ali kulturnih danosti. Tehnologija v tem primeru ni le sredstvo tvorbe kulture (pozunanjenje spomina v tehniki pisave in drugih oblik shranjevanja podatkov kot pogoj njegove medgeneracijske transmisije) in hkrati nekaj kar temelji na kulturnem znanju, tehnična proteza ali tehnični mediji namreč povratno vplivajo tudi na izvorno človekovo naravo in kulturo. Medijske tehnologije sicer izraščajo iz kulture, ampak delujejo kot avtonomne entitete, ki transcendirajo to isto človeško kulturo. Ni naključje, da tehnološki in znanstveni razvoj od srednjega veka dalje pogosto poganjajo težnje po približevanju človeka božjemu.

V razstavi Mouhanna preigrava tri ključna tematska polja, ki jih uokvirja omenjeno področje religije tehnologije. Prvič, vpliv medijskih tehnologij na medčloveško komunikacijo in intimnost, na kar med drugim nakazuje umestitev figure očeta (portreta umetnikovega lastnega očeta), ki ga osvetljuje svetloba telefonskega ekrana na pročelje fasade Galerije K18. Drugič, sorodnost statusa kože kot membrane, ki ločuje milje biološkega telesa in zunanjosti ter tehnologije kot človekovega sredstva pozunanjenja spomina in osvobajanja organov (primer orodij), hkrati pa umeščanje prakse oblačenja v to relacijo. Tretjič, razmerje in razlika med digitalnim in materialnim.

Rezidenčni program SobaZaGosteMaribor financira Mestna občina Maribor. Produkcija projekta Elieja Mouhanne: Pekarna Magdalenske mreže v sodelovanju z Miho Vipotnikom in Kajo Kraner v okviru 5-letnega kontinuiranega predstavljanja libanonskih umetnikov mlajše generacije.
GuestRoomMaribor I 3.9.2021

Elie Mouhanna: I wanted to be good enough for you.


Elie Mouhanna's performance opened the exhibition at Gallery K18 entitled “I wanted to be good enough for you”  last Friday, 3 September 2021.

In his works, Mouhanna places himself on a broad field of the so-called religion of technology which not only concerns the long history of cultivating nature—including the natural in man—but the theme of transforming or, better, expanding human capabilities by overcoming his naturally or culturally given capacities. In this case, technology is not only a means of creating a culture (by externalization of memory in writing and other forms of data storage as conditions of its intergenerational transmission); namely, technical prostheses also have a reciprocal effect on the original human nature and culture. While media technologies grow out of culture, they act as autonomous entities that transcend this very same culture. It is no coincidence that since the Middle Ages onwards, technological and scientific developments have often been driven by the tendency to bring humans closer to God-like omnipresence and immortality.

In the exhibition, Mouhanna replays three key themes framed by the aforementioned religion of technology. First, the influence of media technologies on interpersonal communication and intimacy, as indicated by the placement of the father figure (a portrait of the artist’s father) illuminated by a telephone screen light on the façade of Gallery K18. Second, the proximity of the status of the skin as a membrane separating the milieu of the biological body and the exterior, and technology as a human means of externalizing memory and liberating organs (the example of tools), as well as the placement of dressing practices in that very relation. Third, the relationship and difference between the digital and the material.

The residency program GuestRoomMaribor is financed by the Municipality of Maribor. Production of Elie Mouhanna's project: Pekarna Magdalenske mreže in collaboration with Miha Vipotnik and Kaja Kraner in the framework of 5 years long continuous presentation of the younger generation of Lebanese artists.SobaZaGosteMaribor I 20. 8. 2021

Interesni Safari z Elijem Mouhanno

V sredo, 25. 8. 2021, ob 16. uri vas vabimo na Interesni safari z aktualnim rezidentom Elijem Mouhanno in um. zg. Simonom Žlahtičem. Dobimo se pred trgovskim centrom Jager v Melju (https://goo.gl/maps/5Rub48ySRDEdymXp7).

Interesni safari je iskanje stičišča med temo za-nimanja gostujočega umetnika in lokalnim okoljem. Trenutni gost rezidenčnega programa SobaZaGosteMaribor Elie Mouhanna se zanima za tkanine in z njim povezano socialno zgodovina. Mariboru, nekoč poznanemu po nazivu jugoslovanski Manchester, je usodo krojila tudi tekstilna industrija. V obdobju med obema vojnama ga je povzdignila v pomembno industrijsko središče, sama panoga pa je pomembno vplivala na strukturo zaposlenih, saj so v njej delale predvsem ženske.

Tokrat se bomo s Simonom Žlahtičem in Eliejem Mouhanno sprehodili po kompleksu bivše tovarne MTT (Mariborske tekstilne tovarne) v Melju. Obiskali bomo različne predele tovarne in se pogovarjali o pomenu, ki ga je predstavljala v lokalnem in mednarodnem kontekstu. S predavanjem na mestu, komentarji in diskusijo bomo začeli pred trgovskim centrom Jager.

--

Simon Žlahtič, samozaposlen v kulturi, je doštudiral umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Predava umetnostno zgodovino, med drugim na Univerzi za III. življenjsko obdobje in v Galeriji K18. Piše prispevke, članke in druga besedila ter sodeluje pri nastajanju katalogov in publikacij. Kurira različne razstave doma in v tujini. Kot kulturni producent in kurator deluje v Pekarni Magdalenske mreže. Občasno sodeluje pri Mednarodnem filmskem festivalu posvečenemu stop animaciji - StopTrik. Kot izvršni producent sodeluje tudi z gledališko skupino ZIZ. V okviru programa SobaZaGosteMaribor se je udeležil rezidenčne izmenjave za tandeme, kjer je gostoval v okviru galerije za sodobno umetnost v Gradcu.
SobaZaGosteMaribor I 19. 8. 2021

Spoznajte rezidenta: Elie Mouhanna

Vljudno vabljeni na predstavitveni dogodek in pogovor z aktualnim rezidentom Eliejem Mouhanno, ki bo v četrtek, 19. 8. 2021, ob 19. uri, na dvorišču Vetrinjskega dvora (Vetrinjska ulica 30).

Elie Mouhanna je bil rojen leta 1990, odrasel je v obmorskem mestu Sarba (Jounieh) v Libanonu, trenutno pa živi in deluje v Feytrounu v Libanonu. Leta 2012 je magistriral iz grafičnega oblikovanja na Univerzi USEK, deluje kot multidisciplinarni umetnik, izdelovalec tekstila in pedagog. Na oddelku za modno oblikovanje Libanonske akademije vizualnih umetnosti (ALBA) poučuje pletenje in zgodovino tekstilnih tehnik.

Za Mouhanno je umetnost katarzična ter osebna ali kolektivna potreba, ki izhaja iz občutka nujnosti, določenega s specifičnim kontekstom. Četudi njegova umetniška praksa izvira iz osebnega, osebnih izkušenj in osebnih arhivov, vedno - četudi implicitno - korespondira s kolektivnim. Tekom let so se v njegovi praksi izoblikovala ponavljajoča se področja, ki usmerjajo njegov raziskovalni interes: telo kot materija in figura ter relacija telesa do drugih (živih in neživih) bitij, prostora in časa; raznolike manifestacije jezika kot sredstva interaktivnosti; tehnika, razumljena kot sklop znanja in metod, ki telesom omogočajo delovanje.

Dogodek bo potekal v skladu z veljavnimi ukrepi za zamejitev širjenja virusa Covid-19.GuestRoomMaribor I 04. 06. 2021

Meet The Resident: Elie Mouhanna

You are kindly invited to join us next Thursaday, 19. 08. 2021 at 7 pm for the Meet The Resident event at the courtyard of the Vetrinj mansion (Vetrinjska ulica 30) where our current resident Elie Mouhanna is going to introduce himself and present his work.

Elie Mouhanna was born and grew up in the coastal town of Sarba (Jounieh), Lebanon in 1990. He is currently working and residing in Feytroun, Lebanon. In 2013, he graduated with a master’s degree in graphic design from USEK (The Holy Spirit University of Kaslik), but spent most of the following years participating in art exhibitions in Lebanon and abroad. He’s a multidisciplinary artist, as well as a self-taught textile practitioner and pedagogue. He is a professor of knitwear and the history of textile techniques at the fashion school of ALBA (The Lebanese Academy of Fine Arts).

For Mouhanna, art is cathartic and a personal/collective need, and the act of making art is necessarily driven by a sense of urgency that is often particular to a specific context. His artistic practice emerges from the personal and feeds on his personal experiences and archives, but for him, the personal must always be capable of functioning as an analogy of the collective even if implicitly. Throughout the years, he has come to recognize the recurrent themes that govern his creative endeavors: the body, in the literal and figurative sense, and its relationship with other (animate and inanimate), time, and space; language in its various manifestations, as the backbone of interactivity; technique, as know-how and methods that allows for the generation of bodies of work.

SobaZaGosteMaribor I 21. 6. 2021

Claudio Beorchia: Pripoveduj mi reko


V sredo 21. 6. 2021 ob 19. uri vas vabimo na otvoritev razstave Pripoveduj mi reko, aktualnega gosta rezidenčnega programa SobaZaGosteMaribor Claudia Beorchie.

Pripoveduj mi reko je raziskava reke Drave, natančneje refleksija splošnega dojemanja vode v sodobni družbi. Pripoveduj mi reko, osrednje delo na razstavi je zgodba o reki - od njenega izvira do Maribora - ki se napaja s stotinami recenzij in mnenj o Dravi in ​​njenih posebnostih ter znamenitostih objavljenih na Googlu in TripAdvisorju. Izbor najbolj nenavadnih, izvirnih, pomenljivih ali rekurzivnih kritik, je preurejen in ponovno sestavljen v literarni kolaž, ki sledi presenetljivim povezavam in pomenskim stikom, oživi zborovsko kompozicijo o reki in njenih vodah.

Fontana - avdio vizualna instalacija, ki artikulira Pripoveduj mi reko, je odraz vode in njene vloge kot naravnega vira mesta. Gre za nekakšen poetičen kratek stik: mestno energijo proizvajajo hidroelektrarne na Dravi; televizorji dela Fontana tako lahko delujejo zahvaljujoč se rečni energiji, na zaslonih pa opazujemo slike jezu elektrarne, ki proizvaja to energijo.

Poleg pojma vode, projekt Pripoveduj mi reko nagovarja tudi temo pokrajine in gradnje, pogosto mediirane skozi digitalne in telematske tehnologije dosegljive ljudem ter pojma avtor in avtorstvo, transformirana po razcvetu družbenih medijev.GuestRoomMaribor I 21.6.2021

Claudio Beorchia: Tell me a river

Tell me a river is an investigation about the Drava river, or, more precisely, a reflection on how people perceive water within contemporary society.

The main work of the exhibition: Tell me a river, is a narration of Drava - from its source to Maribor - that feeds on hundreds of reviews about the river, its attractions, and landmarks, written and published on Google and TripAdvisor. A selection of the most curious, original, and recursive reviews is rearranged and reassembled in a literary collage that pursues semantic links shaped in a choral composition of the river and its waters.

Fountain - the audio-visual installation that builds on Tell me a river, is also a reflection on water and its role as a resource for the city. It is a kind of poetic short-circuit: the city's energy is supplied by hydroelectric power plants along the Drava; the televisions of Fountain can work thanks to the energy provided by the river; therefore, on the screens, it is the flow of the images of the dam and the waterfall that provides that energy.

If water is the main subject of the exhibition Tell me a river, there are other related topics in the research: the landscape and its construction, increasingly mediated by digital and telematic technologies available to people; and the concept of author and authorship transformed after the advent of social media.
SobaZaGosteMaribor I 14. 06. 2021

Danilo Milovanović: Intervenciji v javnem prostoru

Danilo Milovanović je v času skoraj trimesečnega rezidenčnega bivanja v Mariboru pripravil dve lokacijsko specifični intervenciji, skozi kateri se je odzval na proces transformacije mariborskega mestnega jedra zaznamovanega z gentrifikacijo.

Vabimo vas, da se sprehodite od intervencije na pročelju Galerije K18 (Koroška 18) do Solarnega murala, ki se ob sončnih dnevih med 17. in 19. uro prikaže na fasadi zgradbe nasproti Elektra Maribor (Ulica kneza Koclja 4).

Več o intervencijah in celotni rezidenci si lahko preberete in ogledate na https://www.guestroommaribor.si/danilo-milovanovic-2021
GuestRoomMaribor I 14. 06. 2021

Danilo Milovanović: Interventions

During his almost three-month residency in Maribor, Danilo Milovanović prepared two site-specific interventions, through which he comments on the process of the gentrification of the city center.

We kindly invite you to take a walk from the facade of Gallery K18 (Koroška 18) to the Solar Mural, which appears on sunny days between 5 pm and 7 pm on the facade of the building opposite Elektro Maribor (Ulica kneza Koclja 4).

More about the interventions and Danilo's residencey in Maribor here: https://www.guestroommaribor.si/danilo-milovanovic-2021SobaZaGosteMaribor I  04. 06. 2021

Spoznajte rezidenta: Claudio Beorchia


V petek, 4. 6. 2021, vas ob 18.00 vljudno vabimo v park v Kulturenem centru Pekarna (Ob železnici 16), da spoznate aktualnega rezidenta SobaZaGosteMaribor, Claudia Beorchio, njegovo delo ter umetniške prakse.

Claudio Beorchia je interdisciplinarni umetnik iz Italije. Diplomiral in magistriral je iz umetnosti in oblikovanja na Univerzi IUAV v Benetkah in Akademiji lepih umetnosti v Milanu. Doktoriral je na oddelku za Oblikovanje in planiranje v kompleksnih okoljih na Doktorski šoli Univerze IUAV.

Beorchia je razstavljal v številnih razstaviščih v Italiji in v tujini, med drugim: Trienale v Milanu, Hangar Bicocca v Milanu (Italija), Palača Ducale v Genovi (Italija), Bienale v Nakanoju (Japonska), Fundacija A.M. Qattan (Ramala, Palestina), ter Armenskem centru za sodobno eksperimentalno umetnost v Jerevanu (Armenija).

Med rezidenčnim bivanjem in delom v Mariboru bo Claudio Beorchia preučeval naravne in urbane krajine, natančneje kompleksen odnos med ljudmi in vodo.Več o rezidentu najdete na povezavi: https://www.claudiobeorchia.it/site/


Dogodek bo potekal v skladu z veljavnimi ukrepi za zamejitev širjenja virusa Covid-19.GuestRoomMaribor I 04. 06. 2021

Meet The Resident: Claudio Beorchia


You are kindly invited to join us next Friday, 04. 06. 2021 at 6 pm for the Meet The Resident event at the courtyard of the Cultural center Pekarna (Ob železnici 8 ) where our current resident Claudio Beorchia is going to introduce himself and present his work.

Claudio Beorchia is an interdisciplinary artist from Italy. Beorchia completed his BA and MA degrees in Art and Design at the Iuav University and the Academy of Fine Arts in Milan. He obtained his Ph.D. in Design Sciences at the Department of Design and Planning in Complex Environments at the Doctorate School of Iuav University.

Beorchia exhibited in dozens of exhibitions in Italy and abroad: Triennale and Hangar Bicocca in Milan (Italy), Palazzo Ducale in Genoa (Italy), the Nakanojo Biennale (Nakanojo, Japan), the A.M. Qattan Foundation, Ramallah (Palestine), the Armenian Center for Contemporary Experimental Arts, Yerevan (Armenia), among others.

During the residency, Beorchia will investigate natural and urban landscapes i.e. the complex relationship between humans and water.

More about the resident: https://www.claudiobeorchia.it/site/GuestRoomMaribor I 23. 04. 2021

Interesni Safari: Drobtinice

V petek, 23. 4. 2021, ob 17.30 te vabimo na dvorišče Vetrinjskega dvora, od koder se bomo z aktualnim rezidenčnim umetnikom programa SobaZaGosteMaribor podali na sprehod po mestu.

Javni prostor se nezadržno krči. Mesta, kot jih poznamo, postajajo prostori privatnih interesov in gentrifikacije. Dodaten udar javnemu prostoru predstavljajo tudi ukrepi za zajezitev epidemije, saj so odlična priložnost, da se v fizični odsotnosti javnosti, mesta predrugačijo brez kritike in dialoga. Z rezidentom Danilom Milovanovićem bomo na sprehodu po mestu obiskali izgubljene prostore in podobe mesta in iskali še zadnje kotičke pristnosti, ki smo jo poznali še ne dolgo nazaj. Izmenjali bomo izkušnje iz drugih mest in te povabili, da deliš svoja opažanja.

GuestRoomMaribor I 25. 03. 2021

MeetTheResident: Danilo Milovanović

You are kindly invited to join us next Thursday, 25. 3. 2021 at 7 pm for the online event where our current GuestRoomMaribor resident Danilo Milovanović is going to introduce himself and present his work. You can join us on ZOOM, or, follow the event via Facebook live on Guest Room Maribor FB page.

Read more...

Photo: Boris Beja


GuestRoomMaribor I 10. 03. 2021

Mark Farid: Invisible Voice - Advert & Early Acces Download for Plugin


PLUGIN (BETA/TEST VERSION)

The Invisible Voice website has been updated, and you can download the plugin for Firefox via the website:

www.invisible-voice.com
SobaZaGosteMaribor I 23. 2. 2020

SobaZaGosteMaribor 
Poziv za umetniške rezidence 2021

Rok za prijavo je 31. 3. 2021

Rezidenčni program SobaZaGosteMaribor vabi vizualne in interdisciplinarne umetnike k prijavi na odprt poziv za umetniške rezidence v Mariboru v letu 2021. Na voljo je več terminov za enomesečno honorirano ustvarjanje v prostornih ateljejih, v zavetju mirnega dvorišča Vetrinjskega dvora v osrčju Maribora ter možnost predstavitve novonastale produkcije v Galeriji K18. Več...
 

GuestRoomMaribor
Open Call for Art Residencies 2021

Deadline: March 31st 2021

The GuestRoomMaribor residency program invites visual and interdisciplinary artists to apply for residencies in Maribor in the year 2021. There are several dates available for one-month funded residencies in spacious studios, in the quiet courtyard of the Vetrinj mansion located in the strict centre of Maribor, including the possibility of presenting the newly created production in the Gallery K18. More...

SobaZaGosteMaribor I 15. 12. 2020

Mark Farid: Invisible Voice

Vljudno vabljene_i , da se nam 21. 12. 2020 ob 19. uri pridružite na predstavitvi in zagonu projekta Invisible Voice, aktualnega rezidenta SobeZaGosteMaribor, Marka Farida. Predstavitev bo v predvajana na Facebook strani Guest Room Maribor, lahko pa se nam pridružite tudi v živo na Zoom paltformi in sodelujete v diskusiji (https://zoom.us/j/95036968641). 

Invisible Voice je brezplačen spletni vtičnik, ki vam omogoča, da se o uporabi spletnih strani, ki jih uporabljate, odločate preudarno. več...
GuestRoomMaribor I 15. 12. 2020

Mark Farid: Invisible Voice

You are kindly invited to join us on Monday, 21. 12. 2020, at 7 pm for the presentation and kick off of the Invisible Voice, “a free plugin that empowers you to make informed decisions about the websites you use” by our GRM resident Mark Farid.

You can listen to the presentation live on the Facebook page Guest Room Maribor or join us live on Zoom (https://zoom.us/j/95036968641).
More...SobaZaGosteMaribor I 14. 12. 2020

Václav Janoščik: Travma in identiteta po računalniški obdelavi podatkov


Vljudno vabljene_i na predavanje Václava Janoščika "Travma in identiteta po računalniški obdelavi podatkov" nocoj ob 19. uri. 

Predavanje, ki ga so-organizirammo, v okviru rezidence SobaZaGosteMaribor, Pekarna Magdalenske mreže in revija Šum je del osrednjega kuriranega programa 26. MFRU – Infrastrukturni kompleks: Predrugačena Zemlja.GuestRoomMaribor I 14. 12. 2020

Václav Janoščík: Trauma and Identity after Computing

You are kindly invited to join the lecture "Trauma and Identity after Computing" by Václav Janoščik tonight at 7pm!


The lecture is part of the main curated program of 26th IFCA – Infrastructure Complex: Altered Earth. Václav Janoščík was a theorist-in-residence at GuestRoomMaribor, Pekarna Magdalenske Mreže. The residency is co-organized by Šum journal.

SobaZaGosteMaribor I 20. 11. 2020

Spoznajte rezidenta: Mark Farid

V petek, 20. 11. 2020, ob 19:oo vas vabimo na spletno predstavitev aktualnega gosta rezidenčnega programa SobaZaGosteMaribor, Marka Farida. Posnetek si boste lahko ogledali na FB profilu Guest Room Maribor ali na YouTube kanalu Pekarna Magdalenske mreže. Več...

GuestRoomMaribor I 20. 11. 2020

Meet The Resident: Mark Farid

You are kindly invited to join us at the online event where our current GuestRoomMaribor resident Mark Farid Silvia is going to introduce himself and present his work. In a video presentation, he will talk about their selected artworks from the past and "Invisible Voices" - a project Mark will develop while "staying" at the GuestRoomMaribor residency. The event is going to be premiered on GuestRoomMaribor FB page and on Pekarna Magdalenske mreže YT channel on Friday 20th of November at 7 pm (GMT+1). More...

SobaZaGosteMaribor I 13. 11. 2020

SILVIA AMANCEI & BOGDAN ARMANU: Neljube možnosti. Skripte, scenariji in zgodbe. SABA-in pogled v prihodnost. / Kam iti? Kaj početi?

Vabljeni k ogledu projekta Kam iti? Kaj početi?, ki je nastal v okviru rezidenčnega programa SobaZaGosteMaribor. Sprehodite se mimo Galerije K18, na kateri boste našli intervencijo romunskega umetniškega dvojca, ali spremljajte to spletno stran, na kateri bomo vsak teden objavili dva nova kolaža, na koncu rezidence pa zaključno video delo.


GuestRoomMaribor I 13. 11. 2020

SILVIA AMANCEI & BOGDAN ARMANU: Unlovable prospects. Scripts, Screenplays and Stories" SABA's view into the Future. / Where to go? What to do?

You are kindly invited to view the project Where to go? What to do?, which was created within the GuestRoomMaribor residential program. If you are in Maribor, you can pass by the Gallery K18, where you’ll find a facade intervention, or you can follow this website, where we’ll post two new collages each week (two are already on view), and the final video work at the end of the residency in three weeks.
More...SobaZaGosteMaribor I 8. 11. 2020

VACLAV JANOŠČIK: Travma in identiteta po računalniški obdelavi podatkov

Tako kot poznamo več različnih genealogij računalnikov, umetne inteligence, algoritmov in digitalnega, obstaja tudi več problemov, ki ustvarjajo razkol v današnjih družbah: od ponovnega porasta populizma in nacionalizma do pomanjkanja dialoga ter zavzetosti za razumnost in znanost. Te kompleksnosti bo Janoščík skušal povezati in jih preseči prek njegove spekulativne zgodovine, razvijanja medijske teorije travme in trenutne prisvojitve popularne kulture. Zaključek oziroma ponazoritev tega na travmo osredotočenega, farmakološkega in pop-filozofskega pristopa predstavlja nekaj opazk o njegovem delu in afektivni investiciji v kontekstu umetniške akademije.
Več...
GuestRoomMaribor I 8. 11. 2020

VACLAV JANOŠČIK: Trauma and Identity after Computing

There are many diverse genealogies of computers, AI, algorithms or the digital, so are there many problems tearing apart our current societies, from the resurgence of populism and nationalism to lack of dialogue or commitment to reasoning or science. I will try to connect and transcend these complexities with the help of my speculative history, developing a media theory of trauma and highjacking of current popular culture. Few remarks about my own work and affective investment in the environment of art school make a coda, an exemplification of this trauma oriented, pharmacological and pop-philosophical approach.
More...


SobaZaGosteMaribor I 29. 11. 2020

Spoznajte rezidenta: Silvia Amancei & Bogdan Armanu


Vljudno vabljene_i na spletni dogodek, v okviru katerega vam bomo predstavili aktualna gosta rezidenčnega programa – romunski umetniški par, Silvio Amancei in Bogdana Armanu. V video predstavitvi bosta govorila o njunih izbranih umetniških delih iz preteklosti ter o Unlovable prospects. Scripts, Screenplays and Stories, projektu katerega bosta razvijala v času mariborske rezidence. Dogodek bomo premierno prikazali na Facebook strani Guest Room Maribor v četrtek, 29. oktobra ob 19. uri (GMT+1). 
Več...

Aelia Hazil: V iskanju Aelije / Searching for Aelia

V torek, 18. 8. 2020, ob 19. uri, vas vljudno vabimo v Galerijo K18 (Koroška cesta 18) na otvoritev razstave rezidentke programa SobaZaGoste Maribor, Aelie Hazil z naslovom V iskanju Aelie


Delo Aelie Hazil, palestinske umetnice iz Libanona, bi lahko v grobem poimenovali post-internetna arhivska umetnost. Na prvi pogled se to poimenovanje nanaša na medijsko in kronološko umeščanje njenega dela. Kljub temu pa je potrebno biti bolj natančen. Arhivska umetnost bi naj namreč od 90. let naprej na eni strani izhajala iz vzpostavitve informacije kot osrednjega estetskega problema v okviru konceptualne umetnosti. Tiče se torej spremembe epistemološke podstati sodobne umetnosti. V primeru Hazil pa je vendarle ključno še kulturno in geopolitično umeščanje njenega dela: nagovarja namreč trk med materialnostjo teles, zelo specifičnega (političnega) teritorija, identitete (v osnovi radikalno virtualne in fikcijske tvorbe) in navidezne brezmejnosti sfere virtualnega - pa naj gre za svetovni splet ali domišljijo. Ekscesna dokumentacija, ki je ena od ključnih značilnosti njenega dela, v tem primeru torej ni povezana zgolj s splošnimi potezami digitalne kulture, ki temelji na konstantnem širjenju prostora za shranjevanje ampak hkrati s konstantnim krajšanjem časa shranjevanja. Nerazločljiva je z njeno etnično, kulturno in geografsko umeščenstjo oziroma njej pripadajočo eksistencialno izkušnjo: “s strahovi, ki smo jih podedovali od naših staršev in prednikov, da se lahko v vsakem trenutku zgodita izbris ali prekinitev, razseljenost in prisilna migracija na primer.”  

Razstava bo na ogled do 18. 9. 2020.

Poletni urnik Galerije K18: 
18. - 20. 8. 2020, od 14. do 18. ure,
21. - 29. 8. 2020, od 17. do 22. ure,
30. 8. - 18. 9. 2020, od 14. do 18. ure.


Producent projekta Aelie Hazil je Pekarna Magdalenske mreže v sodelovanju z Miho Vipotnikom.
AELIA HAZIL (Lbn)

(ENG below)
Soba za goste Maribor v juliju in avgustu 2020 zaradi epidemije virtualno gosti rezidenčno gostjo Aelio Hazil (00/00/0000), palestinsko vizualno umetnico iz Libanona. Njena umetniška praksa vključuje predvsem 3D skeniranje, fotogrametrijo, digitalno fotografijo, CGI (computer generated imagery) in glitch umetnost. Svoje umetniško delovanje je začela kot travel bloggerka na Instagramu, kjer je dokumentirala svoja virtualna potovanja v Palestino z ustvarjanjem dokumentacije potovanj preko aplikacije za 3D skenieranje imenovane display.land, pri čemer je upodabljala dejanske prostore in ljudi okupirane Palestine. V procesu apropriacije in združevanja teh podob, se konstruira identiteta Aelie Hazil na podlagi umišljenega spomina, pri čemer instagram račun služi kot medij pripovedovanja animirane zgodbe nematerialne osebe, ki poskuša premagati meje. Delo Hazil se osredotoča na politike, ki so implementirane in pospešene skozi internet ter prevprašuje mit virtualnega sveta brez meja.

18. avgusta bo Aelia Hazil v Galeriji K18 predstavila projekt "V iskanju Aelije". Otvoritev bo ob 19. uri, razstava pa na ogled do 18. 9. 2020.

Aelia Hazil IG: https://www.instagram.com/aelia.hazil/In July and August, 2020 is GuestRoomMaribor because of pandemics virtually hosting the resident Aelia Hazil (00/00/0000), a Palestinian visual artist besieged in Lebanon. Her practice includes 3D Scanning, Photogrammetry, Digital Photography, CGI, and Glitch Art. She started her art practice as a travel blogger on Instagram, where she used to document her virtual tours to Palestine creating documents of her travel through a 3D scanning application called display.land depicting real places and people from occupied Palestine. When appropriated and put together, those pictures construct the identity of Aelia Hazil through an imagined memory whereby her Instagram account serves as a medium telling an animated story of an immaterial person trying to overcome the borders. Her work looks into internet-enhanced politics and it challenges the myth of a borderless virtual world.

On the August 18th at 7 pm Aelia Hazil will present her project "Searching for Aelia" in Gallery K18. The exhibition will be on view until September 18th 2020. 

Aelia Hazil IG: https://www.instagram.com/aelia.hazil/


LILI M. RAMPRE & JULIA SUBRIOS RUBIES: Pop-fi

(ENG below)
V četrtek, 9. 7. 2020, ob 19. uri, vas vljudno vabimo v Galerijo K18 na otvoritev razstave rezidentk programa SobaZaGoste Maribor, Lili M. Rampre in Julie Subrios Rubies z naslovom Pop-fi.

Video instalacija Pop-fi je podaljšek umetniške raziskave Lili M. Rampre, na temo gledalstva ter njihovega sooblikovanja umetniškega diskurza. Skozi večletno raziskavo prevprašuje predvsem gledalčevo percepcijo avtorstva in umetniškega procesa. Vprašanji “Kaj je umetniška pismenost?” ter “Kako se umetniški diskurz sooblikuje s publiko?” sovpadata z avtoričinim zanimanjem za avtonomijo odzivnosti, kjer jo zanimajo predvsem mejni primeri konvencionalnosti odziva: na primer, krik kot odgovor na pričakovanja hiper-artikuliranosti umetnice, umetniška neposlušnost publike ter status glasu in slišanega v uprizoritvenih praksah.

V video instalaciji Pop-fi M. Rampre, s povabljeno so-ustvarjalko Julio Rubies Subiros, specifik umetniškega diskurza ne obravnava skozi kvantitativne metode humanističnih študij za formalno analizo intervjujev s publiko, ki bi lahko ponudile vpogled v jezik, ki ga publika uporablja, ko naslavlja vprašanja plesa, ampak pristopi k jeziku, kot živi formi, ki se uporablja v krogih praktikov - plesalcev, plesnih pedagogov, umetniških raziskovalcev in podobnih.
Več o projektu...We kindly invite you to join us this Thursday on the 9th of July 2020 at 7 p.m.in Gallery K18 for the opening of exhibition Pop-Fi, by residents of our GuestRoomMaribor program, Lili M. Rampre, and Julia Subiros Rubies.

The video installation Pop-fi is an extension of Lili M. Rampre‘s artistic research on the topic of the audience and their co-creation of the artistic discourse. For years she has been questioning the audiences’ perception of authorship and the artistic process. The questions “What is artistic literacy” and “How is an artistic discourse co-created with the audience?” are connected to author’s curiosity for the autonomy of responsiveness in which she is especially interested in border cases of conventional reaction: for example a scream which is an answer to the expectations of the artists hyper-articulation, the artistic disobedience of the audience and the status of the voice and what is heard in the performance art practices.

In the Pop-fi video installation M. Rampre and her collaborator Rubies Subiros do not think about the artistic discourse via quantitative methods of humanistic studies concerning the analysis of the interviews with the audience which could provide an insight into the language that said audience uses when they address the question of dance, but rather look at the language as a live form that is used in the circle of various practitioners – dancers, dance pedagogues, art researchers and such.
More about the project...OPEN CALL FOR INTERNATIONAL ARTISTS

GuestRoomMaribor 2020

GuestRoomMaribor is inviting artists to apply for a one-month residency in Maribor, Slovenia. The residency opportunity is offering free accommodation, artist fee and coverage of production costs. The application deadline is the 29th of February 2020. More...

ODPRT POZIV ZA MEDNARODNE UMETNIKE 

SobaZaGosteMaribor 2020 

Rezidenčni program SobaZaGosteMaribor vabi umetnike k prijavi na enomesečno rezidenčno bivanje v Mariboru. Rezidenca zajema brezplačno namestitev, honorar in kritje produkcijskih stroškov. Rok za prijavo je 29. februar 2020.
Več...
 

Ana Bassin: Ciklo

Galerija K18, Koroška cesta 18
Otvoritev razstave v petek, 27.12.2019 ob 19.00
Samostojna razstava Ane Bassin z naslovom Ciklo (oz. kroženje) se ukvarja s problematiko onesnaževanja in kapitalizma kot vzroka za njegov nastanek. Izpostavlja ilustracije, ki so v neposredni navezavi na drobne plastične predmete, ki okoli nas vzpostavljajo konflikt med vrednostjo človeškega življenja, preživetja živih bitij in vrednostjo materialnega. Zajezujemo in krčimo svoj naravni življenjski prostor, čeprav je naravno še vedno v nas samih. Razstava je umeščena v praznični čas in odstira pogled na praznovanje prihajajočega leta ter vrednost, ki jo kot družba pripisujemo praznovanjem. Čas vsemu živemu se izteka, prav tako kot letošnje leto.

Razstava bo odprta vsak delovnik med 7.1.2020 in 31.1.2020 med 14.00 in 18.00
__________________________________________________________________________________________________

Spoznajte rezidentko LILI M. RAMPRE

Ponedeljek, 23.12.2019, 19.00, Galerija K18
V svojem delu se ukvarja s formati namenjenimi publiki ter prevprašuje gledalčevo percepcijo avtorstva in umetniškega procesa. Vprašanji “Kaj je umetniška pismenost?” ter “kako se umetniški diskurz sooblikuje s publiko?” sovpadata z avtoričinim zanimanjem za avtonomijo odzivnosti, kjer predvsem raziskuje mejne primere konvencionalnosti odziva: krik kot odgovor na pričakovanja hiper-artikuliranosti umetnice, umetniška neposlušnost publike ter status glasu in slišanega v uprizoritvenih praksah kot so ples ter pedagogika plesa. LILI M. RAMPRE je diplomirala iz Fizike na Pedagoški fakulteti v Mariboru, ter nadaljevala svojo plesno izobrazbo na magistrskem študiju na frankfurtski Akademiji za glasbo in uprizoritvene umetnosti. Od leta 2010 se aktivno udejstvuje kot koreografinja, performerka ter pedagoginja, tako v svojem kot v delih drugih. Po končanem post-magistrskem študiju v a.passu (center za prakse umetniške raziskave), je eno leto razvijala lastno delo v Raziskovalnem koreografskem ciklu šole Anne Therese de Keersmaeker, P.A.R.T.S. v Bruslju.
__________________________________________________________________________________________________

InteresniSafari: Občinstvo v javnem prostoru

Ponedeljek, 23.12.2019, 16:00
Zbirno mesto: Glavni trg

S tokratno rezidentko Lili M. Rampre in um. zg. Simonom Žlahtičem bomo raziskovali in spoznavali mesta povezana s temo občinstvo v javnem prostoru. Občinstvo je lahko aktivno, ali pač ne, lahko je kritično, ali pač ne. Lahko je poslušno, ali pač ne. Maribor ima dolgo zgodovino in tekom časa ga je zaznamovalo tako eno, kot drugo. Obiskali bomo kraje množičnih manifestacij, demonstracij in javnih govorov. Poiskali arhitekturne ostanke in pokazatelje takšne aktivnosti in se spraševali o pozicijah občinstva in nastopajočih na drugi strani.

Vabljeni, da se nam pridružite na Interesnem safariju in z nami podelite, bodisi spomine iz mariborskih vstaj ali kakšno zgodbo iz daljne preteklosti.
__________________________________________________________________________________________________

InteresniSafari: Človek – narava

Četrtek, 19.12.2019, 15.00Zbirno mesto: Mariborska tržnica

Z aktualno rezidentko Ano Bassin bomo tokrat spoznavali Maribor preko relacije človek – narava. Voden sprehod bomo pričeli na osrednji mariborski tržnici v nadaljevanju pa obiskali drevesa, vrtove, trge, kipe, filozofijo, arhitekturo in se na koncu ob mestnem parku dotaknili tudi mariborske kulture.
Sprehod bo vodil um. zg. Simon Žlahtič.
_________________________________________________________________________________________________

Spoznajte rezidentko ANO BASSIN 

Torek, 17. 12. 2019, 19.00, Galerija K18
Ana Bassin (1986) je grafična oblikovalka in digitalna ilustratorka iz Škofje Loke, ki trenutno zaključuje magistrski študij oblikovanja vizualnih komunikacij na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. V času študija je izdelala kratki animirani film, s katerim se je predstavila na letošnji Animateki. Deset let, kot grafična oblikovalka promocijskih materialov ter celostnih grafičnih podob, deluje v MKC Pri Rdeči Ostrigi, od leta 2011 predvsem v okviru glasbeno-kulturnega festivala 'In memoriam prof. Peter Hafner'. V času 10. festivala je kurirala retrospektivno audio – vizualno razstavo ter na njej tudi predstavila izbor svojih del.


Tanja Vujasinović: MESTO NA DRUGI POGLED

Ponedeljek, 16, 12. 2019, 18.00, Galerija K18
Vabljeni na predstavitev interdisciplinarnega izobraževalnega skupnostnega projekta Mesto na drugi pogled (Grad na drugi pogled). Z nami bo vizualna umetnica, kuratorka, pedagoginja in ena izmed ustanoviteljic projekta Tanja Vujasinović.

Marin Renić, študent UMAS-a: kader iz video dela “Zanos”

MESTO NA DRUGI POGLED je interdisciplinarni izobraževalni skupnostni projekt hrvaške organizacije PUNKT, katerega cilj je izpostavljati manj običajne poglede na mesto. Projekt nastaja od leta 2013 in se je do zdaj odvijal v devetih različnih mestih. Povezuje kritično mišljenje v relaciji do mesta, produkcijo prostorsko-specifičnih umetniških del in razvijanje publike ter skupnosti.

TANJA VUJASINOVIĆ (1974) je hrvaška vizualna umetnica, kuratorka in pedagoginja. Leta 2006 je na Central Saint Martins College of Art and Design v Londonu magistrirala na Oddelku za likovno umetnost, leta 1999 pa diplomirala na Oddelku za kiparstvo Akademije likovnih umetnosti v Zagrebu.
Imela je mnogo samostojnih razstav in sodelovala pri večih skupinskih, za svoje umetniško delo pa je dobila tudi nekaj nagrad. Pri svojem delu uporablja različne medije vključujoč film/video, prostorsko-specifične intervencije v galerijah in v javnem prostoru, udejstvuje pa se tudi na področju participatorne umetnosti in v izobraževalnih umetniških projektih. S Tonko Maleković in Ivano Meštrov je soavtorica projekta Mesto na drugi pogled, v katerem že od začetka (2013) sodeluje kot organizatorka, kuratorka, filmska producentka in mentorica. Od leta 2016 na Akademiji likovnih umetnosti v Zagrebu poučuje predmet Kiparstvo in umetnost v javnem prostoru.


InteresniSafari z IMZ in SČS Nova vas

Ponedeljek, 16. 12. 2019, 15.00,
Zbirno mesto: Avtobusna postaja na Cesti proletarskih brigah ob Večerko v Novi vasi

S tokratno gostjo rezidenčnega programa SobaZaGosteMaribor - Tanjo Vujasinović predstavnico interdisciplinarnega izobraževalnega skupnostnega projekta "Mesto na drugi pogled" hrvaške organizacije PUNKT, se bomo v sklopu Interesnega safarija sprehodile_i po poteh uspehov in neuspehov samoorganizirane četrtne skupnosti Nova vas in delovanja Iniciative mestni zbor.
Iniciativa mestni zbor je skupina za spodbujanje političnega in nestrankarskega samoorganiziranja krajevnih in četrtnih skupnosti v Mestni občini Maribor. Samoorganizirane četrtne in krajevne skupnosti (SČKS) so nastale v letih 2013 in 2014 kot dogovor na politično samovoljo lokalnih odločevalskih skupin. Prebivalke_ci mesta se dobivajo v desetih SČKS in po načelih direktne akcije in konsenza prepoznavajo probleme lokalne skupnosti in jih skupnostno rešujejo.
Sprehod bodo izpeljale_i Kaja Fiedler in Urška Breznik s predstavnicami_ki SČS Nova vas in Simon Žlahtič, predstavnik iniciative Rešimo rogoški gozd. 

MARIBOR IS THE FUTURE
Robert Marin in Matjaž Rušt

Ponedeljek 29. 7. 2019, 19.00
Galerija K18, Koroška cesta 18, Maribor

Roberta Marina in Matjaža Rušta v tandemu poznamo predvsem preko projekta »Najlepše mesto na svetu« - seriji, ki v obliki fotobloga nastaja od leta 2014 in je bila med drugim predstavljena tudi kot tiskana publikacija, vsebinsko pa je vezana na Ljubljano, kjer fotografa živita. "Najlepše mesto na svetu" je geslo, s katerim je ljubljanski župan afirmiral cilje mestne razvojne politike. V Mariboru sta avtorja za naslov izbrala ponarodeli slogan »Maribor is the future«, ki ga je leta 2011 zasnoval tandem Sonda. Serija se s tem uvršča na dolg seznam projektov in iniciativ, ki so v osmih letih nastali pod tem imenom. Med najvidnejšimi so spletni portal nevladnih organizacij, kulturniški podcast, izobraževalna publikacija za otroke, slogan festivala dokumentarnega filma in turistična platforma, ki povezuje mariborske parcialno delujoče akterje in razpršene vsebine v kulturi in turizmu. Tako širok domet sprejetosti je slogan dosegel verjetno zaradi odprtosti interpretacije, ki dvomljivce nagovarja skozi ironijo, istočasno pa z vznesenostjo in upanjem polni pljuča neutrudnim optimistom. Več...InteresniSafari: 

Mariborjani in Mariborčani – Med hohštaplerji in lumpnproletariatom


S tokratnima gostoma rezidenčnega programa SobaZaGosteMaribor - Matjažem Ruštom in Robertom Marinom se bomo v sklopu InteresnegaSafarija sprehodili po mestu in spoznavali dva različna svetova. Na eni strani malomeščanske momente in prostore kvazi viskokih standardov, za protiutež pa še lokacije pajzlkulture in lumpnproletarjata. Začeli bomo v srcu "pravega" Maribora in se le za trenutek ustavili na desnem bregu "drugega" Maribora, kot ga razume pravi Mariborjan. Podali se bomo po sledeh propadlih megalomanskih podvigov in med drugim spoznali prvi mariborski "šoping center", oziroma, kar je od njegove veličine ostalo.
Med vračanjem proti centru mesta bomo nedvomno spoznali, da eden brez drugega ne moreta, saj sta kot dve plati istega kovanca, skupaj tvorita delček celote mariborske mentalitete in identitete.

Zbirno mesto: Glavni trg, v petek 19. 7. ob 10.30
Sprehod bo vodil um. zg. Simon Žlahtič.

Vljudno vabljeni!Robert Marin in Matjaž Rušt - Spoznajte rezidenta

Vabljeni na spoznavni večer z aktualnima rezidentoma SobeZaGoste – Robertom Marinom in Matjažem Ruštom, v petek 12. 7. 2019, ob 19. uri, v Galerijo K18 (Koroška cesta 18)
Na fotografiji Matjaž Rušt in Robert Marin. Foto: Asiana Jurca Avci

Roberta Marina in Matjaža Rušta v tandemu poznamo predvsem po projektu "Najlepše mesto na svetu", ki označuje serijo dokumentarnih fotografij nastalih v Ljubljani, katere avtorja kontinuirano objavljata na spletnem fotoblogu že od leta 2014. Osnovno izhodišče omenjenega projekta je superlativni citat ljubljanskega župana Zorana Jankoviča, s katerim ta pozitivno afirmira cilje mestne razvojne politike. Avtorja z zajemanjem melanholičnih in absurdno delujočih motivov z družbenega obrobja reflektirata realnost in tako gledalca soočata z estetiko, ki predstavo o najlepšem mestu na svetu – Ljubljani, prizemljuje s surovo neposrednostjo.
Soroden projekt naslovljen "Mesto miru" sta avtorja izvedla tudi na kratki rezidenci v Slovenj Gradcu, Maribor pa je njuna, vsaj kratkoročna, prihodnost.
Na dogodku bomo imeli priložnost prisluhniti tudi predstavitvi izbranih samostojnih fotografskih projektov "I Still Believe In Santa Claus" Roberta Marina in "Novi svet" ter "Politična krajina" Matjaža Rušta. Več...
Can Do More! Must Do More!

by Gildo Bavčević

Galery K18, Koroška cesta 18
Exhibiton on display till June 15th, every working day from 2 - 6 pm

The current artist in residency Gildo Bavčević made several performative interventions at various abandoned locations in Maribor (MTT-Maribor Textile industry, underpass near the bus station, former factory Boris Kidrič, planned cultural centre MAKS or space of former TAM). Those locations are witnesses of the collapsed economy and have as such become a scenography of planned interventions. With absurd acts Gildo Bavčević, on one hand, exposes abandoned spaces, on the other hand, the inability of society to correctly approach the solving of economic, social or ecological issues.Gildo Bavčević ( b.1979, Split, Croatia) is a multimedia artist interested in different forms of socially engaged art and ways of tackling social and political issues. He has created many performances, video performances, video installations, short films, as well as the sound in three feature-length films. In addition to the presentation of his works in his solo shows, he has participated in a large number of group exhibitions and festivals in Croatia and abroad. He has won a prize at the 39th Split Salon exhibition of contemporary art (Splitski Salon) for his video performance Plastic Man Machine and first prize at 46th Croatian Film Festival (Revija hrvatskog filmskog stvaralaštva) for his documentary Mreža solidarnosti (Solidarity Network), which was his graduate thesis in 2013 with which he obtained his MA in Film and Media Production from Split's Art Academy, from which he received the title of assistant professor. He is a member of both the Croatian Freelance Artist Association and Split's Croatian Visual Artist Association. He lives and works in Split.

https://gildo-bavcevic-portfolio.tumblr.com/THE NATURAL, THE (UN)CLEANSED & THE FOREIGN

Curated by Kaja Kraner and Lucija Smodiš
Featuring: Charbel Samuel Aoun / Nataša Berk / Perla Chaaya, Magaly Jabbour, Elie Azzi, Frederick Zreik, Joanne Nehme, Joy Sfeir and Charbel Samuel Aoun / Enej Gala / Melissa Ghazale / Firas El Hallak / Zuheir Helou / Elie Mouhanna / Maya Abi Semaan / Tomo Stanič

May 10–26, 2019, STATION Gallery, Beirut, Lebanon

“Those singing birds sound like little machines.” / “This waterfall looks like a New Year’s light decoration.”
more...

This website uses cookies to ensure the best experience possible.

Okay