GUEST ROOM MARIBOR GUEST ROOM MARIBOR

NEWS

Niki Passath: amorfna telesa 

Kurirala: Elisabeth Saubach

Razstava »amorfna telesa« avstrijskega intermedijskega umetnika Nikija Pasatha se ukvarja s fenomenom ritualnega zaklinjanja. Passath išče v svojih umetniških kreacijah odgovore na skrivnosti življenj ljudi, njihovega družbenega vedenje in čustev, njihovega vedenja v primerjavi s stroji in okoliško naravo. Na tem avanturističnem potovanja v iskanju znanja, se dotika različnih disciplin. Od robotike do umetne inteligence, od kvantne fizike do znanosti o življenju. Pri različnih raziskovalnih potovanjih v Afriko skozi Evropo v Ameriko in Avstralijo najde odgovore, ki se izrazijo v kinetičnih predmetih, fotografijah in umetniško-znanstvenih konfiguracijah. Izraža se z uporabo različnih materialov, tehnologij in medijev ter sodeluje v znanstvenih raziskavah.

Passath se je med rezidenco v Mariboru ukvarjal s tematiko rituala. Fenomen v svoji umetniški praksi omenja predvsem skozi načelo ponavljanja. »Ritualno zaklinjanje« v dejanskem smislu pomeni naslavljanje višjega bitja z zahtevo ali prošnjo in predvsem za klicanje in vizualiziranje nadnaravnega bitja. Za ritual je značilno predvsem ponavljanje in s tem povezani vzorci delovanja, obenem pa točno določen kraj in čas. Skozi ponavljajoči se proces digitalno generiranih in robotsko konstruiranih podob se delo nanaša na ritual. Poleg tega je pomembno načelo serije transformacije amorfnega telesa (digitalno priklicanega telesa), ki ga proizvedejo digitalna orodja - v realni objekt; kar pomeni: transfer ali »priklic« iz praznine virtualnega prostora v objektnost resničnega doživetja. Passath se tako loti teme inkantacije s procesno orientirano metodo analize, v kateri proučuje vizualno zaznavne lastnosti reprezentacije virtualno ustvarjenega amorfnega telesa in s tem »ritulni priklic« v realni svet.

Razstava predstavlja tri različne umetniške pristope v in-situ postavitvi. Med otvoritvijo bosta potekala performansa: risalni stroj, nameščen na steno, ki omogoča, amorfnemu telesu, da se znova prikaže kot "anatomska študija" (Passath, 2019) v realnem času na platnu in performans preko 3D tiskalnika, ki bo ustvaril plastično različico telesa. Obenem bodo predstavljeni »digitalni artefakti« - risbe na papirju in tridimenzionalni objekt, ki so nastali preko enakega postopka pred razstavo ter projekcija amorfnega telesa predstavljena v virtualnem prostoru, ki ga umetnik vzdržuje v stalnem gibanju, s čimer odpira okno v virtualni svet.

Naslov razstave je nadaljnja implicitna referenca na preučevanje pojava rituala: v fiziki in kemiji pomeni amorfni material (grško »brez oblike«) snov, v kateri atomi ne tvorijo urejenih struktur v nepravilnih vzorcih . V kontekstu procesa, pri katerem nevidno postaja vidno, postane manjko oblike – (abstraktnega) amorfnega telesa - edina mogoča oblika.

Razstavno besedilo, K18, Maribor, © Elisabeth Saubach
več...

Razstava bo na ogled od 21. 2. 2019 do 22. 3. 2019, vsak delavnik med 14. in 18. uro.Niki Passath: amorphous bodies 

Curated by Elisabeth Saubach

The exhibition “amorphous bodies” by the Austrian media artist Niki Passath deals with the phenomenon of ritual incantation. In his artistic creations Passath searches for the answers to the mystery of life, the people, their emotions, social behaviour, and human behaviour compared to machines and to the surrounding nature. On this adventurous journey in search for knowledge he touches different disciplines: from robotics to artificial intelligence, from quantum physics to the life sciences. On different research travels through Europe to the Americas, Africa and Australia he is finding answers, which he assembles in kinetic objects, photographs and artistic-scientific configurations. He expresses himself using different materials, technologies and media and is always looking for new challenges in form and content. He works in different artistic media and cooperates in scientific research projects.

During his residency in Maribor, Passath dealt extensively with the subject of ritual. He alludes to the phenomenon in his artistic practice primarily through the principle of repetition. An “incantation” in the actual sense means to deliberate a request to a higher being and above all the summoning and visible making of a supernatural being. A ritual is characterized primarily by its repetitive character and the associated patterns of action, as well as a fixed place and a certain time. Through the repetitive process of digitally generated and robotically constructed images, the work itself refers to the ritual. Furthermore, for Maribor, the principle of the series is the transformation of the amorphous body (digitally summoned body) produced by digital tools – into a real object; meaning: the transfer or “summoning” from the emptiness of virtual space into the objecthood of the real experienceable world. Passath thus approaches the theme of incantation via a process-oriented method of analysis, in which he examines the visually perceptible qualities of the representation of the virtually generated amorphous body and thus “incites” in the real world. In this process, sculptural objects and drawings on paper were created that still echo the form of the virtually generated object in their shadowy nuance of lines.

The exhibition presents three different approaches of the artist in an in situ installation. On the one hand performances for the opening will take place: Once by a drawing machine mounted on the wall, which allows the amorphous body to appear again as “anatomical studies” (Passath, 2019) in realtime on the canvas, and once by a 3D printer, which will create a plastic variant of the body. On the other hand, “digital artefacts” - drawings on paper and a three-dimensional object, created in the same way prior to the exhibition, are presented. And finally, a projection of the body is presented in virtual space, which is moved by the artist in constant movement and opens the window into the virtual world.

The title of the exhibition is a further implicit reference to the examination of the content of the phenomenon ritual: in physics and chemistry, amorphous material (Greek “without form”) means a substance in which atoms do not form ordered structures in irregular patterns. In the context of making something invisible visible, the lack of form – the (abstract) amorphous body – becomes the only possible form.

Exhibition text, K18, Maribor, © Elisabeth Saubach

The exhibition will be on view from 21st Februaby till 22nd March 2019, every working day between 2 and 6 pm.Luca Vanello: Hvaležnost prežema otroštvo


Samostojna razstava "Hvaležnost prežema otroštvo" daje vpogled v umetniško prakso Luce Vanella, ki raziskuje implikacije ne-človeških entitet znotraj procesa distribucije vidnega.

Skozi razumevanje materialnosti kot živega agenta, naslavlja vlogo materialnosti in njenih ciklov v procesih socialne nevidnosti, biološkega propadanja, kroženja in politik skrbi ter intimnosti. Rastline, neživi objekti, podobe, afekti, arhitektonski elementi in energije se dojemajo kot deli iste organske celine, v kateri se ustvarja izomorfizem med družbeno političnih silah in materialnih ekologijah. Fizična manipulacija tako postaja konceptualno orodje, intimni narativi in materialni cikli so spojeni skupaj.

Skozi postopke kot je vaporizacija, spreminjanje digitalne podobe, kompresija, fragmentacija in absorpcija, alternacija kot oblika abstrakcije postaja način razmišljanja o kolektivnih in individualnih narativih. Zakamuflirane inštalacije in prikrite zgodovine v ozadju del, odražajo strategije moči politik vidnosti. Skriti narativi, nedostopni gledalki_cu, se postopoma odkrivajo skozi subtilne intervencije.

Luca Vanello je v okviru programa SobaZaGosteMaribor nadaljeval svojo raziskavo o političnem potencialu, ki ga imajo ne-človeške entitete znotraj dejavnosti kot so skrbstveno delo in zdravljenje. Začetek raziskave temelji na sodelovanju z Dr. Sharif El-Leithy, direktorjem Centra za travmatske stresne motnje bolnišnice v Londonu, ki je specializirana za zdravljenje post-travmatskega stresa (PTSP) pri prosilcih za azil.


Luca Vanello (b.1986, Trieste, Italy) je diplomiral na Universität der Künste Berlin pri profesorju Gregoru Schneideru in je dokončal MFA na Slade School of Fine Arts, London. Izbrane nedavne razstave vključujejo: 3 1⁄2, KW Institute for Contemporary Art (Berlin) (samostojna); Sodų 4 (Vilnius, Lithuania) (samostojna); Fondazione Ratti (Como, Italy); Insitu (Berlin) (samostojna); MAAD (Adria, Italy); Galerie Gerrit Friese (Berlin); The Showroom (London); Städtische Galerie (Wolfsburg); Museum für Fotografie (Berlin); Self Storage - Another Space, Copenhagen Art Week (Copenhagen), Seen Fifteen Gallery (London);, Poppostitons (Brussels) (solo); Gildengate House, OUTPOST, (Norwich) (samostojna); Another Space (Copenhagen); Galerie Arndt (Berlin) Ostrale (Dresden) in Al Riwaq Art Space (Bahrain). Gostoval je na rezidencijah: Banff Centre for the Arts (Canada, upcoming), Rupert (Vilnius), Fondazione Ratti (Como), OUTPOST (Norwich), Lottozero (Prato). Živi v Berlinu.

Več na: http://lucavanello.com/


Luca Vanello: Gratitude permeates childhood


Solo exhibition Gratitude permeates childhood shows Luca Vanello’s practice which explores the implication of non-human entities in processes of distribution of the visible.

Approaching matter as a vibrant agent, it addresses the role of materiality and its cycles in processes of social underrepresentation, biological decay, circulation, and the politics of care and intimacy. Plants, inanimate objects, images, affect, architectural elements and energies are all seen as part of the same organic whole, where an isomorphism is created between socio political forces and material ecologies. In approaching physical manipulation as a conceptual tool, intimate narratives and material cycles are woven together.

Through processes such as vaporization, digital image alteration, compression, fragmentation and absorption, alteration as a form of abstraction becomes a way of thinking through collective and individual narratives. Camouflaged installations and the concealment of histories behind the works become ways of reflecting on the power strategies of the politics of visibility. Crucially, these hidden narratives which are initially inaccessible to the viewer, are slowly unfolded through subtle interventions.

The work compromises sculpture and site-specific interventions, co-existing with other media, such as digital image alterations, text/poem, and performance and is often conceived through collaborations with individuals or organizations involved in activities of ‘work care’ and treatment.

During the residency period Luca Vanello continued his ongoing exploration of the potential political agency of non-human entities in the activities defining “labour of care” and therapy treatments. It is born from of the collaboration he has set up with Dr. Sharif El-Leithy, head of the centre for Traumatic Stress Service of the Springfield University Hospital, London. The centre is specialized in the treatment of post-traumatic stress disorder (PTSD) for asylum seekers.


Luca Vanello (b.1986, Trieste, Italy) graduated from the Universität der Künste Berlin with Professor Gregor Schneider and with an MFA from the Slade School of Fine Arts, London. Selected recent exhibitions include shows at 3 1⁄2, KW Institute for Contemporary Art (Berlin) (solo); Sodų 4 (Vilnius, Lithuania) (solo); Fondazione Ratti (Como, Italy); Insitu (Berlin) (solo); MAAD (Adria, Italy); Galerie Gerrit Friese (Berlin); The Showroom (London); Städtische Galerie (Wolfsburg); Museum für Fotografie (Berlin); Self Storage - Another Space, Copenhagen Art Week (Copenhagen), Seen Fifteen Gallery (London);, Poppostitons (Brussels) (solo); Gildengate House, OUTPOST, (Norwich) (solo); Another Space (Copenhagen); Galerie Arndt (Berlin) Ostrale (Dresden) and Al Riwaq Art Space (Bahrain). He has had residencies at Banff Centre for the Arts (Canada, upcoming), Rupert (Vilnius), Fondazione Ratti (Como), OUTPOST (Norwich), Lottozero (Prato). He is based in Berlin.

More: http://lucavanello.com/Katarzyna Pagowska: Prihodnost postaja svetlejša


Galerija K18, Postavitev v petek, 16.11., otvoritvena intervencija v ponedeljek, 19.11. ob 19.00

Umetnico Katarzyno Pagowsko zanimajo pozicija umetnosti, status umetnika in razmere dela v kulturi v Mariboru. Tekom rezidence je odkrivala različne statistične parametre in aktualne raziskave. Ker njeno bivanje v Mariboru sovpada z vrhuncem županskih volitev, je spremljala kandidate in njihove nastope na soočenjih.

Skozi zgoraj našteto je spoznala, da bi bil velik napredek za kulturo v mestu uresničevanje že sprejetih načrtov in reševanje že izpostavljenih problemov iz preteklosti. V svojem delu se je tako uprla na 26. točk KNVOSUK – Kolegija nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev v kulturi, ki so bile februarja letošnjega leta nalepljene na vrata Urada za kulturo in MOM ter opozarjajo na že sprejete odločitve MOM-a. V vpogled meščanom in v opomin bodočemu_i županu_ji na zavezanost k izvajanju LPK – Lokalnega programa za kulturo.

Praksa politike namreč kaže, da se pred volitvami veliko obljublja, goreče zagovarja plemenite cilje in izpostavlja osebna poslanstva kandidatov, nato pa nastopi volilni in nato povolilni molk. Na fasadi izpostavljenih 26. točk v vsakem primeru čaka svetla prihodnost, avtorica se poigrava s pomenom svetlosti, ki lahko označuje svetlo obdobje ali pa bledenje spomina in obljub. Tako bo v petek (pred volilnim molkom) postavila točke na fasado in jo z intervencijo v ponedeljek (dan rezultatov) otvorila.

Simon Žlahtič, kurator


Katarzyna Pagowska: The Future Is Getting Brighter


Gallery K18, setting up on Friday, 16th, opening on Monday 19th of November at 7 p.m.

The artist Katarzyna Pagowska is interested in the position of art, the status of the artist and the work conditions in culture in Maribor. During her residency she discovered different statistical parameters and other current researches.

Since her stay in Maribor coincides with the peak of mayoral elections, she followed the candidates and their appearances at debates. Through the above-mentioned actions, she realized that a big advancement of culture in the city could be achieved by putting already approved plans into action and with the solving of the already exposed problems from the past.

In her work, she used the 26 points of KNVOSUK (Collective of Non-governmental Organizations and Independent Creators in Culture) as a base, which were pinned to the door of the Office for Culture in MOM in February this year and point out the already approved decisions of MOM. This served as an insight for the citizens and a reminder to the future mayor about the commitment to the execution of the LPK- Local Culture Program.

Political experience shows that a lot of things are promised before the elections, there are noble causes being advocated with burning passion and the personal missions of the candidates are pointed out, but after this comes the election silence and after that the post-election silence. In any case, on the façade, the 26 highlighted points have a bright future ahead, the author playing with the meaning of brightness, which can mark a bright period or the fading of memories and promises.On Friday (before the election silence), she will put the points on the façade and will unveil it with an intervention on Monday (the day of results).

Simon Žlahtič, curatorAeron Bergman in Alejandra Salinas: Grenka prisotnost

Razstava Grenka prisotnost Aerona Bergmana in Alejandre Salinas premišlja medsebojno prepletenost umetnosti in neoliberalizma. Naslov razstave izhaja iz serije grafik Katastrofe vojne (1810-1820) španskega slikarja Francisca Goye, ki je sestavljena iz 82 grafik in je nastala kot reakcija na Špansko vojno za osamosvojitev. V tej seriji je slikar prekinil ikonografsko tradicijo, ki je vedno predstavljala vojno skozi oči zmagovalca, in prikazal perspektivo tistih, ki so bili izpostavljeni grozodejstvom vojne. Goyina grafika naslovljena Amarga Presencia (Grenka prisotnost) prikazuje žensko, ki jo na tleh nadlegujeta dva vojaka. Razstava je prevzela naslov te grafike in poudarila neizogibno pozicijo ujetosti, s čimer namiguje na nemogočnost bega iz neoliberalizma v polju umetnosti, pa tudi v kateremkoli drugem polju.

Kot pišeta Aeron Bergman and Alejandra Salinas v svoji knjigi Telepathy 传心术: “Korporacijska kooperacija poudarja team-building skozi ustreznost, omejitve in slepo ambicijo znotraj opresivne, militantne hierarhije, ki aktivno deluje proti demokraciji. Korporacijska kooperacija je napredni individualizem popolnoma vklopljen v vojno strukturo, v kateri posamezniki nimajo več vrednosti in je skoraj vsak element zamenljiv, razen lastništva. (Bergman, Aeron and Salinas Alejandra (2018) Telepathy 传心术, INCA Press, P 61)


Aeron Bergman (Detroit, USA) in Alejandra Salinas (La Rioja, Spain) sta umetniški duo, ki je živel v Detroitu, Torontu, New Yorku, Londonu, Barceloni, Gothenburgu, Oslu, Seattlu, in trenutno v Portlandu, Oregon. Od leta 2011 Bergman in Salinas vodita in so-kurirata Inštitut za novo konotativno akcijo -INCA, galerijo, vodeno s strani umetnikov locirano v Detroitu, Seattlu in trenutno v Portlandu. Od leta 2016 so-urednikujeta INCA press z Ireno Borić. Oba poučujeta na fakulteti na Pacific Northwest College of Art v Portlandu, Oregon. Bergman je izredni profesor in predstojnik Low-Residency MFA za vizualne študije, Salinas pa je docentka na Intermediji. Pred tem sta poučevala na Univerzi v Washingtonu, Bergman pa je bil profesor na Akademiji za likovno umetnost v Oslu na Norveškem.

Producent: Pekarna Magdalenske mreže v okviru programa SobaZaGosteMaribor/GuestRoomMaribor
Financerja: MOM in Urad RS za mladino


Aeron Bergman and Alejandra Salinas: Bitter Presence


The exhibition Bitter Presence by Aeron Bergman and Alejandra Salinas reflects on the entanglement of art and neoliberalism. The exhibition takes its title after a plate from Francisco Goya's series Disasters of War (1810-1820) composed of 82 prints inspired by the Peninsular War. In it the painter broke the iconographical tradition which always depicted war from the perspective of a winner by showing the perspective of the ones who suffered from atrocities of war. Goya's print entitled Amarga Presencia (Bitter Presence) exposes a women caught by two soldiers who have her on the floor, pulling her hair. The exhibition took this title in order to underline the inevitable position of being trapped alluding to the impossibility to escape neoliberalism within the art field, or any other field.

As said by Aeron Bergman and Alejandra Salinas in their book Telepathy: “Corporate Cooperation emphasizes team-building through conformity, constraint and blind ambition within an oppressive, military hierarchy that actively works against democracy. Corporate Cooperation is advanced individualism fully implemented into a military structure where individuals no longer have value, and nearly every element is interchangeable except ownership. (Bergman, Aeron and Salinas Alejandra (2018) Telepathy 传心术, INCA Press, P 61)


Aeron Bergman (Detroit, USA) and Alejandra Salinas (La Rioja, Spain) are an artist duo. They have lived in New York, Toronto, Detroit, London, Barcelona, Gothenburg, Oslo, Seattle, and currently live in Portland. Since 2011 Bergman/Salinas co-direct and co-curate Institute for New Connotative Action (INCA), an artist-run space first based in Detroit, then Seattle, and now Portland. In 2016 they founded INCA Press. Bergman was a professor at the Oslo Academy of Fine Art from 2007-2013, both have been visiting professors at various international art academies, both were artists-in-residence at the University of Washington from 2013-2017, and both are currently associate professors and Bergman is chair of Low Res MFA of Visual Studies at the Pacific Northwest College of Art in Portland, Oregon.

Produced by: Pekarna Magdalenske mreže within program SobaZaGosteMaribor/GuestRoomMaribor
Founded by: MOM and Urad RS za mladino
Spoznajte kuratorsko-umetniški tandem
Nikki Passath in Elisabeth Saubach

Vljudno vabljeni na spoznavni večer in pogovor s prvim umetniško-kuratorskim tandemom, ki ga bomo v okviru programa SobaZaGoste gostili. V Mariboru sta že prispela umetnik Nikki Passath in kuratorka Elisabeth Saubach, ki sta bila izbrana in povabljena na eno-mesečno rezidenco v sodelovanju z organizacijo za sodobno umetnost < rotor > in Fundacijo Sonda.

Veselilo nas bo, če se nam boste v ponedeljek, 24. 9. 2018, ob 19. uri pridružili v Salonu uporabnih umetnosti.


NIKKI PASSATH išče v svojih umetniških kreacijah odgovore na skrivnosti življenj ljudi, njihovega družbenega vedenje in čustev, njihovega vedenja v primerjavi s stroji in okoliško naravo. Na tem avanturističnem potovanja v iskanju znanja, se dotika različnih disciplin. Od robotike do umetne inteligence, od kvantne fizike do znanosti o življenju. Pri različnih raziskovalnih potovanjih v Afriko skozi Evropo v Ameriko in Avstralijo najde odgovore, ki se izrazijo v kinetičnih predmetih, fotografijah in umetniško-znanstvenih konfiguracijah. Izraža se z uporabo različnih materialov, tehnologij in medijev ter vedno išče nove izzive v obliki in vsebini.

Niki Passath se je rodil leta 1977 v Gradcu, živi in dela v Gradcu in na Dunaju ter poučuje na Univerzi za uporabne umetnosti na Dunaju. Študiral je violončelo, arhitekturo, diplomiral pa je iz digitalne umetnosti.

Več na: http://niki.xarch.at/wordpress/

ELISABETH SAUBACH je po številnih opravljenih praksah (Neue Galerie in Museumskademie, Universumuseum Joanneum / Galerie Remixx / / Galerie Eugen Lendl) pričela s kuriranjem razstav, kot so "Stephan Lupino – Expo Graz Vol 1”, “Renate Kordon – FLAT ENTRANCE TO THE UNIVERSE”, Galerie Ark Kültür, Istanbul, “Renate Kordon – Ich häute mich wo bleibt der Schmetterling”, Galerie Eugen Lendl. Leta 2015 je z Iris Kasper ustanovila “the contemporary collective graz” (sodobni kolektiv graz). Kolektiv poleg nekaterih projektnih sodelovanj ("Das was bleibt", izvedba in zvočni kolaž Edda Strobl, Bruselj / Kaus Dieter Zimmer - FLOAT) primarno kurira razstave v galerijskem prostoru Schaufenstergalerie SCHARF. Saubach trenutno piše doktorat Karl Fraznz Univerzi v Gradcu s fokusom na odnosu med umetnostjo in ritualom v kontekstu sodobne umetnosti ter obenem dela v “esc medien kunst”.
Elisabeth Saubach živi in dela v Gradcu kot samostojna kuratorka in umetnostna zgodovinarka.

Več na: https://contemporarycollectivegraz.at/test
Meet the artist-curator tandem 

Nikki Passath and Elisabeth Saubach

You are kindly invited for an acquaintance evening and a conversation with the first artist-curator tandem, which we will host in the framework of the GuestRoomMaribor program. Already temporary based in Maribor the artist Nikki Passath and the curator Elisabeth Saubach were selected and invited for a one-month residency in collaboration with the association for contempory art < rotor > and Fundacija Sonda.

We will be happy if you join us at the Salon of Applied Arts on Monday, September 24, 2018, at 7 pm.


NIKKI PASSATH searches in his artistic creations answers to the mysteries of life the people, their emotions, social behaviors, their behavior compared to machines and to the surrounding nature. On this adventures journey in search for knowledge, he touches different disciplines. From robotics to artificial intelligence, from quantum physics to the life sciences. On different research travels to Africa through Europe to the Americas and Australia he is finding answers, which assembles in kinetic objects, photographs and artistic - scientific configurations. He expresses himself using different materials, technologies, and media and is always looking for new challenges in form and content.

Niki Passath was born in 1977 in Graz, he lives and works in Graz and Vienna and teaches at the University for Applied Arts in Vienna. He studied “Violoncello”, “Architecture” and graduated in “Digital Art”.

More: http://niki.xarch.at/wordpress/

ELISABETH SAUBACH BA., MA., after numerous internships (Neue Galerie and Museumskademie, Universalmuseum Joanneum / Galerie Remixx / / Galerie Eugen Lendl) started to curate exhibitions, such as “Stephan Lupino – Expo Graz Vol 1”, “Renate Kordon – FLAT ENTRANCE TO THE UNIVERSE”, Galerie Ark Kültür, Istanbul, “Renate Kordon – Ich häute mich wo bleibt der Schmetterling”, Galerie Eugen Lendl. In 2015 she founded with Iris Kasper the contemporary collective graz. Beside some cooperation projects (“Das was bleibt”, performance and sound-collage by Edda Strobl, Brussels / “Kaus Dieter Zimmer – FLOAT”) they primary
curate exhibitions at Schaufenstergalerie SCHARF. Currently, Elisabeth Saubach studies for her Ph.D. at Karl Franzens University Graz and focuses on the relationship between art and ritual in the context of contemporary art and works part-time at esc medien kunst labor.
Elisabeth Saubach BA., MA. lives and works in Graz as an independent curator and art historian.

More: https://contemporarycollectivegraz.at/test
Art in the Age of Kleptomania
Aeron Bergman and Alejandra Salinas

We would like to invite you to participate within one-month syllabus on neoliberalism conducted by Alejandra Salinas and Aeron Bergman as a part of their residency at GuestRoomMaribor.
The discussions on reading materials will be held from late October until late November 2018 in K18 Gallery, at Koroška street 18. If you are interested to attend the lectures please sign up by sending an email to irena739@gmail.com so we can share the reading materials. The syllabus is free of charge.

Meeting 1, Art and Neoliberalism:


-Aeron Bergman and Alejandra Salinas, Telepathy INCA Press, Portland and Maribor, 2018 (Chapters 2-3, Art in the Age of Kleptomania and Competition Wins)
-Gregory Sholette, Dark Matter (Art and Politics in the Age of Enterprise Culture) Pluto Press, London 2011 (Chapter 1: Art, Politics, Dark Matter, Nine Prologues)Meeting 2, A History of Neoliberalism :
-Philip Mirowski and Dieter Plehwe, eds. The Road from Mont Pèlerin The Making of the Neoliberal Thought Collective Harvard University Press, 2009 (Postface: Philip Mirowski, Defining Neoliberalism)
-F.A. Hayek, The Intellectuals and Socialism, The University of Chicago Law Review, Spring 1949
-Ayn Rand, The Virtue of Selfishness, Signet New York, 1961 (Chapter1: The Objectivist Ethics, and Chapter 6: The Psychology of Pleasure)Meeting 3, Networks:
-Byung-Shul Han, Psychopolitics: Neoliberalism and New Technologies of Power (London: Verso, 2017).
-Dieter Plehwe, Bernhard Walpen, Gisela Neunhoffer Neoliberal Hegemony: A Global Critique, Routledge, London 2007 (Chapter 1: Plehwe and Walpen, Between network and complex organization: The Making of Neoliberal Knowledge and Hegemony.)


Aeron Bergman (Detroit, USA) and Alejandra Salinas (La Rioja, Spain) are an artist duo. They have lived in New York, Toronto, Detroit, London, Barcelona, Gothenburg, Oslo, Seattle, and currently live in Portland.
Bergman and Salinas have shown work internationally at institutions such as the 4th Athens Biennale; 1st Bergen Assembly Triennial; Turku Biennial in Finland; Fundação de Serralves in Porto; Steirischer Herbst in Graz; The Luminary in St Louis; Eastside Projects in Birmingham, UK; Kunsthalle Exnergasse in Vienna; ICC Tokyo; IASPIS in Stockholm; Lincoln Center and Dumbo Art Center in New York City; e-flux Berlin; Berlin Film Festival; Center for Contemporary Art Glasgow; Edinburgh Film Festival and Dundee Contemporary Arts in Scotland; MOCA Novi Sad; Taipei Fine Art Museum; Van Abbemuseum in Eindhoven; Ski Club in Milwaukee; the Poor Farm in Wisconsin; Centre George Pompidou and Palais de Tokyo in Paris; IMO and Nikolaj Kunsthal in Copenhagen; Henie Onstad Art Center, Kunstnernes Hus, and 0047 in Oslo; MUDAM Luxembourg, among others. In experimental sound the pair won a top award in digital music at the Prix Ars Electronica in Linz, Austria in 2002 and they have been commissioned to produce sound works by institutions such as WDR West German radio and Swedish National Radio. Since 2011 Bergman/Salinas co-direct and co-curate Institute for New Connotative Action (INCA), an artist-run space first based in Detroit, then Seattle, and now Portland. In 2016 they founded INCA Press. Bergman was a professor at the Oslo Academy of Fine Art from 2007-2013, both have been visiting professors at various international art academies, both were artists-in-residence at the University of Washington from 2013-2017,
and both are currently associate professors and Bergman is chair of Low Res MFA of Visual Studies at the Pacific Northwest College of Art in Portland, Oregon.
One shows oneself, one shows up, but to the Other

Giorgio Bassil, Melissa Ghazale, Carla Habib, Firas El Hallak in Mirella Salame

What links Giorgio Bassil, Melissa Ghazale, Carla Habib, Firas El Hallak and Mirella Salame is the fact that they studied at USEK (Holy Spirit University of Kaslik) or at ALBA (Lebanese Academy of Fine Arts) in Beirut, under the mentorship of Miha Vipotnik, the renown Slovene video artist, who has been teaching in Lebanon for years. After graduating, their collaboration continued with projects like In Media Res and Vertical Collisions, and within the framework of GuestRoomMaribor residency programme and the project Two good listeners make a piece with silence. This Slovene – Lebanese collaboration is taking place for the second year in a row and puts young artists in the precarious situation of creating a joint exhibition, where they are exposed to new environments and contexts of working, and at the same time in constant dialogue and questioning their own artistic creation.

The exhibition One shows oneself, one shows up, but to the Other deals with and representation of self in contemporary times, while also observing the different ways of constructing identity in the interlacement of material and digital-virtual reality.

Melissa Ghazale has chosen several relatively comprehensible images from the digital history of her hard drive that also document her own personal history. Firas El Hallak is also dealing with recorded documentation and archiving; he uses available technological tools to manipulate time and location. In the context of the exhibition, his work is more closely linked to the spatial installation of Carla Habib and the intervention in public space of Mirella Salame, emphasizing the interweaving of material and virtual reality. Carla Habib creates a network, which starts with the partial appropriation of fragments from a previous exhibition and continues with images of personal experiences of individual co-residents. The question of belonging is the underlying theme of all the works of the exhibition, and while some artists see it as a matter of material and virtual reality, Mirella Salame perceives it as the relationship between human and nature. Through anonymous actions in shopping areas, an installation and a performance, she criticizes the consumer culture that increasingly disrupts the relationship between people and nature. Giorgio Bassil’s starting point is his own experience with medications. In his work, he addresses the question of individuals’ mental health; he uses color to highlight certain parts of instructions for use of medications, playfully offering associations for new, different stories about treatment.

Locations and schedule:
K18 Gallery, Koroška 18, 19: 00, exhibition opening
EPEKA Gallery, Koroška 8, 19: 30, exhibition opening
Centralna Postaja, Koroška 5, 20:00, performance of Mirella Salame
Youth hostel UNI, Volkmerjev prehod 4, 20:30, intervention (Melissa Ghazale)
Wetrinsky, Vetrinjska 30, 21:00, concert: Kukushai (Eva Poženel - vocals, Rok Zalokar - piano, Dejan Hudoklin - bass, Jože Cesar - drums)

Producer: Pekarna Magdalenske mreže, GuestRoomMaribor programme
Co-producers: USEK - Holy Spirit University of Kaslik and PERON cooperative
Funders: Municipality of Maribor, Office of the Republic of Slovenia for Youth
Donor: Asist d.o.o. and GLOBRENT NEPREMIČNINE d.o.o.
Partners: EPEKA Gallery, Centralna Postaja, Terme Maribor, Youth hostel UNI


Pokaže se, je viden, vendar Drugemu

Giorgio Bassil, Melissa Ghazale, Carla Habib, Firas El Hallak in Mirella Salame


Giorgia Bassila, Melisso Ghazale, Carlo Habib, Firasa El Hallaka in Mirello Salame povezuje študij na USEK (Holy Spirit University of Kaslik) oz. na ALBA (Libanonski Akademiji lepih umetnosti) v Beirutu pod mentorstvom Mihe Vipotnika - priznanega slovenskega video umetnika, ki v Libanonu poučuje že vrsto let. Njihovo sodelovanje se je po končanem študiju nadaljevalo preko projektov In Medias Res in Vertical Collisions, ter v okviru rezidenčnega programa SobaZaGosteMaribor in projekta Two good listeners make a piece with silence. Slovensko - libanonsko sodelovanje se odvija že drugo leto zapored in umetnike mlajše generacije postavlja v negotovo situacijo ustvarjanja skupne razstave, kar pomeni, da so izpostavljeni novemu okolju in kontekstom delovanja, hkrati pa nenehnemu dialogu in preizpraševanju lastnega umetniškega ustvarjanja.

Razstava Pokaže se, je viden, vendar Drugemu se ukvarja s percepcijo in reprezentacijo sebstva v sodobnem času ter obenem opazuje različne načine konstruiranja identitete v prepletu materialne in digitalno-virtualne posredovane stvarnosti.
Mellisa Ghazale je iz digitalne zgodovine lastnega trdega diska izbrala številne relativno razumljive prizore, ki hkrati dokumentirajo njeno osebno zgodovino. S posneto dokumentacijo in arhiviranjem se ukvarja tudi Firas El Hallak, ki skozi dostopna tehnološka orodja manipulira s časom in lokacijo. V okviru razstave se skozi svoje delo bolj neposredno navezuje na prostorsko instalacijo Carle Habib in intervencije v javni prostor Mirelle Salame, ter poudarja preplet materialne in virtualne stvarnosti. Carla Habib ustvarja mrežo, ki se začne z delno apropriacijo fragmentov prejšnje razstave in se nadaljuje skozi uprizarjanje osebnih izkušenj posameznih so-rezidentov. Vprašanje pripadnosti je rdeča nit v ozadju vseh del in medtem ko ga ene_i umetnice_ki zastavljajo kot vprašanje materialne in virtualne stvarnosti, Mirella Salame pripadnost dojema kot odnos med človekom in naravo. Skozi izvajanje anonimnih akcij v nakupovalnih prostorih, instalacijo ter performans kritizira potrošniško kulturo, ki vedno bolj prekinja odnos med človekom in naravo. Giorgio Bassil izhaja iz lastne izkušnje z zdravili in v svojem delu zastavlja vprašanja o duševnem zdravju posameznika na način, da z barvo izpostavi dele navodil za uporabo zdravil in jih hudomušno ponuja kot asociacije za nove, drugačne zgodbe o zdravljenju.

Lokacije in spored:
Galerija K18, Koroška 18, 19: 00, odprtje razstave
Galerija EPEKA, Koroška 8, 19: 30, odprtje razstave
Centralna Postaja, Koroška 5, 20:00, performans Mirelle Salame
Youth hostel UNI, Volkmerjev prehod 4, 20:30, intervencija (Melissa Ghazale)
Wetrinsky, Vetrinjska 30, 21:00, koncert Kukushai (Eva Poženel - vokal, Rok Zalokar - klavir, Dejan Hudoklin - bas, Jože Cesar - bobni)

Producent: Pekarna Magdalenske mreže v okviru programa SobaZaGosteMaribor/GuestRoomMaribor
Koproducenta:
USEK - Holy Spirit University of Kaslik in PERON z.o.o., so.p.
Financerja: MOM in URSM
Donatorja: Asist d.o.o. In GLOBRENT NEPREMIČNINE d.o.o.
Partnerji: Galerija EPEKA, Centralna Postaja, Terme Maribor, Youth hostel UNI

Pred-razstavni dogodek: Firas El Hallak, zvočni performans

9. 8. 2018, 20.00, Centralna Postaja, Koroška cesta 4

Firas Hallak pripravlja edinstven eksperimentalni nastop, katerega tematika je prepletanje zvokov mesta Maribor s sintetičnimi modulacijami generatorjev zvoka. V improviziranem nastopu bo uporabljal zvočni material, ki ga je posnel na mestnih ulicah in v parkih, računalniško močno obdelane zvočne pokrajine pa bo obogatil in izmenjaval z zvoki sintetizatorja ter tako dodobra premešal domišjijo eksperimentiranja svojih libanonskih korenin z vplivi mesta Maribor, v katerem je preživel zadnji mesec.

Vabljeni!

Pre-opening event: Firas El Hallak, sound performance

9. 8. 2018, 20.00, Centralna Postaja, Koroška cesta 4

Firas Hallak is preparing a unique experimental performance, the theme of which will be the interweaving of sounds of Maribor and the synthetic modulations of sound generators. In an improvised performance, he will use the sound material he has recorded on city streets and in parks. He will enrich these heavily processed sound landscapes and alternate them with sounds of a synthesizer. Join us to find out what this experimental mixing of Lebanese roots and Maribor influences sounds like!


Meet the residents: MIRELLA SALAME, FIRAS EL HALLAK, MELISSA GHAZALE, CARLA HABIB, GIORGIO BASSIL, MIHA VIPOTNIK (mentor)

Monday, 30. 7. 2018, 7 p.m., Gallery K18, Koroška street 18, Maribor

You are kindly invited to meet a group of Lebanese artists of the youngest generation. They are active in the fields od film, video art, sound, performance, graphical design. In Maribor they will work in collaboration with their (former) professor, Slovenian interdisciplinary artist Miha Vipotnik, who already for many years teaches “Film, video art and interdisciplinary art” on the University USEK and Academy for visual arts ALBA Beirut, Lebanon.Spoznajte umetnike: MIRELLA SALAME, FIRAS EL HALLAK, MELISSA GHAZALE, CARLA HABIB, GIORGIO BASSIL, MIHA VIPOTNIK (mentor)

Ponedeljek 30. 7. 2018 ob 19.00, Galerija K18, Koroška cesta 18, Maribor

Lepo vabljeni na dogodek SpoznajRezidente_ke, kjer boste spoznali skupino libanonskih umetnikov_ic najmlajše generacije.
Delujejo na področju filma, video umetnosti, zvoka, performansa, grafičnega oblikovanja. V Mariboru bodo ustvarjali pod mentorstvom njihovega (bivšega) profesorja, slovenskega interdisciplinarnega umetnika Mihe Vipotnika, ki na Univerzi USEK in Akademiji likovne umetnosti ALBA poučuje Film, video in interdisciplinarno umetnost že vrsto let.
Renata Šparada: Video igre in feminizem, predavanje

Vljudno vabljeni na predavanje aktualne rezidentke SobeZaGosteMaribor Renate Šparade, v ponedeljek, 18. junija 2018, ob 19. uri, v Wetrinsky art kafe in klub (Vetrinjski dvor, Vetrinjska ulica 30, Maribor).

V zadnjih letih so se na področju umetnosti in igričarske skupnosti pojavili nekateri specifični družbeni problemi, ki odražajo široka aktualna družbena gibanja. Kako pristopiti k video igram in umetnosti v odnosu do skrajno desničarskih gibanj? Kaj so taktike, ki jih skrajna desnica nagovarja in kateri primeri na področju umetnosti se jim zoperstavljajo? Kaj je feministična pozicija v okviru video iger?

Predavanje bo v angleškem jeziku.

Angela Washko: All The Places You'll Go (Women As Place)

Renata Šparada: Video Games and Feminism, lecture


You are kindly invited to a lecture of the current GuestRoomMaribor resident Renata Šparada that will be held on June 18, 2018, at 7 p.m. in Wetrinsky art caffe and club (Vetrinjski dvor, Vetrinjska ulica 30, Maribor).

During last few years some specific social issues have emerged in art and within gamers community that mirrors broad social movements that are taking place. How to approach video games and art in regard to the alt-right movement? What are the tactics that alt-right uses and what examples in art world counteract them? What is the feminist position in video games?

The lecture will be held in English language.


Spoznajte rezidentko Renato Šparado preko bralnega krožka in besedila Nine Power, The Language of the New Brutality


Renata Šparada bo v sklopu rezidence v Mariboru vodila bralnegi krožka, ki bo posvečen besedilu “The Language of the New Brutality” avtorice Nine Power, na katerem bo rezidentka z obiskovalkami_ci razpravljala o odnosu med reprezentacijo in nasiljem, karakteristikah jezika nove brutalnosti in njegovimi vplivi na družbo, zlasti v zvezi s feminizmom. Obravnavano besedilo je dostopno na:
https://www.e-flux.com/journal/83/141286/the-language-of-the-new-brutality/.

Renata Šparada je umetnostna kritičakra in kuratorka iz Zagreba. Rojena 1984 v Šibeniku je diplomirala iz umetnostne zgodovine na Fakulteti za humanstične in družbene vede, na Univerzi v Zagrebu. Članke in kritiška besedila objavlja v revijah Vjenac, Zarez, Kontura ter na spletnih portalih Kulturpunkt in Pogledaj.to. Je članica AICA Hrvaška – Mednarodne organizacije za umetnostne kritike. Prejela je kuratorski certifikat izdan s strani Ministrstva za kulturo Republike Hrvaške, po opravljenem pripravništvu v Muzeju umetnosti in obrti v Zagrebu. Trenutno dela na projektu net.cube, ki kontekstualizira in mapira internetne umetniške projekte, kot tudi vzpodbuja komunikacijo med sodelujočimi iz medijske scene. V okviru omenjenega projekta so bile izvedene že številne razstave, okrogle mize, predavaja in drugi dogodki.
V Mariboru bo Šparada raziskovala feminizem v umetnosti in video-igrah, kot odgovor na raščoče skrajno desničarsko gibanje.Meet the resident Renata Šparada
Reading course: Nina Power, The Language of the New Brutality

Within the Renata Šparada’s residency in Maribor, there will be a reading devoted to the text The Language of the New Brutality by Nina Power, within which the participants will discuss the relationship between representation and violence, the characteristics of the language of the New Brutality and its effects on society, especially in regards to feminism. The text is available at https://www.e-flux.com/journal/83/141286/the-language-of-the-new-brutality/.

Renata Šparada is a Zagreb-based art critic and curator. Born in 1984 in Šibenik, she graduated in philosophy and art history from the Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb. She publishes articles and critical texts in magazines Vijenac, Zarez, Kontura, and at web portals Kulturpunkt and Pogledaj.to. She is a member of AICA Croatia. She received the curatorial certificate issued by Ministry of Culture of the Republic of Croatia after the professional internship at the Museum of Arts and Crafts in Zagreb. She is working on a curatorial project net.cube that she has established with Irena Borić and Martina Kontošić. The project aims to contextualize and map internet art projects, as well as to encourage communication among the participants of the media scene. So far, they organized several exhibitions, panels, lectures, and events.
During her residency in Maribor, she will explore feminism in art and video games as an answer to growing alt-right movement.Predstavitev fotoknjige Avtocesta, Davor Konjikušić

Razstavišče Vetrinjski / Exhibiton space Vetrinjski
Petek / Friday, 23. 2. 2018 ob 18.00 / at 6 pm
(English below)

Rezident SobeZaGoste, fotograf Davor Konjikušić, bo v razstavišču Vetrinjski predstavil fotoknjigo, ki je nastajala med njegovim bivanjem v Mariboru. Knjiga Avtocesta se razteza čez 64 strani in je umetniško delo, ki vključuje in sestavlja dela z razstave Avtocesta na nov način. Pri tem unikatnem delu avtor uporablja arhivske materiale, inštalacije, besedila, svoje fotografije, kot tudi lastne intervencije.

Novo delo in razstava bosta na ogled do 2. 3. 2018, vsak delavnik med 10.00 in 15.00.

Po predstavitvi foto knjige bo sledilo tudi avtorjevo vodstvo po razstavi.
Vljudno vabljeni!


GuestRoomMaribor resident, photographer Davor Konjikušić, will introduce his final work created during the visit in Maribor.
The photo book we will present next Friday is an artwork that in itself combines the artistic work of 'Autocesta' in a new way. This is a unique photo book that goes through 64 pages, in which the author combines archive materials, installation, text, his own photographs and his interventions.

The exhibition will be opened until February 2nd, every working day from 10 am to 3 pm.

After the presentation of the photo book, the author will take us on a guided tour of the exhibition.

You are kindly invited!
PARTIZANSKA FOTOGRAFIJA

(English below)

Davor Konjikušić se trenutno ukvarja z raziskovanjem fenomena partizanske fotografije. V okviru umetniške rezidence bo v petek, 16. 2. ob 18.00 v baru Wetrinsky pripravil krajše predavanje o temi in poteku njegove raziskave.

Raziskava (jugoslovanske) partizanske fotografije in socialnega gibanja bosta ponudili širši vpogled v vlogo fotografije, njen pomen in sisteme njegovega izkoriščanja v okviru jugoslovanskega narodnoosvobodilnega gibanja v drugi svetovni vojni. V kontekstu produkcije kulture je bila fotografija kot strategija upora večinoma uporabljena prek Fotografske službe in preko Agitpropa (Oddelek za agitacijo in propagando), katere glavna vloga je bila organizacija kulturnih manifestacij. Člani jugoslovanskega partizanskega gibanja so se izobraževali v uporabi kamer, njihove fotografije pa so bile uporabljene za razstave, ki so potekale celo v gozdu. Nekaj del je uspešno služilo svojemu namenu tudi na krajih, ki so bili daleč od nekdanje Jugoslavije (npr. Fotografija "Mati in otrok" Žorža Skrigina, ki je bil član bivšega Foto kluba Zagreb). Zahvaljujoč dobro organiziranim kanalom je postala fotografija dostopna širši populaciji in tudi delavskemu razredu, ki so sami začeli s fotografiranjem. Fotografija je postala izredno pomembna komunikacijska vsebina za propagando in tudi za emancipacijo, za ustvarjanje "novega sveta", kot tudi element agitacije.PARTISAN PHOTOGRAPHY


In the frame of the residential visit, Davor Konjikušić will hold a lecture about partisan photography - a subject he is recently researching. 16. 2. 2018, 6 pm, Bar Wetrinsky.

The research (Yugoslav) Partisan Photography and the Social Movement will offer wider insights into the role of photography, its importance and the systems of its exploitation within the Yugoslav National Liberation Movement in the World War II. In the context of the production of culture, the photography was used as a resistance strategy mostly through Photo Services and through Agitprop (Department for Agitation and Propaganda) whose primary role was the organization of cultural manifestations. The members of the Yugoslav Partisan Movement were educated in the use of cameras and their photographs were used for exhibitions that took place even in the woods. Some of their work successfully served its purpose even in places far away from former Yugoslavia (e.g. the photo “Mother and Child” by Žorž Skrigin who was a member of the former Photo Club Zagreb). Thanks to well-organized channels the photography became accessible to a wider population and to lower classes too, who themselves started to produce photographs. The photography became an extremely important communication content for propaganda and also for emancipation, for the creation of the “new world” and it also became an element of agitation.
Razstava/Exhibiton: Davor Konjikušić, AVTOCESTA
Petek/Friday, 9. 2. 2018, 19.00
Vetrinjski dvor

(English below)

AVTOCESTA - izjava avtorja
Prostorske sledi nekdanje avtoceste Bratstva in enotnosti, današnje avtoceste A3, z raziskovanjem razlagam kot zgodovino dela, lastništva, političnih sistemov in družbeno-gospodarskih odnosov. Avtocesta predstavlja metaforo zgodbe o družbi, delu in delavcu ter prostoru, v katerem lahko prepoznamo vse politične in gospodarske antagonizme današnje družbe. Z interveniranjem v arhivska gradiva, cenzuriranjem stališča in namerno nedoslednostjo v odstranjevanju, dajem akterjem moč vrniti pogled in postaviti vprašanje o uvedeni zgodovini diskontinuitet in njihovem družbenem položaju. Z avtorsko fotografijo in posegi v sodobno krajino vnašam svoj pogled, in sicer s postavljanjem vprašanj o svetli ali temni preteklosti. Na panelu za novice obdelujem najpomembnejše točke zgodovine avtoceste, ki odpira prostor za nova in drugačna branja.

Za potrpljenje in arhivske fotografije se zahvaljujem Hrvaškemu državnemu arhivu, Muzeju sodobne umetnosti iz Celja in Arhivu Jugoslavije iz Beograda.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Davor Konjikušić se je rodil leta 1979 v Zenici (Bosna in Hercegovina). Diplomiral je iz fotografije na Akademiji za dramsko umetnost v Zagrebu, kjer je končal tudi magistrski študij na področju kinematografije. Njegovo delo uporablja fotografijo kot primarni medij pri izražanju svojega umetniškega koncepta, v katerem raziskuje odnose med javnim in zasebnim, intimnim in družbeno-političnim. V svoji umetniški praksi Konjikušić združuje fotografijo z besedilom, arhivom, najdenimi predmeti in videom. Zanima vlogo fotografskega medija pri vzpostavljanju odnosov moči in nadzora.
Je dobitnik številnih Hrvaških nagrad za fotografijo, kot tudi mednarodne nagrade Young Creative Chevrolet, Paris, Francija 2010. Je avtor številnih publikacij in člankov. Za seboj ima več samostojnih in skupinskih razstav. Živi in dela v Zagrebu.

https://www.davorko.net/

Projekt nastaja v sodelovanju z Narodnim domom Maribor in Vetrinjskim dvorom.


THE HIGHWAY - artist statement

By exploring spatial traces of the former Brotherhood and Unity Highway, today's A3 motorway, I interpret it as the history of labour, ownership, political systems, and socio-economic relations. The highway represents a metaphor for the story about the society, labour and labourer, as well as the space in which one can recognize all political and economic antagonisms of today's society.

Through the intervention in archival materials, censoring the view and deliberate inconsistency in its deletion, I give the actors the power to return the gaze and raise a question about the imposed historical discontinuity and their social position. With authorial photography and interventions in the contemporary landscape, I introduce my view, by constructing questions about the light or dark past. Through wall displays, I deal with the most important points in the history of the highway, creating an open space for new and different readings.

I thank the Celje Museum of Contemporary History and the Archives of Yugoslavia in Belgrade for archival photographs.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Davor Konjikusic was born in Zenica (Bosnia and Herzegovina) in 1979. He holds mag. art. degree in photography at the Academy of Dramatic Art in Zagreb, where he has also completed his BA studies in cinematography. His work uses photography as a primary medium in articulating his artistic concept, in which he explores the relationships between public and private, intimate and socio-political. In his artistic practice, Konjikusic has been combining photography with text, archive, found objects, and video. He has been interested in the role of the photographic medium in establishing the relations of power and control. He lives and works in Zagreb, Croatia. The project is being developed collaboration with Narodni dom Maribor and Vetrinjski dvor.


GuestRoomMaribor Open Call 2018
deadline 28. 2. 2018
GuestRoomMaribor is seeking applicants for residencies in Maribor, Slovenia.

The residential program was established in 2011 by Pekarna Magdalenske mreže (PMM) – a non-governmental organization focused on independent cultural production in Maribor, Slovenia. PMM originates from the concept of creative and emancipatory physical and mental space, initially meant for activities of production, promotion of production and informal education in the fields of art, culture, youth work, civil society and active citizenship. The organization’s activity is defined by the conceptual field of informal culture, subculture, deinstitutionalized culture, counter-culture, independent culture and urban culture, as well as social movements. In the context of contemporary art practices, PMM represents an important generator of non-institutional and independent art practices; it encourages socially engaged art, hybrid and experimental artistic expressions and approaches.

GuestRoomMaribor favors projects that:
form explicit relations with the specific social, historical, political, etc. context of Maribor and/or the local community (participatory, site-specific art projects, interventions in public space, etc.),
are dealing with the power relations and tactics of domination in current neoliberal social context
question engagement of art, it’s position in society and relations between art and politics
GuestRoomMaribor is also interested in the field of so-called experimental curatorship focused on relation between curating and history-making, exhibiting hybrid, performative, relational, participatory art practices, exhibiting in non-gallery spaces, feminist and queer theory and art, locally bounded art production versus cosmopolitanism of art, circumstances of cultural/art production; rise of a creative class and entrepreneurship of art and culture.
GuestRoomMaribor is also well connected with local independent cultural producers (individuals and organizations), alternative production and presentational spaces in Maribor, local self-organized collectives of curators (for instance collective Rezidenca Maistrova, focused on non-gallery exhibition spaces like private apartments, public space and more general in-context related art.), connections with emerging scene of art theorists, art critics and curators from Ljubljana etc.

GuestRoomMaribor is offering:
- Free accommodation (2 studio apartments 96 m2 and 76m2, located in the core of the old city center, equipped with kitchenette, bathroom and sleeping area)
-Fee for the artist 500 EUR
-Coverage of production costs up to 400 EUR (in the form of reimbursement of actual costs on presentation of original invoices)
-Duration of the residency 5 weeks
-Professional assistance, support for the artist and introduction to the local (art) scene by GRM team of curators and producers

GuestRoomMaribor is expecting:
- Public presentation of the artist's practice and of the proposed project that will be executed in Maribor at a public event “Meet the Resident”
- Participation and presence on a guided tour “Interest safari” based on the artist’s field of focus.
- Public presentation (exhibition, performance, ...) of the project created during residential stay in Maribor, or working process resulting from the time of residency

Application procedure and updated dates:
-The application form is available to download at this link. (Hit "File" and "Download as", then choose format that suits you)
- Send Application form and Portfolio to guestroommaribor@gmail.com until 28th of February 2018
- 5th of March: Notification of selected proposals for shortlist
- 7th - 9th of March: skype meetings with the selected artist for shortlisting
- 12th of March: Notification of selected artists

The application should be written in the English language. This call is open to artists whose permanent place of residence is outside of Slovenia and who have completed their training. Slovenian citizens cannot apply for this programme. A basic working knowledge of English is required.
Ina Sangenstedt: Esence

8. 12. 2017, 18.00
Pokrajinski muzej Maribor
Grajska ulica 2
Maribor

Opus berlinske umetnice Ine Sangenstedt je poln citiranja historičnih oblik in reanimiranja različnih predmetov, pa naj gre pri tem za nagačene živali ali pohištvo. S svojim tokratnim delom se je tudi v razstavi s pomenljivim imenom Esence lotila omenjene tematike, pri čemer je prvič prestopila okvirje galerijske razstave tipa bele kocke, kjer so njena dela živela izključno samostojno življenje. Umetnica, ki jo zanima kulturna dediščina, se je navdušena nad zbirko Pokrajinskega muzeja Maribor lotila reinterpretacije muzejskih eksponatov, s tem pa vzpostavila neko polje diskurza, ki odpira mnoga vprašanja, ob enem pa ponuja tudi morebitne odgovore.

Postavitev razstave je intervencija v stalno postavitev, kjer umetnica na različne načine skozi svoja dela nagovarja tako občinstvo, kot tudi eksponate same. Pri tem nastanejo zanimivi dialogi med njimi in sodobnimi Ininimi deli. Čeprav nekatera dela direktno nagovarjajo določene eksponate, gre pri večini za iskanje in povzemanje esence, občutij in značilnosti določenih obdobij, ki jih tako simbolično, kot tudi v nekaterih primerih dobesedno ujame in povzame skozi različne forme skulptur ali v obliki relikviarijev, nekakšnih asamblažev historičnih oblik s pridihom močne avtorske note. Tako njena dela tudi vizualno predstavljajo ulovljene in v obliki novih del utelešenje esenc, ki jih je prepoznala v določenih muzejskih sklopih.

Produkcija SobaZaGoste, Pekarna Magdalenske Mreže v sodelovanju s Pokrajinskim Muzejem Maribor in Oddelkom za likovno umetnost, Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru.Opus of the Berlin-based artist Ina Sangenstedt is full of citing historical forms and reanimation of various objects, whether they are taxidermied animals or furniture. With her current work, she also addressed the topic in the exhibition with the name Essence, where she for the first time crossed the frames of a white cube exhibition. An artist interested in cultural heritage was enthusiastic about the collection with the Pokrajinski muzej Maribor and began to reinterpret the museum exhibits, thus establishing a field of discourse that raises many questions, while on the other hand offers possible answers.

The layout of the exhibition is an intervention in a permanent exhibition, where the artist in various ways addresses his audience as well as the exhibits in her own way. There are interesting dialogues between them and contemporary Ina's works. Although some works directly address certain exhibits, most of them are to search for and summarize the essences, feelings and characteristics of certain periods, which are both symbolically and in some cases literally captured and summed up through various forms of sculpture or in the form of reliquaries, some escapades of historical forms with the touch of her work. Her works are visual representation in the form of new works as well as the embodiment of essences that she has identified in a certain museum sets.

Production of GuestRoomMaribor, Pekarna Magdalenske Mreže in cooperation with Pokrajinski Muzej Maribor and Department for Visual Arts, Pedagogical Faculty, University of Maribor
Kino klubi YU: Slike jugoslovanske družbe z vidika 70-ih / Cinema Clubs YU: Pictures of a Yugoslav society from the perspective of 1970s 

Cikel filmskih projekcij kino klubov Jugoslavije se bo odvijal v Galeriji K18 tri zaporedne srede, ob 20. uri. Vljudno vabljeni!06.12.2017, ob 20.00 Slike jugoslovanske družbe z vidika amaterskih filmov iz sedemdesetih let

  

Skozi upodobitev časovnega obdobja in žanra dokumentarnega amaterskega filma si lahko ogledate vidike družbenih in političnih, pa tudi gospodarskih razmer posameznikov, kot tudi družbe na sploh. V tem smislu se odpira vprašanje, kako se lahko amaterski filmi uporabljajo kot zgodovinski viri in zrcala preteklih časov. Na to bomo odgovarjali skozi prvo od treh projekcij amaterskih filmov.
Filmi različnih avtorjev, ki so v prvi polovici sedemdesetih let prejšnjega stoletja nastali v Kino Klubu Zagreb, Split in Reka, bodo nudili vpogled v družbo in odkrili, katera socialna vprašanja bi lahko imela pomen v različnih regionalnih kontekstih.
Predvajanje je mogoče zahvaljujoč delu in podpori Hrvaškega filmskega združenja.13.12.2017, ob 20.00 Amaterski filmi ženskih filmskih ustvarjalkZgodovina jugoslovanskih filmskih amaterjev je pretežno moška zgodovina - ženski prostor v produkciji je bil predvsem igralski. Ta večer bo posvečen eni od redkih amaterskih filmskih ustvarjalk v Jugoslaviji - Dunji Ivanišević, ki je delovala v Kino Klubu Split. Na žalost je zapustila Kino Klub Split po zaključku njenega prvega in edinega filma "Žemsko" (1968), potem ko jo njeni moški amaterski kolegi niso jemali resno. Po padcu v pozabo je bil film ponovno odkrit leta 1987 in se od takrat smatra za prvi jugoslovanski feministični eksperimentalni film.
Ker v Jugoslaviji ni drugih filmov (digitaliziranih), ki so jih izdelale ženske avtorice, bo film Dunje Ivanišević vključen v bolj aktualne filmske produkcije ženskih filmskih amaterk iz Kino Kluba Zagreb.
Predvajanje je možno zaradi podpore Kino Kluba Split in Kino Kluba Zagreb.20.12.2017, ob 20.00 Od ciné klubov do neodvisne produkcijske hiše - Film Author Studio (FAS)Ta filmska predstava bo posvečena filmskim produkcijam, ki so nastale v filmskem avtorskem studiju (FAS) med letoma 1967 in 1971. Kratko obdobje FAS je zanimiv primer filmskega entuzijazma v profesionalnem filmskem okolju, kar bomo videli skozi projekcije. Med avtorji so Lordan Zafranović, Ivan Martinac in Rajko Grlić.
Predvajanje filma je mogoče zaradi dela in podpore Hrvaškega filmskega združenja.


Movie circle of production of Cinema clubs of Yugoslavia will take palce in Galerija K18 3 Wednesdays in a row at 20 PM. Welcome to join us!06.12.2017, at 20h Pictures of a Yugoslav society from the perspective of 1970s amateur films


Depicting a period of time and the genre of documentary amateur film, one can draw pictures about aspects of social and political, as well as economic situations of individuals but also of a society. In this sense, the question is, in what way amateur films can be used as historical sources and mirrors of a passed times. The first of three amateur film screenings is dedicated to that question.
Films made by different authors and produced in Kino Klub Zagreb, Split and Rijeka in the first half of the 1970s shall give a glimpse into a society back than and uncover which social issues might have had importance within different regional contexts.
The screening is possible thanks to the work and support of Hrvatski Filmski Savez.13.12.2017, at 20h Amateur films by female filmmakers


The history of Yugoslav film amateurs is a dominantly male history – women’s place in the production was mostly the one of being an actress. This evening shall be dedicated to one of the rare female amateur film makers in Yugoslavia – Dunja Ivanišević who was active in Kino Klub Split. The sad story is, that she left Kino Klub Split after not being taken serious by her male amateur colleges after finishing her first and only film “Žemsko” (1968). After falling into oblivion, the film was rediscovered in 1987 and tends to be called the first Yugoslav feminist experimental film.
Because there are no other films (digitalized) which were made by female authors in Yugoslavia, the screening of Dunja Ivanišević’s film will be embedded in more current film productions by female film amateurs from Kino Klub Zagreb.
The screening is possible thanks to the support of Kino Klub Split and Kino Klub Zagreb.  20.12.2017, at 20h From ciné clubs to independent production house – Film Author Studio (FAS)


This film screening will be dedicated to film productions, which were made in the Film Author Studio (FAS) between 1967 and 1971. The short period of FAS is an interesting example of pure film enthusiasm in professional film environment, as the presented film productions will show. Among the film authors are Lordan Zafranović, Ivan Martinac and Rajko Grlić. The film screening is possible thanks to the work and support of Hrvatski Filmski Savez.SpoznajRezidentko / MeetTheResident : Hanna Stein

Petek, 1. 12. 2017, SALON UPORABNIH UMETNOSTI

Hanna Stein je raziskovalka v Gradcu, ki se ukvarja s preučevanjem produkcije jugoslovanskih Kino klubov. Amaterska produkcija predstavlja temo reaziskovalnemu delu, ki ga bo nadaljevala na primeru mariborskega Kino kluba.
Predstavila nam bo temo Amatersko filmsko gibanje v (Post) Jugoslaviji in vsakodnevno politiko (kamere).
V kratkem pregledu bomo na primeru amaterskih filmskih praks v nekdanji Jugoslaviji razpravljali o revolucionarnih trenutkih amaterskega filma. Bilo bi zavajajoče razlagati vse amaterske filme ali amaterske filmske prakse ipso facto kot opozicijske in politične. Tako so pogosto prehitro definirane kot nasprotje profesionalnim praksam. Kljub temu je pomembno, da prepoznamo posebno svobodo in namen amaterskega filma, da odkrijemo revolucionarne trenutke filma kot umetniške in družbene prakse.
Na primeru Kinokluba Zagreb želi pokazati in treh zgodovinskih in poltičnih filmov, da so filmski amaterji bili politični akterji, čeprav se sami tega niso zavedali in celo imeli jasen apolitičen položaj. Revolucionarne in subverzivne trenutke je mogoče odkriti na tehnični, estetski, tematski in socialni ravni, kot bo pokazala in prikazala med predstavitvijo in filmskim pregledom.


Hanna Stein is a researcher at the University of Graz. Her topic of research is amateur film production of Kino clubs in Yugoslavia. During her stay, she will extend the research on Kino club Maribor.
At the event, she will present the topic Amateur film movement in (Post-)Yugoslavia and it's every day (camera) politics.
In a short overview, small-scale revolutionary moments of the amateur film shall be discussed on the example of amateur film practices in the former Yugoslavia. It would be misleading to interpret all amateur films or amateur film practices ipso facto as oppositional and political by defining them too soon as opposition to professional practices. Still, it is important to recognize the specific freedom and intention of amateur filmmaking to discover the revolutionary moments of filmmaking as artistic as well as social practices.
On the example of Kinoklub Zagreb in three historical and political contexts, she wants to show that the film amateurs were political actors, even though they did not perceive themselves as political and even took a clear apolitical position. Revolutionary and subversive moments can be discovered on the technical, aesthetic, thematic and social level as she intends to show during the presentation and movie screening.


David Colannino: Badhdads 1258/2003 (ali Imperij in Orange County)

Petek, 17. 11. ob 19.00, Galerija K18

“Vpis #41: Imperij je institucija, kodifikacija nereda; nor je in z nasiljem to norost vsiljuje tudi nam, saj je nasilne narave.”
“Vpis #42: Boj proti imperiju je okužen z njegovo neuravnovešenostjo. To je paradoks: kdor premaga segment imperija, sam postane imperij; razmnožuje se kot virus, svojo obliko vsiljuje svojim sovražnikom in s tem postane oni.”
- Philip K. Dick, Valis

Živimo v ahistoričnem času. Preteklost pogosto razumemo preko pripovedi, ki sploh nikoli niso obstajale. To je prisotno pri vseh kulturah; kar se moje lastne tiče, obstaja perverzno označevanje Američanov kot »dobrih fantov« - dobrohotnih prenašalcev demokracije. Kljub vsemu našemu kolektivnemu zlu je ta zmotna oznaka prevladala in še vedno živi, zakoreninjena je v sami ideji tega, kar definira sodobnega Američana. Absurdna je in v nasprotju z ameriško zgodovino tajnih operacij, ekonomskega davljenja in popolnoma vojnih policijskih aktivnosti. Konflikti obstajajo že tisoče let na istih ozemljih in iz istih razlogov, a mi, javnost, dovolimo, da nas zmanipulirajo do te mere, da jih vsakič znova podpiramo.
Ta instalacija se je rodila iz zdaj že desetletnega nezadovoljstva s tem, kako Američani pogosto gledajo na Bližnji vzhod. Gre za rasistično in ignorantsko perspektivo, ki ne upošteva zapletov v zgodovini tega območja (npr. britanski in francoski imperializem po I. sv. vojni ali pa starodavne konflikte med suniti in šiiti). Povrh vsega pa sloni še na predpostavki dobronamerne ameriške intervencije, ki je v veliki meri napačna. Odrasel sem v času, ko je moja država nezakonito napadla Irak. Ta vojna, ki še vedno traja, je povzročila več deset tisoč nesmiselnih smrti in destabilizirala celotno regijo. A moji rojaki na vojno ne gledajo tako. Dovolijo, da jih zmanipulirajo z neko nezrelo zgodbo o dobrem in zlem. Dovolimo, da nas preslepijo do te mere, da sprejmemo poenostavljene razlage in razloge za vojne konflikte, ki ne upoštevajo kompleksnosti regij.
Leta 1258 so Bagdad zasedli Mongoli in ga popolnoma uničili. Sto tisoče ljudi je umrlo. Največja knjižnica na svetu in center za prevajanje sta zgorela. Teksti, ki so bili uničeni, so za vedno izgubljeni. Epicenter islamskega akademskega in kulturnega življenja je bil pohabljen to te mere, da si ni nikoli več opomogel. Do te točke je bila skoraj vsa »zahodna« literarna tradicija ohranjena prav zaradi kalifata. Zdaj ta termin uporablja Isis, sledeč tradiciji salafizma (vahabizma) (ki je simulaker lastne zgodovine), kot način ustvarjanja svoje lastne manipulativne zgodbe, katere namen je rekrutirati. Isis je seveda mogoča le zaradi ameriške imperialistične vojne v Iraku in posledične destabilizacije regije. Cikel se nadaljuje.
Badhdads 1258/2003 obe obleganji združi. Seveda ne gre za celotno zgodovino, a nekatere vzporednice se mi zdijo izrazite. Isis bo splahnela, ameriška dominanca prav tako. Sčasoma vse izzveni, a bojim se, da se ničesar ne naučimo in to neskončno obleganje Bagdada ohranjamo pri življenju.
Kot Valis Philipa K. Dicka tudi Badhdads 1258/2003 dva dogodka umešča v isti prostor, da bi izzval novo pojmovanje nelinearne zgodovine, ki je implicitno tavtološka. Živimo v svetu znanstvene fantastike. Objektivna resničnost je nenavaden, staromoden koncept. Resnica je relativna, a je ta koncept zmanipuliran in zapakiran v ready-made preproste zgodbe. Statistike postanejo besede z magično močjo, čeprav se jih pogosto navaja brez virov. Kjer bi neobjektivna resničnost morala povečati empatijo, dosega ravno obratno – krepi naše predsodke, na katere sicer vplivajo številni drugi dejavniki, a verjamem, da je strah najpomembnejši med njimi.
Instalacija Badhdads 1258/2003 je participatorna; interakcija s plastičnimi figurami v pesku je dobrodošla. Ustvaril sem igrišče in vabim vas k igri. Plastične figure v pesku predstavljajo konflikt med Mongoli in kalifatom; daljna preteklost so, zato jo spreminjamo in preoblikujemo tako, da ustreza našim potrebam in sicer na način, ki se mi zdi zelo otroški. V središču je zelena cona, območje, ki simbolizira bližnjo prihodnost in je postala preveč zapletena, da bi jo lahko razumeli. Razmerje med figurami in njihovimi nazivi naj bi bilo temačno komično; to namiguje na zmotne predstave in napačne klasifikacije v naši naraciji zgodovine. Trdno verjamem v umetnost (in umetniško delo) kot kolaborativni dialog med umetnikom in občinstvom, ne le kot ogled objektov, ki jih je nekdo ustvaril.
S participacijo v Badhdads 1258/2003 boste delo spremenili. Vaše podzavestne misli ob instalaciji so bistveni element dela samega. Instalacija je dinamična. Ko obiskovalci premikajo njene posamezne dele, to odraža množico udeležencev v zgodovini. Vsako razumevanje preteklosti, ki eno osebo označuje kot glavnega pobudnika dogodkov, zanemarja množico drugih dejavnikov, ki so privedli do tega dogodka. Noben posameznik ne deluje v vakuumu.

David Thomas Colannino (r. 1985) je odraščal v mestu Providence na Rhode Islandu. Študiral je filozofijo, zgodovino in književnost na Univerzi v Rhode Islandu ter na King's College v Londonu. Več let je živel v Barceloni, potem pa se je vrnil v ZDA in leta 2016 diplomiral na Univerzi v New Orleansu na področju likovne umetnosti. Trenutno živi v New Yorku in je član kolektiva Wayfarers artist collective iz Brooklyna.

David Colannino: Badhdads 1258/2003 (or the Empire and Orange County)

Friday the 17th of November at 7 pm, Gallery K18

“Entry #41: The Empire is the institution, the codification of arrangement; it is insane and imposes its insanity on us
by violence, since its nature is a violent one.”

“Entry #42: To fight the empire is to be infected by its derangement. This is a paradox: whoever defeats a segment
of the empire becomes the empire; it proliferates like a virus, imposing its form on its enemies. Thereby it becomes
its enemies.”
- Philip K. Dick, Valis

We live in an ahistorical time. We often understand the past through narratives that never existed in the first place. This is palpable amongst all cultures, but in my own, there is a perverse narrative of Americans as the “good guys”—benevolent vectors of democracy. This fallacy has prevailed even with all of our collective evils, and it subsists, ingrained into the very idea of what defines the contemporary American. This narrative is absurd and is contrary to the American history of covert operations, economic strangulation, and out and out war police action. Conflicts are fought in the same territories, and for the same reasons, for thousands of years, and yet, we, as the public, allow ourselves to be manipulated into upporting these conflicts in each instance. This installation was born out of what is now a ten-year frustration with how Americans often view the Middle East. It is a racist and ignorant perspective that does not take into account the complications in Middle Eastern history (e.g., British and French imperialism post World War I, or the ancient conflict between Sunni and Shia). Moreover, it assumes a version of benevolent American intervention that is overwhelmingly false. I came of age when my country illegally invaded Iraq. This ongoing war has caused tens of thousands of pointless deaths and destabilized an entire region. Yet, my people do not see war in this way. They allow themselves to be manipulated into some juvenile narrative of good and evil. We allow ourselves to be deceived in to embracing oversimplified explanations and reasons for military conflict that do not take into account the complexities of regions.
In 1258, Baghdad was sieged by the Mongols and utterly devastated. Hundreds of thousands of people were killed. The world’s largest library and center for translation was burnt down. Some texts that were destroyed have been lost forever. The epicenter for Islamic academia and culture was crippled in such a way that it never recovered. Up until that point, almost all of “western” literary tradition was only preserved because of the Caliphate. Now this term is used by Isis, following the Salafi (Wahhabist) tradition (itself a simulacrum of its own history), as a way of creating its own manipulative narrative to recruit. Isis is, of course, only possible because of the United States imperialistic war in Iraq and the subsequent destabilization of the region. The cycle continues. Badhdads 1258/2003, super imposes both sieges on one another. This is obviously not the whole history, but I find certain parallels striking. Isis will wane, as will American dominance. Everything fades eventually, but I fear that we do not learn any lessons and perpetuate the infinite siege of Baghdad. As in Philip K. Dick’s Valis, Badhdads 1258/2003 situates the two events in the same space as a way of eliciting a new conception of non-linear history which is implicitly tautological. We live in a world of science fiction. Objective reality is quaint concept. Truth is relative, but this
concept is manipulated and packaged into readymade simple narratives. Statistics become magical words of power though they are often referenced without sources. Where nonobjectivity
reality ought to escalate empathy, it does the opposite, and strengthens our own biases, which are themselves influenced by a plethora of other factors, although I believe it is fear that is paramount. Badhdads 1258/2003 is participatory. You are welcome to interact with the plastic figures in the sand. I have created a playground and encourage you to use it. The plastic figures placed
about the sand represent the conflict between the Mongols and the Caliphate. They are the distant past, and thus we change and morph it to suit our needs in a way that strikes me as childlike. In the center, however, is the green zone. This terrain symbolizes the near future, and it has become too complicated to understand. The relationship between the figures and their titles is intended to be darkly comical. This alludes to our misconceptions and misclassifications within our narratives of the past. I believe strongly in shifting art (and the artwork) away from objects created by someone to a collaborative dialogue between the artist and the audience.
Through participating in Badhdads 1258/2003, you change the work. Your subconscious thoughts while accessing the installation are essential elements to the piece itself. Badhdads is dynamic. The shifting of the pieces by the audience reflects the multiplicity of participants in history. Any understanding of the past synthesized into one person as the prime instigator does not encapsulate the myriad of factors that lead to the event. No single person succeeds or fails in a vacuum.

David Thomas Colannino (b. 1985) grew up in Providence, RI in the United States. After studying philosophy, history, and literature at the University of Rhode Island and King’s College London,
he spent several years living abroad in Barcelona. He returned home to study art, receiving his MFA from the University of New Orleans in 2016. David currently lives in New York, and is a
member of the Wayfarers artist collective in Brooklyn.


InteresniSafari: Živali

14. 11. 2017, 16.00

Interesni safariji so dogodki, kjer občinstvo in umetnik skozi izbrani interes umetnika spoznavata mesto. Tokratni safari se bo odvijal v mestnem jedru, kjer se bomo sprehodili po temi. Tema, ki se bo raztezala od arhitekture, simbolike in do resničnih živali.

Dobimo se na dvorišču Vetrinjskega dvora!


InteresetSafari: Animals

14. 11. 2017, 4 pm

Intrest safaris are events, where audiance and the artis are expoling the city throu the specific interest of a resident. This time we will walk throu the topic from architecture to symbolism and all the way to meet the real animals.

We meet at the courtyard of Vetrinjski dvor!MeetTheResident: Ina Sangenstedt

Salon uporabnih umetnosti, Monday / ponedeljek, 13. 11. 2017
(EN below)
Vabljeni na dogodek SpoznajRezidentko, ki se bo tokrat odvil v Salonu uporabnih umetnosti. Po predstavitvi umetnice bo sledil neformalni pogovor, kjer bo tudi prostor za vaša vprašanja o njenem delu.
Osrednja tema v delu Ine Sangenstedt je skupni imenovalec med različnimi vrstami bitij, ki so po eni strani izredno podobni, hkrati pa se močno razlikujejo med seboj. Zanima jo žival, zlasti glede njenega potenciala kot simbol družbe in kulture. Živali igrajo pomembno vlogo v različnih kontekstih, na katere se nanaša, kot tudi na jezik oblik, ki ga citira. S tem ustvarja kultne predmete, ki razglašajo razstavni prostor kot sekularni prostor kulta, v katerem si ljudje prizadevajo najti svojo vero kot tudi zadovoljiti njihovo hrepenenje.


You are kindly invited to the event MeetTheResident, which will take place in Salon uporabnih umetnosti. After the presentation of the artist a informal talk will follow. There you can state same questions about her work.
A central theme in Ina Sangenstedt‘s work is the common denominator between different kinds of creatures which are extremely similar on the one hand, but at the same time strongly differ from each other.  She is interested in the animal, particularly with regard to its potential as symbol of society and culture. Animals play an important part in a variety of contexts to which the artist refers and whose language of form she quotes. By doing so, she creates cult objects which proclaim the exhibition space as a secular space of cult, in which people strive to find their faith as well as satisfy their yearning.IntrestSafari: Siege/Resistence
Wednesday, 25 .10. 2017, at 5 PM

Intrest safaris are events, where audiance and the artis are expoling the city through the specific interest of a resident. This time we will visit the traces of sieges and resistence with David Colaninno.

We meet at the courtyard of Vetrinjski dvor!

InteresniSafari: Obleganje/Upor
Sreda, 25 .10. 2017, ob 17.oo

Interesni safariji so dogodki, kjer občinstvo in umetnik skozi izbrani interes umetnika spoznavata mesto. Tokratni safari z rezidenčnim umetnikom Davidom Colaninnom se bo odvijal v mestnem jedru, kjer se bomo sprehodili po sledovih obljeganj in uporov.

Dobimo se na dvorišču Vetrinjskega dvora!

MeetTheResident: David Colannino

You are invited to join us on the presentation of our new artist in residence David Colannino. The presentation will take place in the Gallery K18 on Koroška street 18 (Maribor). After an introduction led by the artist, a short talk will take place, where you as well are invited to engage in the conversation.

David Thomas Colannino (b. 1985) grew up in Providence, RI. He studied philosophy, history, and literature at the University of Rhode Island. After spending several years abroad in England and Spain, David returned to the USA and received an MFA from the University of New Orleans in studio art. He has exhibited internationally and recently completed an artist residency at the Bemis Center for Contemporary Arts in Omaha, NE. David is currently based in New York and New Orleans.SpoznajUmetnika: Davida Colaninna

Vljudno vabljeni na predstvitev novega rezidenčnega umetnika GuestRoomMaribor Davida Colannina. Predstavitev bo potekala v prostorih Galerije K18, kjer umetnikovi predstavitvi sledil krajši pogovor, kjer ste vabljeni k sodelavanju pri pogovoru.

David Thomas Colannino (r. 1985) je odraščal v Providencu na Rhode Islandu. Študiral je filozofijo, zgodovino in književnost na Univerzi v Rhode Islandu. Po več letih v Angliji in Španiji se je vrnil v ZDA in diplomiral na Univerzi v New Orleansu na področju likovne umetnosti. Za njim je več razstav, tudi mednarodnih, pred kratkim pa je zaključil rezidenco v Bemis Center for Contemporary Arts v Omahi. Trenutno živi in dela v New Yorku in New Orleansu.
Alexandra Nemaric: Dying on the vine

Vabljeni na otvoritev razstave rezidentke GuestRoomMaribor Alexandre Nemaric. Otvoritev razstave ''Dying on the vine'' bo v galeriji Hladilnica (Pekarna), v petek, 29. 9. 2017 ob 19h.

Alexandra Nemaric je umetnica, ki živi in dela v Melbournu v Avstraliji. S svojim delom Alexandra reflektira kulturno diskurzivnost, kar izzove odzive na resničnost. Njeno delo zajema ontološki proces, ki se osredotoča na ambicije do poetike skozi teme izgube in hrepenenja, sodobnega eksistencializma in narave odziva na vprašanja in ideje z mediji risbe, kiparstva, fotografije, video in instalacije.
Leta 2015 je diplomirala iz likovne umetnosti na Victorian Colleg of the Arts. Leta 2016 se je udeležila rezidence La Fragua v Belalcazaru v Cordobi v Španiji. Dodeljena ji je bila štipendija Stuart Black Memorial za risbo (2014). Je prejemnica nagrade VCASA za družbeni spol in spolno enakopravnost (2015) in prejemnica nagrade Nacionalne galerije ženskih asocijacij (2015).


You are kindly invited to the opening of the exhibiton of Alexandra Nemaric: ''Dying on the vine''. Friday, 29th of September at 19h at Hladilnica(Pekarna)

Alexandra Nemaric is an artist based in Melbourne, Australia. Through her work, Alexandra projects a cultural discursiveness that provokes responses to reality. Her work encompasses an ontological process that focuses on ambitions toward the poetic through the themes of loss and longing, contemporary existentialism and the nature of being- responding to questions and ideas through the mediums of drawing, sculpture, photography, video and installation.
She completed a bachelor of Fine Art at the Victorian Colleg of the Arts in 2015. In 2016 she attended La Fragua Artist Residency in Belalcazar, Cordoba, Spain. She have been awarded the Stuart Black Memorial Drawing Scholarship (2014), the VCASA ‘Gender and Sexual Equality Award’ (2015) and a recipient of the National Gallery of Victoria Women’s Association Awards (2015).


Spoznajte rezidentko Alexandro Nemaric / Meet the resident Alexandra Nemaric

Bar Wetrinsky, v sredo, 13. 9. ob 18.30 / Bar Wetrinsky, Wednesday, September 13th, at 6.30 PM

Alexandra Nemaric je umetnica, ki živi in dela v Melbournu v Avstraliji. S svojim delom reflektira kulturno diskurzivnost, kar izzove odzive na resničnost. Njeno delo zajema ontološki proces, ki se osredotoča na ambicije do poetike skozi teme izgube in hrepenenja, sodobnega eksistencializma in narave odziva na vprašanja in ideje z mediji risbe, kiparstva, fotografije, video in instalacije.

Leta 2015 je diplomirala iz likovne umetnosti na Victorian Colleg of the Arts. Leta 2016 se je udeležila rezidence La Fragua v Belalcazaru v Cordobi v Španiji. Dodeljena ji je bila štipendija Stuart Black Memorial za risbo (2014). Je prejemnica nagrade VCASA za družbeni spol in spolno enakopravnost (2015) in prejemnica nagrade Nacionalne galerije ženskih asocijacij (2015).

Alexandra Nemaric is an artist based in Melbourne, Australia. Through her work, she projects a cultural discursiveness that provokes responses to reality. Her work encompasses an ontological process that focuses on ambitions toward the poetic through the themes of loss and longing, contemporary existentialism and the nature of being- responding to questions and ideas through the mediums of drawing, sculpture, photography, video and installation.

She completed a bachelor of Fine Art at the Victorian Colleg of the Arts in 2015. In 2016 she attended La Fragua Artist Residency in Belalcazar, Cordoba, Spain. She have been awarded the Stuart Black Memorial Drawing Scholarship (2014), the VCASA ‘Gender and Sexual Equality Award’ (2015) and a recipient of the National Gallery of Victoria Women’s Association Awards (2015).
Elham Rahmati: Zdelo se je kot boljši način

11. 9. 2017, 19.00, Galerija K18, Koroška cesta 18, Maribor

Elham Rahmati: Zdelo se je, kot boljši način

Elham Rahmati (rojena 1989 v Teheranu) je vizualna umetnica, ki trenutno študira Vizualno kulturo in sodobno umetnost na univerzi Aalto v Helsinkih na Finskem. Izhajajoč iz področja likovne umetnosti deluje kot umetnica in aktivistka. Ukvarja se političnimi in socialnimi vprašanji v političnem kontekstu Irana, pri čemer se osredotoča na vprašanja spolne identitete ter vloge umetniških in kulturnih praks v hegemonističnem boju v konfliktnih situacijah.

Projekt »Zdelo se je kot boljši način« temelji na osebni zgodovini umetnice, katere stric, član Iranskega ljudskega Mudžahedina, je bila leta 1982 aretiran in kasneje usmrčen. Te usmrtitve, ki so brutalna realnost vsake revolucije, so bile namenjene odstranitvi radikalnih disidentov, ki so zahtevali revolucijo. Kasneje je bil pokopan na zapuščenem pokopališču, namenjenem iranskim političnim zapornikom. Agenti države nagrobnike na tem področju še vedno uničujejo, družine pokojnih jih zamenjajo, a je zgolj vprašanje časa kdaj se cikel znova ponovi.

Nagrobniki tako postajajo vitalni objekti, bojišča, ki iz perspektive umetnice, pridobivajo potencial nepremičnih, neživih predstavnikov upora. Rahmati premišljuje percepcije objektov in subjektov, njihove pomene in pripisane funkcije. Objekti niso nujno pasivni; so materializacije procesov, ki se neprestano transformirajo in redefinirajo, kot tudi vsa materija, ki je živa in v procesu: kompleksna prepletena mreža materialov, ki vplivajo eden na drugega, tekmujejo, sklepajo zavezništva, uvajajo nove procese in razblinjajo druge. Človek je neizbežno ujet v to mrežo ter obenem ni edini sestavni del družbe in zato edini narator zgodovine; ma svoje življenje in svoje lastne zgodovinske narative, ustvarja spremembe, vplive in učinke, ki mu omogočajo sposobnost napredka, izzivanja naracij in motenj poteka dogajanja. V primeru nagrobnikov smo pogojeni, da razmišljamo o zlomljenem objektu kot neveljavnem ali zastarelem, toda kako pustiti razpoke nedotaknjene in jih hkrati spremeniti v nekaj, kar ne samo, da ne izbriše nihove preteklosti, temveč jo obudi - ne da bi se ob tem prikrila povzročena škoda?
Za Rahmati ima omenjeno pokopališče poseben arhivski pomen, kar pa ne pomeni, da ga bi bilo potrebno pustiti nedotaknjenega in nagrobnike strte, pač pa uvideti potencial tega prostora, ki omogoča delovanje na drugačen način. »Ti nagrobniki so polje večdestletnega konflikta med državo in njenimi nasprotniki, ki bo terjal drugačne načine upora, da bi se končal.«
Elham Rahmati: It seemed the better way

11. 9. 2017, 7 PM, Galery K18, Koroška street 18, Maribor

Elham Rahmati (s.1989 Tehran) is a Visual artist, currently studying Visual Culture and Contemporary Art at Aalto University in Helsinki, Finland. She has a background in Fine Arts and has been working both as an artist and activist with political and social issues within the political climate of Iran, focusing mainly on gender identity issues and the role of artistic and cultural practices in the hegemonic struggle in conflictual spaces which is visible in her paintings, drawings and photographs.

Project “It seemed the better way” is based on personal history of the artist, whose uncle, a member of People’s Mujahedin of Iran was arrested in 1982 and after three years in prison executed and buried in an abandoned graveyard intended for Iranian political prisoners in the 80s, whose executions were state-sponsored. From a deep resentment towards the departed and their ideology their tombstones are still continuously damaged by the self-established agents of the state, who are trying to communicate that if one will not play by their rules he or she will be haunted down even after his or her death.
Tombstones are becoming vital objects, battlegrounds, which from the perspective of the artist, are gaining the potentiality of inanimate agents of resistance. Rahmati is rethinking the perception of the “objects” and “subjects” their meanings and assigned functions. Objects aren’t necessarily passive; they’re materializations of processes that are constantly undergoing transformation and being redefined as well as all matter alive and in process: a complex, interwoven web of materials, all affecting each other, competing, forming alliances, initiating new processes and dissipating others. Humans are unavoidably trapped in these webs and are not the sole constituents of a society and therefore the only narrators of history, they have a life of their own and their own historical narratives that enable them to create difference, affects and effects that give them the capacity to push forward developments, challenge narratives and disrupt actions. Here we are being conditioned to think of the broken thing as being invalid or obsolete, but how to leave the breakage intact and yet at the same time transform it into something that not only doesn’t erase its past but resurfaces it - without hiding the damage?

For Rahmati the aforementioned cemetery has a particular archival significance, which doesn’t mean that we should leave it as it is, untouched and broken in pieces for the others to see, there is a certain potentiality to this space that allows us to practice our agency in different ways. As she states: “These gravestones are grounds representing decades of conflict between the state and its oppositions, a conflict that needs different modes of resistance if it is ever going to end
Otvoritev razstave: “Two good listeners make a piece with silence”
PATIL TOKATLIAN, RITA TOKATLIAN, OCTAVE KHOURY, ELI MOUHANNA, GHENWA ABOU FAYAD, MELISSA GHAZALE, ZOUHAIR EL HELOU, MIHA VIPOTNIK (mentor)


Vabljeni na otvoritev razstave »Two good listeners make a piece with silence« mladih perspektivnih libanonskih umetnikov, ki je nastala v sodelovanju z njihovim (bivšim) profesorjem – slovenskim interdisciplinarnim umetnikom - Miho Vipotnikom, ki v Bejrutu poučuje film, video in intermedijsko umetnost že vrsto let. Rezultat enomesečne študijske rezidence je koherentna prostorska instalacija, ki združuje medije filma, video umetnosti, zvoka, performansa, slikarstva, fotografije, grafičnega oblikovanja. Vsebinsko je postavitev je posledica dialoga na večih ravneh; intimnega, medosebnega, dialoga s prostorom, kontekstom kulturnega centra in kontekstom malega obskurnega evropskega mesta. Univerzitetni študijski proces predstavlja sorazmerno varno okolje medtem ko obisk rezidenčnega programa v tujini z marsikaterega gostujočega pomeni prvi »reality check«, možnost razvoja lastnega izraza, (ne)sodelovanja, sprejemanja kompromisov, vzpostavljanja ali zavračanja definicije profesionalnosti.
Pogosto izpostavljamo, da rezidenčni program mestu prinaša možnost spoznavanja drugih kultur in ozaveščanja kulturnih razlik, redkeje pa govorimo o kulturnih podobnostih. Iz različnih razlogov svet postaja majhen in dosegljiv, kar bi moralo pripomoči k premoščanju vrzeli in uvidu, da so bistveno manjše kot se zdijo. GuestRoomMaribor tako s pričujočim sodelovanjem z libanonskimi umetniki napoveduje kontinuirano izmenjavo umetnikov med Bejrutom in Mariborom.
Pridružite se nam v petek, 4. 8., ob 20.00, v galeriji Hladilnica, v Kulturnem centru Pekarna.

Heh, ravnokar sem slišala Miho reči nekomu: » Now it is important to grow up!«.

Spoznajte umetnike: PATIL TOKATLIAN, RITA TOKATLIAN, OCTAVE KHOURY, ELI MOUHANNA, GHENWA ABOU FAYAD, MELISSA GHAZALE, ZOUHAIR EL HELOU, MIHA VIPOTNIK (mentor)

Sreda, 19. 7. 2017, 20.00, Galerija K18, Koroška cesta 18, Maribor

Skupina libanonskih študentov in umetnikov najmlajše generacije, ki ustvarjajo na področju filma, video umetnosti, zvoka, performansa, fotografije, grafičnega oblikovanja, bo v Mariboru ustvarjala pod mentorstvom njihovega (bivšega) profesorja, slovenskega interdisciplinarnega umetnika Mihe Vipotnika, ki na Univerzi USEK in Akademiji likovne umetnosti ALBA poučuje Film, video in interdisciplinarno umetnost že vrsto let. Študijska rezidenca se bo primarno ukvarjala s prostorskimi in zvočnimi instalacijami. Projekt z delovnim naslovom “Two good listeners make a piece with silence” predstavlja provokativno izhodišče za interne kreativne dinamike skupine, obenem pa že v osnovi izpostavlja tišino, preizprašuje njen status ter zahteva pozornega poslušalca med umetniki v skupini kot tudi v publiki.
Umetnikom bo v Mariboru predstaviljena najnovejša tehnologijo na področju usmerjenega zvoka Acuspade zvočnikov (Ultrasonic audio tehnologije), ki jih je izumil lokalni intermedijski umetnik Miha Ciglar. V Galeriji Hladilnica (Kulturni center Pekarna) bo torej nastajala zvočno prostorska instalacija z omenjeno specifično opremo, ki bo gotovo, zaradi možnosti, ki jih ponuja, narekovala tudi vsebino in determinirala prostorsko postavitev ter intenzivirala gledalčevo izkušnjo. Del projektne predstavitve bo tudi fiksna podhodna zvočna situacija na rotovškem trgu, ki omogoča 8 kanalno kompozicijo. Ta del bo nastal v sodelovanju z Mednarodnim festivalom računalniške umetnosti.


PATIL TOKATLIAN
Patil Tokatlian rojena 1992 je leta 2015 diplomirala na Libanonski ameriški Univerzi, na oddelku za Grafično oblikovanje. V svojih delih se poslužuje predvsem medijev ilustracije, slikarstva in kiparstva. Vsebinsko je na njeno delo močno vplival Nietzchejev koncept “nadčloveka”, naprednega človeka prihodnosti, ki verjame vase,  v svojo moči in slavi svojo seksualnost. Večino ljudi je namreč strah tveganja, so trmasti in se ne želijo spremeniti, kar rezultira v povprečnem življenju, kjer sprejemajo moralne in religiozne vrednote brez preizpraševanja.

RITA TOKATLIAN
Rita Tokatlian se je rodila v Bejrutu, v Libanonu leta 1996. Trenutno študira filmsko režijo na Univerzi USEK. Njeno delo zaznamujejo družinske zgodbe in pripovedi, ki so ji omogočile ohranjanje armensko-libanonske dediščine in kulture. Poleg filma, ki je njen primarni izrazni medij čuti izjemen entuziazem do likovne umetnosti, od risanja do slikanja po stenah. Njeno glavno vodilo je izboljšati svoj stil in eksperimentirati z različnimi koncepti in mediji. V svojih delih združuje ideje, emocije in poglede na svet, da bi ustvarila sanjsko/magično/surrealistično vzdušje, ki bi publiki omogočilo, da pozabi na svet, ki jih obdaja.

OCTAVE KHOURY
Octave Khoury je bil rojen leta 1995 Quebec City v Kanadi. Leta 2002 preseljen v Libanon, kjer je na Univerzi USEK diplomiral na oddelku za Audio-vizualne študije. Je vsestranski umetnik, deluje pa predvsem na področju filma/videa in zvoka ter glasbene produkcije. Živi in dela v Bejrutu.

ELI MOUHANNA
Elie Mouhanna se je rodil  leta 1990. Leta 2013 je magistriral iz grafičnega oblikovanja na Univerzi Svetega Duha v Kasliku, kariero pa pričel kot multimedijski umetnik, predvsem kot performer in instalacijski umetnik, ki sodeluje v skupinskih razstavah po vsem Bejrutu. Njegova najbolj odmevna dela predstavljata  performans "Constipation Bed" (2014) in prostorska instalacija "Spektralna Konfiguracija" (2015).
Leta 2015 je Mouhanna plasiral ”marsabēn”, iniciativo, ki vzpodbuja sodoben pristop h kvačkanju, ki temelji na raziskavah in eksperimentiranju, obenem pa ohranja temeljne atribute dejavnosti - dejstvo, da temelji na času in logiki, in visokem nivoju rokodelske spretnosti, ki počasi izumira.
Leta 2017 je bil Mouhanna izbran s strani Starch Fundacije, da lansira svojo prvo kolekcijo kvačkanih nosljivih predmetov; trenutno na ogled v butiku v butiku Starch Fundacije v Saifi Villageu, v Bejrutu.
Od leta 2013 je bil Mouhanna član Synck - platforme, ki si prizadeva vzpostaviti socialno mrežo med umetniki in občinstvom. Platforma Synck je znana po letnem, 3-dnevnem glasbenem festivalu, ki poteka vsako poletje v gorah, letos že petič.

GHENWA ABOU FAYAD
Ghénwa Abou Fayad rojena leta 1992. Diplomirala je na Univerzi USEK iz grafičnega oblikovanja, trenutno pa dela magisterij na Libanonski univerzi iz Vizualnih komunikacij. Njena praksa sega od grafike do instalacij, eksperimentalne umetnosti / glasbe, slik in ročno narisane animacije ob skicah, skulpturah, stenskih dizajnov in tetovaž.
Njeni animaciji  “A Short Night at DePrague” in "Le régime Oculaire" sta bili predvajani na skupinski razstavi Vertical Colisions v galeriji Station v Bejrutu.

MELISSA GHAZALE
Melissa Ghazale je bila rojena v Zgharti, v Libanonu leta 1992. Diplomirala je leta 2014 na Univerzi USEK na oddelku za Audio-vizulano in filmsko umetnost. Magistrirala je leta 2017 na Univerzi ALBA na oddelku za Vizualne umetnosti. Je medijsko-fluidna umetnica. Njena dela v zadnjem času vključujejo instalacijo in performanse osnovane na govoru, ki so osredotočena na uprizarjanje telesa v okviru jezika in reprezentacije. Preko tega raziskuje kompleksno vrzel med govorečim glasom in govorečim telesom. Med drugim je sodelovala na dveh pomembnejših skupinskih razstavah; In Medias Res in Vertical colisions.

ZUHEIR HELOU
Zuheir Helou se je rodil leta 1991 v Hosrayelu v Libanonu. Študiral je na oddelku za Gledališče Univerze USEK, kjer je leta 2014 diplomiral iz avdiovizualne umetnosti. Njegov diplomski film je bil premierno predstavljen na Evropskem filmskem festivalu Beirut leta 2014. Njegova raznolika praksa se razteza od eksperimentiranja z zvokom, fotografiranjem do digitalnih filmov in video umetnosti. Njegova dela so bila predstavljena v Bejrutu, Ljubljani in Casablanci.

MIHA VIPOTNIK
Miha Vipotnik (1954) je interdisciplinarni in multimedijski umetnik, slikar in televizijski / filmski režiser. Diplomiral je iz slikarstva leta 1976 in leta 1979 zaključil podiplomski študij iz videa in televizije na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Od leta 1987 do 1991 je študiral filmsko režijo in igrani film na Cal Arts v Los Angelesu. Vipotnik sistematično raziskuje in ustvarja na področju filmov in video. V svojih več kot tridesetih letih umetniških izkušenj, je posnel, režiral, produciral in oblikoval številne umetniške videe. Poleg tega je ustvaril mnoge video instalacije, televizijske programe, reklame, glasbene programe, televizijske uvodnike in filmske animacije, pri čemer, z uporabo eksperimentalnih ali formalistično nameščenih video sistemov,  razvil prepoznaven umetniški jezik z izrazitim poudarkom na družbeni kritiki sodobnega sveta. Vipotnikovi umetniški videi brskajo po bogatih nivojih vizualnosti in razprostirajo kompleksnost naracije, pogosto izpostavljene skozi dinamično razkrivanje posameznikovih pozicij v novodobni družbi in mogočni agresiji te iste družbe - konfliktiran subjekt ostaja sam in spet prepuščen svojim osebnim aktivnostim in večnemu uporu. S svojim obsežnim opusom, umetnik postopoma povezuje mnogoterost v smislu premičnih prizorov v video slike, kjer se asociativne ravni prepletajo z logičnimi, v katero se umetnik pogosto vključuje v različnih nacionalnih in socialnih terenih. Veliko umetniških videov razširja nekakšno video antropologijo, brskajo po arhivih uma, duševnih stanjih v času in prostoru, osvetljujejo posebnosti video estetike, ki se povezujejo s potenciali in odnosi v razvoju sodobnih video tehnologij. V ospredju video posnetkov so razmerja v smeri struktur,  prepletanje večih kod, raznolikost kritično agresivnih efektov slik, ki so bodisi vpeti v aktivnost gibanja ali v pasivnost in tišino trenutka. Pogosto se posveča vprašanjem o smislu prostora in časa, ki se medsebojno definirata in hkrati omejujeta subjektiven (individualen) ali objektiven (družba, skupnost) prostor in trenutek, in skozi ritem video zgodb, kreativno stopnjuje narativnost v različnih kontekstih. Vipotnik je ustvarjalec kompleksnih, večplastnih prostorskih kompozicij, ki so najznačilnejša za njegovo razumevanje videa kot najaktivnejšega ustvarjanja, podprtega s sodobno tehnologijo.
Od 2002 je vodil interdisciplinarne delavnice v Mongoliji, na Hrvaškem, v Kirgizistanu, Libanonu in Sloveniji. Leta 2014 je postal gostujoči profesor na Filmskem oddelku Univerze USEK. Od leta 2015 poučuje Ustvarjalno izražanje na ALBA TV oddelku.

Mersid Ramičević: Aperture
zvočna instalacija v živo; predstavitev

Ponedeljek, 10. julij 2017, ob 20h
MMC KIBLA, Ulica kneza Koclja 9, Maribor

Aperture je zvočna instalacija v živo, ki ji bo sledila še predstavitev topologije zvočnega dosega (Sets of Earshot Topology), ki jo pripravlja Mersid Ramičević, skladatelj in improvizator ter rezidenčni umetnik Sobe za goste iz Maribora.
Aperture je drugo delo v sklopu edicij sicer dolgoročnega projekta Sets of Earshot Topology, ki se ukvarja z glasbeno informirano družbeno koreografijo.
Aperture obravnava izgubljeno identiteto industrijskega mesta Maribor, ki je nekoč veljalo za jugoslovanski Manchester.
Aperture je glasbeno delo na področju ikonografije zvoka ter post-indistrijske estetike zvoka. Osnova so zvočne datoteke na podlagi rezultatov raziskav, ki jih je Mersid pridobil od mariborskih institucij in javnosti. Raziskovalno delo je potekalo pod okriljem Muzeja narodne osvoboditve in Fakultete za strojništvo (Oddelka za tekstilne materiale in oblikovanje) Univerze v Mariboru. Delo želi umetnik umestiti v koncept imaginarija industrijske zakladnice mesta ter v sodobno-umetnostne iniciative, ki iz njega izhajajo.
Performans Aperture bo predstavil tudi grafične in verbalne primere partitur, obdelanih v MaxScore Picster-ju, katerih osnova so rastri in vzorci, uporabljeni pri tekstilnih nosljivih vizualijah.
Osrednji cilj tega raziskovalnega projekta je omogočiti interdisciplinarni diskurz ter predstaviti prenosljivost kompozicijskih konceptov v danih post-industrijskih okoliščinah, ki jih lahko dojemamo kot pasivno avditivne, ali participatorne – in ki sprožajo zvočne vsebine, pogojene z lastnimi standardi in normami, hkrati pa ustvarjajo pogoje za glasbo proizvajajoče intervencije.

Bio:
Mersid Ramičević je v Hamburgu delujoči skladatelj in improvizator, ki se ukvarja z v objekt usmerjenimi kompozicijami, instrumentalno in akuzmatično glasbo, ter ikonologijo zvoka in skupnostno zasnovanih glasbenih izkušenj. Rodil se je v Novem Pazarju v Srbiji. Je študent magistrskega programa sodobnega performansa in kompozicije in ima magisterij hamburške univerze za glasbo in gledališče. Izobraževal se je tudi na KMH Stockholm, CNSMD Lyon in EMTA Tallinn.
V času študija na sarajevski akademiji za glasbo je prejel posebno priznanje Karima Zaimovića, za akademske dosežke in prispevek h kulturi mesta Sarajevo in Bosne in Hercegovine. Trenutno se posveča projektu, v katerem obravnava idejo slušnega pričevanja
v okviru projekta Testimony – truth or politics, ki ga izvaja Center za kulturno dekontaminacijo iz Beograda.

Produkcija: Pekarna Magdalenske mreže.
Koproducija: KID KIBLA.Mersid Ramičević: Aperture
live sound installation, presentation

Monday, July 10, 2017 at 8 p. m.
MMC KIBLA, Ulica kneza Koclja 9, Maribor


Aperture is a live sound installation followed by a presentation of the Sets of Earshot topology by Mersid Ramičević, a composer and improviser, the Guest Room Maribor artist-in-residence.
Aperture is the second piece in the editions of the Sets of Earshot Topology, Mersid’s long-term project in terms of musically informed social choreography.
Aperture is about the lost industrial identity and aural perspectives of the city of Maribor – once considered for the “Yugoslavian Manchester”.
Aperture is a piece of music concerned with iconography of sound, and post-industrial aesthetics of sound. It is based on sound files and acts of amplifying the research findings, which Mersid attained through the institutional and public environment in Maribor. His research has been basically performed through the Museum of National Liberation in and the Faculty of Engineering, University of Maribor (the Textile Department Labs), so he wanted to accommodate his piece in regard to the industrial imaginaries of the city’s industrial treasure and the contemporary art initiatives which evolved out of it.
The performance will be followed by graphical and verbal score samples examined though the medium of the MaxScore Picster and based on the rasters and patterns which have been used for the sake of textile wearable visuals.
The main goal of this research project was to try out to facilitate an interdisciplinary discourse and mediate the transferability of compositional concepts within the given post-industrial circumstances, that are seen either as passively auditive or participatory – triggering the sounding content conditioned by the set of their own standards and norms and generating the conditions for music-making interventions, at the same time.

Bio:
Mersid Ramičević is a Hamburg-based composer and improviser, who is working on object-focused composition and instrumental and acousmatic music as well as towards iconology of sound and community-designed musical experience. He was born in the city of Novi Pazar, Serbia. He is an alumnus of the European Joint Master Program in Contemporary Performance and Composition, and holds an MA from the Hamburg University of Music and Theatre. He also studied at KMH Stockholm, CNSMD Lyon, and EMTA Tallinn.
During his studies at the Sarajevo Academy of Music (Bosnia and Herzegovina), Mersid Ramičević the Karim Zaimović Special Acknowledgement Recognition Award for academic achievements and his contribution to the culture of Sarajevo and Bosnia and Herzegovina.
Currently, he is working on his project focusing on the notion of ear-witnessing, carried out as part of Testimony – truth or politics, mediated by the Center for Cultural Decontamination, Belgrade.

The event is produced by Pekarna Magdalenske mreže in coproduction with ACE KIBLA.
The project GuestRoomMaribor is financed by the Slovenian Ministry of Culture and the Municipality of Maribor.
Predstavitev produkcije Miloša Tomića

Vljudno vabljeni na predstavitev del Miloša Tomića, ki se bo 4. 7. ob 19. uri pričela v Fotografskem muzeju Modrinjak (GT22) in se nadajevala ter zaključila v SALONU UPORABNIH UMETNOSTI.

V sodelovanju z GT22 in Fotografskim muzejem Modrinjak, ki predstavlja zakladnico fotografske opreme in fotografij - zapuščine legendarnega fotografa Dragiše Modrinjaka - je nastala animacija, ki fotografski arhiv na novo interpretira. Kot strasten zbiratelj se je Tomić soočal s stisko ob misli na prihodnost lastne zbirke, ko ne bo imela več primarnega skrbnika. Nekakšno pomiritev je zanj predstavljala oživitev objektov preko animacije, kar je pričel aplicirati tudi na zapuščino Dragiše Modrinjaka. Nastali kratki segmenti predstavljajo osnovo za animirano monografijo Dragiše Modrinjaka, ki bo predvidoma dokončana v prihajajočem letu in bo predstavljala medijsko nadgradnjo muzeja ter prispevala k popularizaciji same zbirke.
Aktiviranje in reinterpretiranje Modrinjakove zapuščine Tomić nadaljuje tudi v izložbeni vitrini SALONA UPORABNIH UMETNOSTI, kjer bo v sodelovanju francosko EVS prostovoljko Colline Laboulais in z Likovno sekcijo KUDa Pošta (Frančiško Pegan, Biserko Štefančič, Nelo Tumpej, Angelco Viher, Vladom Arkom) pripravil prostorsko instalacijo, ki vključuje Modrinjakove fotografije in risbe narejene po njegovih predlogah.
Predstavljena bo tudi produkcija kratkih animiranih filmov in videov nastalih pretekli vikend na delavnici stop-motion animacije, večer pa bomo zaključili s Tomičevim gostom - Jovanom Lambeskim, ki bo predstavil zanimiv rezidenčni program v Lazaropolju v Makedoniji.

Udeleženci delavnice: Lea Diana Dajčman, Beti Frim, Monika Húdeková, Anja Cimerman, Brina Fekonja, Robert Kuret, Coline Laboulais, Sophia Papatsimpa, Marko Samec, Domitille Boulon.


Miloš Tomić se je rodil leta 1976 v Beogradu. Diplomiral je iz filmske režije na Akademiji dramskih umetnosti leta 2001 pri profesorju Miši Radivojević, magistriral na filmski akademiji FAMU v Pragi leta 2006 na multimedijskem oddelku za animacijo pri profesorju Peteru Skali. Leta 2013 je na FAMU doktoriral z disertacijo "Vrednost zavrženih predmetov - smeti, kot material za film, animacijo, fotografijo ...". Med študijem leta 2005 je bil štipendiran gostujoči študent na Univerzi "Evropa" v Madridu, leta 2007 pa v Berlinu na akademiji UDK. Je eden od ustanoviteljev legendarne skupine "Klipani v pudingu", je navdušen zbiralec in potrpežljiv kolažist, bil pa je tudi sodelavec edinstvene oddaje "Ritam ljepog srca” na Radiu B92. Bil je aktiven udeleženec in promotor "LO-Fi" festivala, ki se je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja borili za svoboden, poceni in neodvisen film. Od leta 2010 je bil sodelavec manifestacije Pesničenje, več let pa je tudi profesor na Fakulteti za medije in komunikacije v Beogradu, Oddelek za digitalne umetnosti in nove medije. Kot avtor je razstavljal na številnih razstavah po vsej Evropi. Znan je po svojih eksperimentalnih filmih in video delih, glasbenih spotih, kolažih in umetniških akcijah. Preko neposrednega dela s študenti in mladimi je gostoval po celem svetu z delavnicami stop morion animacije in ustvarjalnosti na splošno, sodeloval je na festivalih v Franciji, na Norveškem, v Italiji in Španiji, prek Makedonije, Estonije do Kitajske, Argentine in Burme.
Njegova umetniška kariera je pridobila nov zagon v letu 2013, ko je bil skupaj z Vladimirjem Perićem predstavnik Srbije na Beneškem bienalu s projektom Glasbeni Dnevniki, ki je sestavljen iz kratkih filmov, v katerih vsakodnevne, pogosto družinske, kuhanjske situacije postajajo amaterske glasbene improvizacije.Spoznajte umetnika / Meet the resident Mirsad Ramičević 

Vljudno vabljeni na dogodek Meet the resident, rezidenčne platforme GuestRoomMaribor/SobaZaGoste, ki bo 27. 6. ob 20.00 v Centralni Postaji, Koroška cesta 5. (En below)

Freedging!, performativno-predavanje Mersida Ramičevića, skladatelja in improvizatorja, ki deluje na področju na objekt osredotočene kompozicije, instrumentalne in akuzmatične glasbe kot tudi v smeri skupnostno oblikovane glasbene izkušnje. Izhajajoč iz konceptualne osnove svojega dela, bo imel kratko predavanje na temo socialne koreografije - iz glasbene perspektive. V živo bo predstavil tudi zvočno instalacijo Cooling the music, ki je bila pred kratkim predvajana v okviru »klingt gut! Simpozija o Zvoku« v Kampusu za umetnost in medije v Hamburgu. Predstavljenih bo tudi nekaj njegovih prejšnjih del in aktualen projekt, ki je temelji na ideji o zvočnem pričevanju, ki bo v novembru predstavljen tudi v Muzeju sodobne umetnosti v Beogradu. Kot rezident Pekarne Magdalenske mreže Ramičević dela v Muzeju narodne osvoboditve, ki pokriva vzporednici industrializacije v Sloveniji in v »Jugoslovanskem Manchestru«, kot je bil Maribor poimenovan v drugi polovici dvajsetega stoletja. Njegov interes izhaja iz utelešene skupnostne izkušnje in kako se človeške navade in vzorci formirajo skozi skupnosti, ki so desetletja živele med industrijskimi in vojaškimi bloki in kako bi lahko te izkušnje preteklosti reflektirale historično estetsko senzitivnost v relaciji s hrupom.

Mersid Ramičević je skladatelj, improvizator in glasbeni esejist (predvsem v svojem maternem bosanskem jeziku), rojen v mestu Novi Pazar, v Srbiji. Je bivši študent Združenega evropskega magistrskega programa v Sodobnih performativnih umetnostih in kompoziciji, magistriral pa je na Hamburški univerzi za glasbo in gledališče. Študiral je tudi na KMH v Stockholmu, CNSMD v Lyonu in na EMTA v Talinu. Sodeloval je na Akademiji za sodobno glasbo v Luzernu, Donaueschingen Music Days” v okviru “Programa za prihajajoče generacije” in na delavnici Acanthes / Ircam Compositon v Metzu. Nastopil je na Simpoziju o zvoku "klingt gut!", v Hamburgu, na S.T.R.E.A.M. Festivalu (Sound and Music Computing Conference) v Kampnagelu, v Hamburgu, na Salle Varese CNSMD v Lyonu, na Gram Bienale Musiques en scene Lyon in v Amfiteateru opere v Lyonu,v La Maison de la Danse v Lyonu, na EMTA v Talinu in v okviru različnih koncertnih prizoriščih po vsej Evropi. Prejel je podporo s strani hamburškega Mestnega sklada za mlade talente in hamburškega Študentskega centra, kot tudi od foundacije Otto Stoterau. Med študijem na Akademiji za glasbo v Sarajevu (Bosna in Hercegovina), je Ramičević prejel posebno priznanje "Karim Zaimović" za akademske dosežke in prispevek k sarajevski in bosansko-hercegovski kulturi.

Dogodek je produkcija Pekarne Magdalenske mreže, v soorganizatorstvu z zavodom uho; oko: in programom Beli šum.
Projekt SobaZaGoste je financiran s strani Ministrstva za kulturo in Mestne občine Maribor.

You are cordialy invited to the Meet the resident event, on 27. 6. 2017, at 8 pm, at Centralna Postaja (Koroška street 5, Maribor).

Freedging!, a performance-lecture by Mersid Ramičević, a composer and improviser, who is working on object-focussed composition, instrumental and acousmatic music as well as towards community-designed musical experience. He will be talking about the conceptual foundation of his work, giving a short lecture on the topic of social choreography - musically interested. For the our first public meeting he will present, as well, his live sound installation Cooling the Music, recently played within the “klingt gut! Symposium on Sound” at Art and Media Campus in Hamburg. Also, some of his earlier pieces will be played and an upcoming project focussed on the notion of ear-witnessing introduced that is going to be displayed in the gallery of Museum of Contemporary Arts in Belgrade this November. As an artist-in-residence of Pekarna Magdalenske Mreže, Mersid is working through and in the Museum of National Liberation which covers the contemporaries of industrialisation in Slovenia and “Yugoslavian Manchester”, how Maribor once was called during the second half of twenty century. His interests comes to the embodied communal experience and how the human habits and pattern are formed among the community which have lived for decades in-between industrial andmilitary blocks and how those experiences of the past may reflect historical aesthetical sensitivity towards the noise.

Mersid Ramičević is a composer, improviser and music essayist (mainly in his native Bosnian language), born in the city of Novi Pazar, Serbia. He is alumni of European joint Master Program in Contemporary Performance and Composition and holds Master degree from the Hamburg University of Music and Theatre. He studied as well at KMH Stockholm, CNSMD Lyon and EMTA Tallinn. Participated at Academy of Contemporary Music in Lucerne, Donaueschingen Music Days’ the ,,Next Generation Programme“ and Acanthes/Ircam Composition Workshop in Metz. He was performing at klingt gut! Symposium on Sound, Hamburg, S.T.R.E.A.M. Festival (Sound and Music Computing Conference) in Kampnagel, Hamburg, Salle Varese CNSMD Lyon, Grame Biennale Musiques en Scene Lyon in Amphitheatre de Opera Lyon, La Maison de la Danse Lyon, EMTA Tallinn and within various concert venues throughout Europe. He was supported by the Hamburg City Fund For Young Talents and the Hamburg Student Centre as well as from the Otto Stoterau Foundation. During his studies at Sarajevo Academy of Music (Bosnia-Herzegovina), Mersid Ramičević received Special acknowledgement “Karim Zaimović” for academic achievement and contribution to Sarajevo and Bosnia and Herzegovina culture.

The event is produced by Pekarna Magdalenske mreže in coproduction with the asociation uho; oko:/programe Beli šum.
The project GuestRoomMaribor is financed by Ministry of culture and Municipality of Maribor.Spoznajte umetnika Miloša Tomića / Meet the resident Miloš Tomić

sreda, 14. 6., ob 19. uri, na Intimnem odru GT22

V Mariboru Tomić pričenja rezidenco s predstavitvijo del svoje pretekle produkcije, ki na tak ali drugačen način korespondirajo z novimi deli, ki jih bo ustvaril v prihajajočem mescu.

PORJEKT 1
V sodelovanju z GT22 in Fotografskim muzejem Modrinjak, ki predstavlja zakladnico fotografske opreme in fotografij, po katerih Tomić v svojih delih pogosto posega, bo nastala animacija, ki bo predvidoma predstavljala osnovo za animirano monografijo Dragiše Modrinjaka.
PROJEKT 2
temelji na poustvarjanju scen iz njegovih stop motion animacij v mediju filma, preko katerih na nek način obračunava s samim stop motion medijem in preko humornih scen ter karikiranja specifičnega gibanja, ki ga stop motion animacija narekuje, film pa posnema, tudi z lastno filmsko zgodovino. Obenem mu neposrednejši video medij (v primerjavi s stop motion animacijo, ki terja veliko časa in potrplenja) omogoča direktno kreativno akcijo.
PROJEKT 3
Delavnica za udeležence stare med 15 in 75, ki jih zanima razumevanje logike stop motion animacije, na kmetiji, kjer bodo udeleženci skupaj bivali, kuhali, spali in ne, ne bo reality show :). Rezultat 3 dnevnega bivanja bo kratka animacija pospremljena z mokumacijo, ki izpade vedno bolje, kot se sliši.
PROJEKT 4
Ljubezensko pismo. Huh, vam bo sam povedal...

Miloš Tomić se je rodil leta 1976 v Beogradu. Diplomiral je iz filmske režije na Akademiji dramskih umetnosti leta 2001 pri profesorju Miši Radivojević, magistriral na filmski akademiji FAMU v Pragi leta 2006 na multimedijskem oddelku za animacijo pri profesorju Peteru Skali. Leta 2013 je na FAMU doktoriral z disertacijo "Vrednost zavrženih predmetov - smeti, kot material za film, animacijo, fotografijo ...". Med študijem leta 2005 je bil štipendiran gostujoči študent na Univerzi "Evropa" v Madridu, leta 2007 pa v Berlinu na akademiji UDK. Je eden od ustanoviteljev legendarne skupine "Klipani v pudingu", je navdušen zbiralec in potrpežljiv kolažist, bil pa je tudi sodelavec edinstvene oddaje "Ritam ljepog srca” na Radiu B92. Bil je aktiven udeleženec in promotor "LO-Fi" festivala, ki se je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja borili za svoboden, poceni in neodvisen film. Od leta 2010 je bil sodelavec manifestacije Pesničenje, več let pa je tudi profesor na Fakulteti za medije in komunikacije v Beogradu, Oddelek za digitalne umetnosti in nove medije. Kot avtor je razstavljal na številnih razstavah po vsej Evropi. Znan je po svojih eksperimentalnih filmih in video delih, glasbenih spotih, kolažih in umetniških akcijah. Preko neposrednega dela s študenti in mladimi je gostoval po celem svetu z delavnicami stop morion animacije in ustvarjalnosti na splošno, sodeloval je na festivalih v Franciji, na Norveškem, v Italiji in Španiji, prek Makedonije, Estonije do Kitajske, Argentine in Burme.
Njegova umetniška kariera je pridobila nov zagon v letu 2013, ko je bil skupaj z Vladimirjem Perićem predstavnik Srbije na Beneškem bienalu s projektom Glasbeni Dnevniki, ki je sestavljen iz kratkih filmov, v katerih vsakodnevne, pogosto družinske, kuhanjske situacije postajajo amaterske glasbene improvizacije.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meet the resident Miloš Tomić
Wednesday, 14. 6., at 7 pm, at Intimate stage in GT22, Glavni trg 22, Maribor

In Maribor Tomić begins his residency with a presentation of his past production that in one way or another coresponds with the works he is planing to make in the upcoming month.

PROJECT 1
In colaboration with GT22 and Modrinjak photo museum, which presents the treasury of photographic equipment and photograps, which often affect Tomič’s work, a short animation will be created, that will represent the base for animated monography of Dragiša Modrinjak - a project that will be developed in the future.
PROJECT 2
is based on the interpretation of scenes from his stop motion animations using the medium of film, through which he pummels with the stop-motion medum and via humorous scenes and caricatures of specific movement, which stop motion animation dictates and film imitates, also with his film history. At the same time a more direct video media (in comparison with  stop the animation, which requires a lot of time in patience) allows him a direct creative action.
PROJECT 3
A workshop for participants between the ages of 15 and 75 who are interested in understanding the logic of stop motion animation located at the farm, where the participants will live together, cook, sleep and no, it won't be a reality show :). Result 3 day stay will be a short animation accompanied by mokumation.
PROJECT 4
Love Letter. Huh, he will tell you in person ...

Miloš Tomić was born in 1976 in Belgrade, Serbia. He finished studies as film director on Academy of theatre arts in 2001 in Belgrade. His professor was Miši Radivojević. In year 2006 on film academy FAMU in Prague he finished his master study on multimedia department for animation with prof. Peter Skala. In year 2013 he got his Phd. on FAMU with his thesis ‘’Value of thrown away objects – trash as film material, animation and photography ...".
He is known for experimental film and video works, music videos, collages and art interventions. Known for his direct approach to students and youth he travelled the whole world with his workshops of stop-motion animation. He was part of the festivals in France, Norway, Italy, Spain, Macedonia, Estonia, China, Argentina and Burma.
His artistic carrier got a new start in 2013, when he joined Venice biennale as a representative of Republic of Serbia together with Vladimir Perić. Their project was entitled Music diaries and was constructed from series of short films, where everyday life situations are becoming amateur like music improvisation.
The deadline for submissions of applications of the GuestRoomMaribor Call out 2017 is extended until the 10th of April.
You are welcome to apply and/or share the news.
Thank you!

More information here.

Application procedure:
- send Application form, Portfolio and Motivation letter (up to 4000 characters) to guestroommaribor@gmail.com until 10th of April 2017
- until 17th of April: notification of selected proposals for shortlist
- 17th - 24th of April: skype meetings with selected artist for shortlist
- 24th of April: notification of selected proposals and fixing the dates for residenciesInternational artist-in-residency platform GuestRoomMaribor: Call out 2017

International Artist-in-residence program GuestRoomMaribor was established in 2011 by Pekarna Magdalenske mreže (PMM) – a non governmental organization focused on independent cultural production in Maribor, Slovenia. PMM originates from the concept of creative and emancipatory physical and mental space, initially meant for activities of production, promotion of production and informal education in the fields of art, culture, youth work, civil society and active citizenship. The organisation’s activity is defined by the conceptual field of informal culture, subculture, deinstitutionalized culture, counter-culture, independent culture and urban culture, as well as social movements. In the context of contemporary art practices PMM represents an important generator of non-institutional and independent art practices; it encourages socially engaged art, hybrid and experimental artistic expressions and approaches.

If the primary idea of large number of Artist-in-residence programs is to create a possibility for the artists to create beyond their usual work and/or existential environment, then GRM - the only Artist-in-residence program in Maribor providing continuous presence of international artists - can be to a large extent characterized by the specificity of local cultural-artistic context. Therefore, it favours artistic approaches that form explicit relations with the specific social, historical, political, etc. context of Maribor, local independent cultural producers and the wider community of the city (participatory, site-specific art projects, interventions in public space, etc.). From its outset GRM also has strived that the selected projects are permanently located in the urban landscape, which is also planned for the future.
GRM is extending its focus on the field of so-called experimental curatorship focused on relation between curating and history making, exhibiting hybrid, performative, relational, participatory art practices, exhibiting in non-gallery spaces, curating and feminist/queer theory/feminist and queer art curating, locally bounded art production versus cosmopolitanism of art, circumstances of cultural/art production; rise of a creative class and entrepreneurship of art and culture.

GRM is well connected with local independent cultural producers (individuals and organizations), alternative production and presentational spaces in Maribor, local self-organized collectives of curators (for instance collective Rezidenca Maistrova, focused on non-gallery exhibition spaces like private apartments, public space and more general in-context related art.), connections with “young” scene of art theorists, art critics and curators from Ljubljana etc.


GRM is offering:

- 2 residential ateliers (96 m2 and 76m2, located in the core of the old city centre, equipped with kitchenette, bathroom and sleeping area)
-The residential visits are expected to last for one to two months (in case of more complex projects the duration can be prolonged by mutual agreement)
-Professional assistance and support for the artist and introduction to the local (art) scene by GRM team of curators and producers
-Coverage of production costs up to 300 EUR (in the form of reimbursement of actual costs on presentation of original invoices)
-Coverage of travel costs up to 300 EUR (in the form of reimbursement of actual costs of 1 arrival and 1 departure on presentation of original invoices)
-Scholarship 300 EUR

GRM is expecting:

- Public presentation of the artist's previous work, field of interest and proposed project in the beginning of the residency in a “Meet the resident” event in the form of an artist talk (approx. 45 min long), preferably including visual/video presentation.
Artist has to provide general information about the event for the PR to the GRM team at least 5 days prior. .
- Participation and presence on a guided tour “Interest safari” based on the artist’s field of focus.
- Public presentation of the project created during residential stay in Maribor, or working process resulting from the time in residency - »Project presentation« event. “Project presentation” event is organized in the last week of artist’s residential stay, preferably held in PMM’s gallery space K18 (or elsewhere, if it makes sense because of the specifics of the project). If the project is not finished, so it cannot be presented in the form of exhibition/performance, it can be presented as working process presentation (in the form of a shorter lecture including visual/video/audio presentation). Artist have to provide general information about the event for the PR to the GRM team at least 5 days prior. .

Application procedure:
- send Application form, Portfolio and Motivation letter (up to 4000 characters) to guestroommaribor@gmail.com until 31st of March 2017
- until 7th of April: notification of selected proposals for shortlist
- 7th - 14th of April: skype meetings with selected artist for shortlist
- 17th of April: notification of selected proposals and fixing the dates for residential stays between May and December 2017.


Exhibition opening

Daniel Djamo: Sixteen routes to the perfect sunshine

16th of January, 7 PM
Gallery K18
Koroška str. 18, Maribor


“The forest is the Romanian’s twin, is an old saying, meant to underline the nation’s connection with nature, while involuntarily emanating a Romantic scent. Romanian folklore strongly reflects this relationship through its musical compositions and artworks.

Several installations translate transition, while imagining the routes followed by 16 Romanians towards The West after the dissolution of the European Union in a fictional age: the year 2028. Each of them chose to take pieces of wood from their homes, to remind them of their space.

While crossing the different territories, they traced their journey, and took, as reminders, other pieces of wood that crossed paths with them, in an attempt to tell the story of their endeavor.
It is the spring of the year 2028. Along with the fall of the European market, illegal immigration affected more and more territories of the Western countries. The United States have just finished constructing a giant wall along the Mexican border, while its Pacific and Atlantic waters are fully covered by 34000 army posts holding automatic missile launchers. All of the European borders are failing.

After the fall of the European Union (2024), Romania saw a period of financial difficulty. Hungary completed its border-wall with Romania and the Serbian Union followed, constructing a huge wall along the Danube. The Serbian Union became the main power in the Balkans, after the reunification of what was Yugoslavia. Romania sold its gold resources to Finland, and all of its oil to Austria. From an economic point of view, the country is in a coma. Nonetheless, a group of 16 Romanians managed to infiltrate the Serbian borders, crossing the Danube and then reaching Maribor. From there on, they planned their final act: reaching Munich, where some relatives found jobs for them on the black market. This is where our story begins. “

Daniel Djamo
http://djamo.weebly.com

The exhibition will be on view till the 1st of February, Monday - Friday, 1 - 5 PM.

Meet the resident Simon Farid

10th of January, 7 PM
Gallery K18
Koroška str. 18
Maribor

You are cordially invited to join us on an artist talk and presentation of past production of Simon Farid.entation of past production of Simon Farid.Publicity text Ideas
1.

http://freemasonry.london.museum/three-centuries-of-english-freemasonry/
F̶r̶e̶e̶m̶a̶s̶o̶n̶r̶y̶’̶s̶ Simon Farid’s values of sociability, inclusivity, tolerance and charity are shared by a̶l̶l̶ some of i̶t̶s̶his m̶e̶m̶b̶e̶r̶s̶ friends. Visit t̶h̶i̶s̶ ̶n̶e̶w̶ ̶e̶x̶h̶i̶b̶i̶t̶i̶o̶n̶K18 gallery to discover how f̶r̶e̶e̶m̶a̶s̶o̶n̶r̶y̶ ̶Simon developed from the 1̶7̶0̶0̶s̶ 1980s into a s̶i̶g̶n̶i̶f̶i̶c̶a̶n̶t̶ ̶s̶o̶c̶i̶a̶l̶ ̶i̶n̶s̶t̶i̶t̶u̶t̶i̶o̶n̶ gallery invigilator and obscure sometime artist and explore how m̶o̶d̶e̶r̶n̶ ̶f̶r̶e̶e̶m̶a̶s̶o̶n̶r̶y̶ Simon fits into today’s world.

http://themagiccircle.co.uk/visit
T̶h̶e̶ ̶M̶a̶g̶i̶c̶ ̶C̶i̶r̶c̶l̶e̶ ̶H̶e̶a̶d̶q̶u̶a̶r̶t̶e̶r̶s̶Simon’s talk is open to our m̶e̶m̶b̶e̶r̶s̶ usual audiences e̶v̶e̶r̶y̶ ̶M̶o̶n̶d̶a̶y̶ ̶on 10/01/17 for our w̶e̶e̶k̶l̶y̶ ̶C̶l̶u̶b̶ ̶N̶i̶g̶h̶t̶artist introduction. Starting from 3̶p̶m̶ 7pm, m̶e̶m̶b̶e̶r̶s̶ audiences and their guests, get exclusive access to the home of magic.

This is a great time to get together with like-minded m̶a̶g̶i̶c̶ culture enthusiasts. There will be magical lectures, impromtu shows and special events throughtout the year evening.

Y̶o̶u̶ ̶w̶i̶l̶l̶ ̶b̶e̶ ̶a̶b̶l̶e̶ ̶t̶o̶ ̶v̶i̶s̶i̶t̶ ̶t̶h̶e̶ ̶e̶x̶c̶e̶l̶l̶e̶n̶t̶ ̶m̶u̶s̶e̶u̶m̶ ̶a̶n̶d̶ ̶t̶h̶e̶ ̶m̶e̶m̶b̶e̶r̶s̶-̶o̶n̶l̶y̶ ̶l̶i̶b̶r̶a̶r̶y̶,̶ ̶w̶h̶i̶c̶h̶ ̶h̶o̶u̶s̶e̶s̶ ̶t̶h̶e̶ ̶m̶o̶s̶t̶ ̶c̶o̶m̶p̶r̶e̶h̶e̶n̶s̶i̶v̶e̶ ̶c̶o̶l̶l̶e̶c̶t̶i̶o̶n̶ ̶o̶f̶ ̶m̶a̶g̶i̶c̶ ̶r̶e̶l̶a̶t̶e̶d̶ ̶b̶o̶o̶k̶s̶ ̶a̶n̶y̶w̶h̶e̶r̶e̶ ̶i̶n̶ ̶t̶h̶e̶ ̶w̶o̶r̶l̶d̶.̶

If you’re not a m̶e̶m̶b̶e̶r̶usual visitor, you can still visit the v̶e̶n̶u̶e̶ talk by attending o̶n̶e̶ ̶o̶f̶ ̶o̶u̶r̶ ̶m̶a̶n̶y̶ ̶p̶u̶b̶l̶i̶c̶ ̶e̶v̶e̶n̶t̶s̶.̶

-------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Copy the ways in which UK arts institutions publicise embargoed works.
3. Extract of the funding application relevant for my being here. Maybe a screenshot highlighted rather than a written out text. *This could also work as a nice publicity image maybe?
4. Honest reasons why Simon Farid was selected.


Meet the resident Daniel Djamo

30. 12. 2016, 7 PM
Gallery K18
Koroška str. 18, Maribor

You are cordially invited to the presentation of past production of the recent GRM resident Daniel Djamo.


Artist statement:
Daniel Djamo is a visual artis and filmaker. Born in Korçë, 1879 as the unwanted son of a Dominican priest. He spent most of his childhood in an orphanage. When he was 18, he was thrown in the streets of a dirty Tirana.
This is why he decided to enroll in a mercenary order and to become a professional assassin. After 31 years of service, and after having gathered a fortune in his Swiss bank account, Djamo dedicated his life to art.Interest safari with Daniel Djamo

29. 12. 2016, 1 PM
Main train station Maribor

Interest Safaris are always journeys of personal interest in the resident artists that can at some point become an expedition for finding objects. The items, which are searched for and needed by the artist, carry different meanings and are connected with different stories, which can be repurposed by the author, who can emphasise or neglect their primary meaning. We are going around the city and it’s broad surroundings on a hunt for the elements for building an installation.

You are welcome to join with cars, or better yet, a van or a truck, because we are going to search for discarded items and object, so we can repurpose them in new projects. The event begins at the main train station in Maribor at 1 pm.
coproduction: Rezidenca Maistrova

Adela Jušić - Lecture and presentation of new works

16. 12. 2016, 6 PM
Gallery K18
Koroška str. 18, Maribor

Jušić's lecture will focus on Antifascist struggle in Yugoslavia, Antifascist front of women, heroism of labor, 5 year plan (Petogodišnji plan), definition of motherhood and how it was socially and legally treated in the period right after war. She will talk about women's associations in Slovenia before the war, women industrial workers and their political activities in Slovenia and Yugoslavia, etc.

The artist will also present some new works created during her first phase of the residency in Maribor.Adela Jušić was born on 1982 in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, where she lives and works. Jušić graduated at the Academy of Fine Arts. University of Sarajevo in 2007, MA, printmaking department and holds MA in Human Rights and Democracy in South East Europe from Sarajevo and Bologna Universities, 2013). She is a co-founder and working at cultural projects at the Association for Culture and Art Crvena since 2010. Jušić has exhibited in around 100 international exhibitions including Manifesta 8, Murcia, Spain; Videonale, Kunstmuseum Bonn, Germany; Image Counter Image, Haus der Kunst, Munich, Germany, Balkan Inisght, Pompidou Center, Paris etc. She has participated in several artists in residence programes (ISCP, New York; Kulturkontakt, Vienna; i.a.a.b. Basel). She won Young Visual Artist Award for the best young Bosnian artist in 2010, Henkel Young Artist Price CEE in 2011, and Special award of Belgrade October Salon in 2013. She participated in numerous panels, workshops and conferences (London School of Economics, Royal College of Art, London, UK etc.)Further information: http://adelajusic.wordpress.com/

INTEREST SAFARI with Adela Jušić: NOB and AFŽ

10. 12. 20016, 14.00
Main Square, Maribor

Everywhere we encounter various memorials and monuments of National Liberation Front, but we rarely also know the story behind them. Although each of them is placed in memory of certain events or people, it is the form which more or less successfully transmits and represents the message. This time we will examine the National Liberation Front monuments in Maribor together with Adela Jušić, who will complement the historical interpretation with her views based on the research of the AFŽ (Antifascist front of women) and women in combat.

The in-situ lecture will be held in English language.

Welcome!INTEREST SAFARI with Caucasus Balkan

BRUTALISM AND NOSTALGIA
With the collective Caucasus Balkan we will take a walk around the city and observe the remains of iconic brutalistic architecture. In the past important symbolic buildings of socialistic Maribor are today increasingly hidden behind thermal rebuildings and behind panels that are more exceptable to the new social order. We will find still preserved architecture, some today recognized as monuments, as well as those who did not succeed. To make the picture complete, we will visit some time capsules, starting at the "Benetke bar" next to Judgement Tower.

We will meet there at 15:30 for coffee and 15:45 we will head the direction of the train station.

You are welcome to join us!
The guided tour will be in english language.Coproduction Rezidenca Maistrova


MEET THE RESIDENTS: Caucasus Balkan

14th of November 2016
Gallery K18
Koroška str. 18, Maribor


Collective Caucasus Balkan emerged from the Caucasus Balkan Express project - a platform for reflection, inspiration and cooperation in the cultural sector of the South Caucasus and the Balkans. Balkan, as well as South Caucasus are facing challenges, conditioned by cultural and historical determinated frame and the transition from socialism to a hybrid democracy and a market economy, which is the reason for continual changes and disappointments in the social context and so established base for ethical conflicts.
The project unites four visual artists: Vahe Budumyan from Armenia, Vilmos Koter from Romania, Tanja Radež from Slovenia and Giorgi Khasaia from Georgia. Together they have completed residencies in Georgia, Armenia and Romania as well as in Ljubljana. They have developed different tactics of interventions into the public space, based on their common experience of coexistence and their own artistic expressions. At the residency of Maribor they will prepare a series of artistic interventions in space, that relate to local issues.

Discussion in englihs language will be moderated by Simon Žlahtič and Lucia Smodiš.
The project is a collaboration with the Institute Bunker, Ljubljana.


Vljudno vabljeni na prestavitev projekta GRM rezidenta Martina Reicheja, ki bo v četrtek, 13. 10. 2016, ob 19. uri v Galeriji K18.

Martin Reiche: Rezalno Žičnati Modem

Leta 2015 se je Slovenija odločila za postavitev t. i. tehnične ovire, ki naj bi preprečila nekontroliran prehod meje ob t. i. begunskem valu prebežnikov. Ograja sestavljena iz kolutov bodeče žice tako predstavlja ne le fizične, temveč tudi mentalno pregrado. Njena postavitev se utemeljuje s skrbjo za prebivalce ob meji, čeprav je slika na terenu popolnoma drugačna. Obmejni prebivalci ograje večinoma ne želijo in se jim zdi nepotrebna, saj morajo z njo živeti. Njihove izkušnje z žico negirajo njeno vlogo, saj naj bi ta prebivalce varovala in ne ogrožala, kot se to dogaja. Mediji poročajo o poškodovanih otrocih in poginulih živalih, ki se zapletejo v žico. Odrezala je kmete od zemlje in regije ob meji od pomembnega vira zaslužka, saj se turistična dejavnost na takih območjih, ki zaradi žice spominjajo na vojna, stežka razvija. Za nameček moramo še omeniti, da beguncev na omenjenih območjih sploh ni.

Vsa ta dejstva nekako povzame prvi del dokumentarističnega videa berlinskega umetnika Martina Reichea na razstavi. Jedro njegovega zanimanje je polje komunikacije in njenih preprek. Vrsto let se že ukvarja z različnimi projekti in raziskovanjem na to temo. Pri tem izhaja iz lastnosti prevodnosti kovinske žice in ideje ameriških rančarjev, ki so bodečo žico na svojih posestvih uporabljali kot vzporedno infrastrukturo komunikacije. V obdobju uporabe telegrafa, kasneje tudi telefona, so ogromna neposeljena območja ameriških prostranstev premagovali preko žičnatih ograd, ki so se stikale med posestvi in tako tvorile stotine kilometrov omrežja.
Detajl intervencije na državni meji.


Tekom rezidence je Reiche razvil "Razor Wire Modem" in sprejemnik, ki sta prilagojena delovanju na bodeči žici. Namen modema je pošiljanje signalov skozi žico, ki obteka mejo, vloga sprejemnika pa, da sprejete signale dešifrira in pretvori v človeku berljive znake in vsebine ter jih prikaže na zaslonu. Načrte za izgradnjo podobnih naprav bo namenil prosti uporabi, saj podpira idejo odprte uporabe tehnologije, ki jo vidi kot pomembno orodje za premagovanje tako fizičnih, kot tudi mentalnih ovir. Kot nam kaže drugi del videa, je Reiche svoj modem tudi inštaliral v naravno okolje bodeče žice in poslal signale skozi žico, s tem pa simbolno spremenil ograjo iz sredstva izključevanja in delitve v sredstvo povezovanja in komunikacije. Pomenljivo je tudi dejstvo, da je za vsebino prenosa podatkov uporabil listino Združenih narodov iz leta 1948, ki govori o temeljnih človekovih pravicah, še posebej je bistven 14. člen, v katerem beremo, da ima vsakdo pravico v drugih državah iskati in uživati pribežališče pred preganjanjem. S tem je na simbolni način izničil ogrado tudi s vsebino, ne zgolj tehnično preobrazbo.

Za potrebe galerijske razstave je Reiche posnel in sestavil prej omenjen video, ki kontekstualizira delo in dokumentira njegovo performativno dejanje na terenu samem. Kot nekakšne relikvije, ki ponazarjajo ogrado, je priskrbel še najdene predmete, ki po principu ''pars pro toto'' govorijo o resničnosti ograje, ki je našim očem skrita. Dokumentaristični značaj jim daje forma v kateri so predstavljeni – vrečka, ki spominjajo na dokazno vsebino. K predstavi o žičnati ograji zato pomembno prispeva tudi rekonstrukcija žičnate ograje v galerijskem prostoru. S tem je poustvaril fizično prepreko, ki jo z delovanje modema in pretokom informacij ponovno želi premostiti in preseči.

Simon Žlahtič


MEET THE RESIDENT: Adela Jušić

11th of October at 7PM
Gallery K18
Koroška street 18, Maribor.

The presentation of the current GRM resident Adela Jušić from Sarajevo (BiH) will contain an introduction of the project Online archive of the Antifascist struggle of women of Bosnia and Herzegovina and Yugoslavia, which is a result of 5-year program of Association for Culture and Art CRVENA "What has our struggle given us?" (www.afzarhiv.org). Furthermore, 5 of her works will be presented, that are related to the subject of participation of women in Second World War and Antifascist Front of Women in Yugoslavia, and in general, emancipatory heritage and history of women's political struggle in Yugoslavia from 1941 till the end of the 1950s.

The project she will be working on in the frame of GuestRoomMaribor is based on the research of Antifascist Front of Women that had around 2 million members and was the largest women’s organization ever on the territory of ex-Yugoslavia and wider. After the war, it is considered by the political top that “women’s issue” was solved in Yugoslavia. The promises of political elites given to women at the time of mobilizing for war never came true. Equality was never achieved, and the process of women’s emancipation, that was “too fast” became a direct threat to patriarchal attitudes in the society. The People’s Front decided to abolish the Antifascist Front of Women in 1953. Again the women were about to be domesticated, placed back into the private sphere of the house, to perform their “natural” roles. This research will examine the ways women’s roles were changed, created, imposed during this period from 1941 to end of the 1950s.Adela Jušić was born in 1982 in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, where she lives and works. Jušić graduated at the Academy of Fine Arts. The University of Sarajevo in 2007, MA, printmaking department and holds MA in Human Rights and Democracy in South East Europe from Sarajevo and Bologna Universities, 2013). She is a co-founder and working at cultural projects at the Association for Culture and Art Crvena since 2010. Jušić has exhibited in around 100 international exhibitions including Manifesta 8, Murcia, Spain; Videonale, Kunstmuseum Bonn, Germany; Image Counter Image, Haus der Kunst, Munich, Germany, Balkan Insight, Pompidou Center, Paris etc. She has participated in several artists in residence programmes (ISCP, New York; Kulturkontakt, Vienna; i.a.a.b. Basel). She won Young Visual Artist Award for the best young Bosnian artist in 2010, Henkel Young Artist Price CEE in 2011, and Special Award of Belgrade October Salon in 2013. She participated in numerous panels, workshops, and conferences (London School of Economics, Royal College of Art, London, UK etc.)

Further information: http://adelajusic.wordpress.com/
MEET THE RESIDENT: Martin Reiche

You are cordially invited to a conversation and past-production presentation of the current artist in residence Martin Reiche.
Thursday, 5. 9. 2016, 7 pm, Gallery K18, Koroška str. 18, Maribor.


Martin Reiche is a media artist living and working in Berlin, Germany. He holds a degree in computer science and works at the intersection of fine art, media art, and technology. In his latest works, he explores the influence of technological progress on the relationship between human and technology and between humans themselves. He works in the genres of sculpture, installation, video and software art and his work has been shown at various festivals and museums worldwide, including ZKM Museum of Contemporary Art, ZKM Museum of Media Art, Ars Electronica festival Linz, ISEA Hong Kong, Moscow Biennale of Young Art, Athens Digital Art festival and many more.

For Guestroom Maribor, Reiche is creating universal modems in an attempt to subvert existing infrastructure, especially barbed wire fences, to become pre-installed network infrastructure. His approach, which is both technical and aesthetic, wants to show how much repressive architecture can be used in other ways to foster civil rights.

http://martinreiche.com
GuestRoomMaribor presents Otto Prod


You are cordially invited to a conversation with Otto Prod, on 6th of September to Gallery K18 at 18.00!

Since the 10th anniversary of continuous cooperation between the French collective Otto Prod and Pekarna Magdalenske mreže within a residential project Working holidays will be marked by extensive retrospective exhibition taking place in UGM - Umetnostna galerija Maribor, we have decided that the traditional event of PMM's residential program, Meet the resident will be set somehow different. With their collaborative, participatory mode of operation, which constantly seeks to expand the traditional boundaries of (understanding of) art, Otto Prod significantly shaped Maribor's cultural and artistic landscape, its players as well as cultural institutions and organizations. The latter is also the reason why a classical chronological survey of production during the last ten years does not make much sense and was also the reason why this same approach collective tried to avoid during the creation of the “retrospective” exhibition.

Operating modes and context from which art projects are resulting in are in the frameworks of contemporary art increasingly becoming integral parts of the resulting production, the latter therefore functions more in a way of the documentation of complex working processes. It appears that particular projects can’t be adequately comprehended, as long as the reconstruction of these contexts is absent or the public was not one way or the other directly involved in the making process. For this reason, in the conversation with the collective and participating artists we will mainly try to touch the larger context of the formation of the collective (educational process, the groups that had a significant impact on their own work, engagement with PMM), through the presentation of the selected projects, the specificity of a non-formal context PMM, which - unlike the classic institutional context - largely allowed the space for experimentation and the approach they tried to follow during the making of exhibition Good Luck, Archeologists! that will be opened on 9th of September in UGM.

Artists that will be present:
Guillaume Stagnaro : http://stagnaro.net/
Lucien Gaudion : http://cargocollective.com/luciengaudion/Lucien-Gaudion
Yann Leguay : www.phonotopy.org
Pierre-Étienne Morelle : www.pemorelle.com
Olivier Morvan : www.escapologique.net
Guillaume Brunet : www.labomedia.org
Jankenpopp : www.jankenpopp.com
Jérôme Fino : www.azertyuiopqsdfghjklmwxcvbn.org
Yves Duranthon : http://bookfighting.blogspot.si/
Luce Moreau : http://www.lucemoreau.com/
Paul Destieu : www.pauldestieu.comOTTO Prod residency and the exhibition Good Luck Archaeologists! is co-produced by OTTO-Prod (www.ottoprod.com), Umetnostna galerija Maribor (www.ugm.si), and GuestRoomMaribor (www.guestroommaribor.si) / Pekarna Magdalenske mreže (www.infopeka.org).
Tereza Dvořáková & Šárka Zahálková (Offcity Collective): Resonanca Nasilja / The Resonance of Violence


9. 8. 2016, 20.00, Galerija K18 (Koroška cesta 18)

 Potovanje v notranjost človekovega prostora.
Iščoč esenco skritega nasilja.

Kaj je pometeno pod preprogo?

Spomini, misel na preteklost.
Vsaka podobnost z resničnimi osebami in dogodki ni zgolj naključna.

Izhodiščna raziskovalna tematika rezidenk GuestRoomMaribor in članic kolektiva Offcity, neodvisne platforme iz Pardubic na Češkem, ki se ukvarja predvsem s temo “mesta kot strukture in živega organizma”, je bila tako poimenovano skrito nasilje. Kljub temu, da je „delovna metodologija“ projekta, ki sta ga snovali v času rezidenčnega bivanja v Mariboru izhajala iz - za tako poimenovane umetniške raziskave, ki se začnejo v kontekstu sodobne umetnosti pogosteje pojavljati predvsem od 90-tih - značilne precej „proste“ rabe socioloških raziskovalnih orodij, pa ta ni bil toliko osredotočen na zbiranje podatkov in kartiranje „terena“. Zbiranje podatkov preko pogovorov z različnimi strokovnjaki iz vladnih in nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s fenomenom nasilja, skritega nasilja, nasilja v družini (domestic violence) ipd., je bil namreč zgolj delovno izhodišče, način seznanjanja z lokalno situacijo in kontekstom.

Pogojno rečeno cilj projekta kolektiva Offcity je v tej navezavi nekako skromen. Osredotočen je na poskus (širjenja) ozaveščanja in sprožanja dialoga glede fenomena skritega nasilja. Pozicija umetnic je skratka jasna: Resonance nasilja je umetniški projekt, Tereza Dvořáková in Šárka Zahálková umetnici, ne pa socialni delavki. Temu ustrezno je mogoče razumeti tudi izbiro in rabo sredstev za dosego zastavljenega "cilja": preko širokega nabora izraznih sredstev in medijev (lokacijsko- specifična zvočna instalacija In kaj bi storili vi?, prostorska instalacija v galeriji, pomenljivo poimenovana spletna platforma www.ratherhaveatea.org), se poskuša na različne načine in ne-eksplicitno asociirati na tematiko na način čutnega, intuitivnega vživljanja poslušalca/gledalca/bralca. Iz tega razloga preko pogovorov pridobljeni podatki, na podlagi katerih sta v samem začetku izvajanja svojega projekta torej prečesali teren oziroma pridobili osnovni uvid v lokalno situacijo, v nobeni fazi projekta ne nastopajo na način golih, predočenih informacij. Podatki strokovnjakov hkrati niso „prevedeni“ iz enega medija (vizualizacija, „ozvočenje“, „opesnjenje“ govorice) in diskurza v drugi (iz strokovnega v umetniški), temveč vzeti za izhodišče, na podlagi katerega rezidentki vzpostavita relativno avtonomno govorico.

 V tem kontekstu je zanju ključen tudi element, da se problematiko sicer tematizira, ne pa tudi reproducira (skozi načine govora), ne postavlja na pozicijo vednosti (postavljanje definicij o tem, kaj nasilje je, klasifikacije tipov nasilja ipd.) ali na pozicijo, iz katere bi bilo mogoče soditi, obsojati ali - kot je temu še najpogosteje tako - moralizirati. Ne (re)producirati, vendar tudi ne reševati: ni domena umetniških raziskovalnih projektov, da rešujejo raznolike družbene problematike, četudi si tematizacijo teh jemljejo za svoje izhodišče. Sodobno-umetniški (raziskovalni) projekti sicer lahko nagovarjajo raznolike družbene problematike - in to nasploh zelo radi počno -, vendar so te sistemske, zaradi česar jih je tako tudi potrebno reševati (poziv, da v primeru, da smo priče nasilju, pokličemo policijo v delu In kaj bi storili vi?).


Posted 6.4.2016

Artist is looking for volunteers/art enthusiasts/motivated sociologists who would involve themselves to help inside of research and inside of final performance!

Martina F. Kartelo, current GuestRoomMaribor resident is theatre actress and performer who is lately working on freelance projects which focus on contemporary social issues. During this residency in Maribor, she will explore the issue of poverty, how it appears, what makes it grow as well as how poor and poverty are perceived by capitalistic society and media. The focus will be on the Croatia and Slovenia. She will explore this issue through facts, meeting with people who are at the margin of poverty, talking with them, visiting areas which are being considered to be poor, read articles and explore the issue on the social media. All this will lead to final performance which is titled "Funeral for Poor" and will involve theatre, performance, and music. This project is third and final part of the series of the artistic exploration of capitalism and consumerism.
First one was around consumerism and made in the Netherlands, second was around work of Jorge Zontal and his performance group and presented in Croatia. This one, as well as previous ones, will be in collaboration with Iris Kolendić, a Croatian musician and language teacher.


Martina F. Kartelo will be staying in Maribor from 5th of April till 11th of May. If you are interested in collaboration with her please send a mail to guestroommaribor@gmail.com.
Posted 30.03.2016

We are pleased to announce that the GuestRoomMaribor jury has selected 6 great artists (from over 60 applications), who will be hosted in Maribor in 2016.

Martina F. Kartelo, Adela Jusic, Daniel Djamo, Martin Reiche, Offcity Collective - Šárka Zahálková and Tereza Dvořáková

Congratulations!


Posted 19.2.2016

MEET THE RESIDENTS: CORNERS: IGRIŠČE

Vljudno vabljeni na »Meet the residents: CORNERS: IGRIŠČE« dogodek, ki bo v sredo, 24. 2. 2016, ob 18. uri, v baru Pendolino na 1. peronu železniške postaje Maribor, Partizanska cesta 50.

Sodelujoči umetniki: Gianfranco Mirizzi (Hrvaška), Riccardo Spagnulo (Italija), Miha Horvat (Slovenija) in Simon Farid (Velika Britanija)Namen projekta Igrišče je raziskati vlogo iger v različnih kulturah kot nosilk skupnega jezika, ki lahko prehaja med različnimi mejami, tako nacionalnimi kot tudi lokalnimi. Umetniki so zgradili multimedijsko instalacijo igrišča, ki služi kot orodje za njihovo raziskovanje ter kot sredstvo za aktivacijo javnih prostorov in njihovih uporabnikov. Z vsakim mestom, ki ga obiščejo, se zbirka iger veča, igrišče pa spreminja svojo podobo in tako ponuja edinstveno kulturno izkušnjo.
Igrišče je zasnovano kot participativni projekt, v katerem občinstvo dobesedno igra glavno vlogo. Vsi obiskovalci lahko aktivno sodelujejo v projektu kot igralci v instalaciji igrišča in ga uporabljajo tako za zabavo kot za kulturno izkušnjo. Poleg tega umetniki sodelujejo tudi z lokalnimi igralnimi skupinami, spoznavajo njihove igre, jih učijo lastnih iger ter skupaj z njimi razvijajo nove kontekstno konstruirane igre, ki jih nato vključijo v svojo instalacijo igrišča.

Po predstavitvi projekta vas vabimo, da preizkusite svoje igralske sposobnosti v neformalnem turnirju namiznega nogometa.

Igrišče je del CORNERS, platforme za umetnike in občinstva, ki jo snujejo in poganjajo kulturne organizacije z robov Evrope.

-------------------

You are cordially invited to " Meet The Residents : CORNERS : Playground " event, which will be held on Wednesday, 24. 2. 2016, at 6 pm in the Pendolino bar on the 1st platform of the train station Maribor, Partizanska street 50.

Participating artists : Gianfranco Mirizzi (Croatia), Riccardo Spagnulo (Italy), Miha Horvat (Slovenia) and Simon Farid (United Kingdom).

To explore the role of games in different cultures, seeing them as potentially possessing common languages that could cross different borders, both national and local, artists have built a multi-media playground installation serving as a tool for their research and a means to activate public spaces and participatively engage its users. As the collection of games is growing with every new place the artists visit, the playground is constantly changing its image and offering a unique cultural experience.

The playground is designed as a participatory project in which the audience is literally playing an essential part. All visitors are welcome to actively engage in the project as players in the playground installation, using it both for fun and as a cultural experience. Furthermore, the artists collaborate with local gaming groups, learn their games, teach them their own games, and together they develop new context-constructed-games that are included in the playground installation.

After the project presentation, you are invited to try out your gaming skills in an informal tournament of table football.

The playground is a part of CORNERS, a platform for artists and audiences, designed and driven by cultural organizations at the edges of Europe.
--------------

Produkcija/Production: Exodos Ljubljana
Koproducija/Co-production: ISIS Arts, Drugo More, Teatro Pubblico Pugliese
Lokalni partnerji/ Local partners: Pekarna Magdalenske mreže Maribor, GuestroomMaribor, Vetrinjski dvor/Narodni dom Maribor

INFO
Exodos Ljubljana I www.exodosljubljana.si ǀ exodos@exodosljubljana.si

Pekarna Magdalenske mreže Maribor I www.pekarna.org Iwww.infopeka.org I guestroommaribor.si

infopeka@infopeka.si


Posted 26.1.2016

We've just published an open call for artists in residency in 2016!


Apply here.
Posted 12.11.2015

Vljudno vabljeni na "Meet the resident: Petr Šourek" dogodek, ki bo v torek, 17.11.2015 ob 19.00 uri v Salonu uporabnih umetnosti.Petr Šourek, rojen 1974 v Pragi je filozof, pionir turizma korupcije, pisec iger, režiser in prevajalec. Študiral je filozofijo na FaculftyArts of the Charles University v Pragi (2000), dramo na Athens State University (2002), nove medije na Georgia Tech v Atlanti (2008). Deluje kot publicist in prevajalec, občasno predavatelj (Pilsen Western Bohemia University in Duncan Centre dance conservatory, Praga). Leta 2012 je zasnoval projekt prve svetovne agencije za turizem korupcije (www.corrupttour.com), ki do sedaj vključuje več kot 5000 turistov. Projekt je do sedaj gostoval na številnih konferencah in umetniških festivalih v Avstriji, Češki, Nemčiji, Romuniji in Slovaški. Vključen je bil v publikacijo Truth in Concrete (Steirischer Herbst, Sternberg Press) med 99 sodobno-umetniških strategij, ki vzpostavljajo relacije s (real)politiko.

Rezidenčno bivanje umetnika je rezultat koprodukcije med mednarodno rezidenčno platformo GuestRoomMaribor in zavodom Bunker (končni rezultat rezidence bo predstavljen v okviru festivala Drugajanje). Projekt 'Corrupt tour visits Maribor' nadaljuje umetnikovo dosedanjo produkcijo, temelji pa na raziskavi koruptivnih praks v Mariboru (krajše obdobje rezidenčnega bivanja v juniju 2015), na podlagi katere je – v sodelovanju z lokalnimi udeleženci raziskave in procesa - zbran dokumentacijski material, iz katerega je nastal končni produkt v obliki performansa-turističnega vodstva po koruptivnih praksah Maribora, ki bo svojo premiero doživel 19.11.2015 s pričetkom ob 17.00 uri, pod starim mostom v neposredni bližini restavracije Orient.Posted 22.10.2015
 

Razstava Ane Nedeljković »Behind the scenes: Rabbitland«

V petek, 23. 10. 2015 ob 18. uri bomo v okviru festivala Mali slon v Galeriji K18 predstavili animatorko Ano Nedeljković ter odprli razstavo »Behind the scenes: Rabbitland”. Dogodek pripravlja Pekarna Magdalenske mreže v sodelovanju z Društvom za razvoj filmske kulture.
Film Rabbitland avtorjev Ane Nedeljković in Nikole Majdaka jr. je bil predstavljen na približno 100 festivalih po svetu (v letu 2014 tudi na mednarodnem festivalu stop motion animacije StopTrik v Mariboru) in poleg drugih nagrad prejel tudi kristalnega medveda na festivalu Berlinale. Zajci brez možganov živijo v deželi zajcev (Rabbitland) – popolni svet, urejen po zgledu najbolj uspešnih primerov vojnih območij, getov in obubožanih četrti. Zajci so izrazito roza, namesto možganov imajo v glavah luknje in so veseli ne glede na vse. So najvišja stopnja evolucije. Njihov vsakdanjik je popolnoma izpolnjen. Zajci preživljajo vse dni na svobodnih in demokratičnih volitvah, ki se v deželi Rabbitland zgodijo vsak dan, saj je to urejena demokracija. Kakorkoli, film nam pove tudi, da volitve organizirajo zlobna dekleta za zabavo.
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=9z9aCEc6Vek

O avtorjih:
Ana Nedeljković je vizualna umetnica, ki ustvarja na področjih risanja, inštalacij, animiranega filma ter poučuje na področju umetnosti.
Nikola Majdak jr. se je rodil 1972 v Sloveniji. Magistriral je na oddelku za kamero Fakultete za dramske umetnosti v Beogradu. Zadnjih 20 let deluje kot svobodni snemalec, animator, režiser in predavatelj.
O festivalu Mali Slon: http://enimation.si/v-maribor-prihaja-mali-slon-5-mednaro
https://www.youtube.com/watch?v=9z9aCEc6VekPosted 8.10.2015

You are cordially invited to attend the Meet the resident: Adrian Alecu on 13nd of October at K18 Gallery (Koroška cesta 18).
Born in Bucharest, Romania in 1972, where he spent first 17 years of his life growing up in a typical workers family and living in a typical communist Blockhouse in the middle of the communist dictatorship of the Ceausescu regime. From 1986 to 1990 visited high-school - Liceul Spiru Haret Bucuresti and in 1990 moved to Denmark and afterward to Germany. There he studied (2008) Fine Art at the Hamburg state academy of higher artistic and scientific education (HfBK) in the class of Franz E. Walther. In 2011 he began a postgraduate Art program at the Jan Van Eyck Academy in Maastricht NL. Two years later visited the Theoretical Art program lead by E-flux director Anton Vidokle at the Ashkal Alwan institute in Beirut.
Alecu is interested in daily visual phenomena and their relationship to the socio-cultural environment, how far our visual behavior is influenced by the socio-cultural conventions as well as the relationship between the mass culture-images and the ideological meaning behind of it. His work often manifests as a map which is - beside a useful orientation and navigation tool - also an indicator of the space practice of the habitants, implicitly as a part of popular culture. In that context he frequently uses the film noir concept - semantic meaning- of mapping in film, as a performative gesture of moving in which it becomes 'inscriptive practice' itself, establishing a connection between the traveler and the territory.


More: http://adrianalecu.us/

Posted 23.9.2015

You are cordially invited to the opening of the mural "Zastavo bomo dobili" / brunch on Friday, 25th of September at 13h in GT22!

Mural „Zastavo bomo dobili“ je zasnovan na arhivskem materialu, ki priča o borbi Narodno osvobodilnega boja in partizanskega odreda v Sloveniji tekom Druge svetovne vojne. Mural ni memorializacija borbe in borcev, temveč poskus ponovnega premisleka tega zgodovinskega trenutka. Parola „Živimo v zgodovinskem trenutku zatiranja, na katerega lahko odgovorimo le z razrednim bojem“, poskuša umeščati mural iz zgodovinskega v kontekst aktualnosti. Poskuša se obračati k gledalcu, ter ga spodbuditi, da si zastavi vprašanje o njegovem lastnem položaju v današnjem sistemu perfidne represije, predvsem pa, kakšen je njegov odgovor nanjo.

V risbi na muralu „Zastavo bomo dobili“ je uporabljena fotografija Zidanškove brigade, na kateri le-ta maršira za zastavo, ki jo je dobila ob osvoboditvi Gornjega grada. O pomenu dogodka, kot tudi pomenu Zidanškove brigade, najbolje govorijo izvorna pričevanja borcev in sodobnikov:

»Nekaj posebnega bo danes!«, so govorili tovariši, ki so gledali brhke mladinke, kako nosijo cvetje. »Zastavo bomo dobili!«, se je razneslo popoldne v brigadi. Silno veselje je zavladalo povsod. Vsak je bil ponosen, da je borec brigade, ki bo prva dobila zastavo na Štajerskem. Svečanost predaje zastave naj bi bila zvečer. (Zidanškova brigada, Mirko Fajdiga, Ljubljana 1975, str. 409)

V svojih povojnih razmišljanjih o ustanovitvi brigade na Pohorju, je Mitja Ribičič napisal tole: »Leto dni po bitki na Pohorju, v kateri je skoraj ves bataljon omahnil v smrt, sem stal pred zborom Zidanškove brigade. Bila je formirana 8. januarja 1944. Govoril sem kot politični komisar IV. cone novi brigadi, ki je zrasla v enem letu na Pohorju. Rekel sem, da je brigada dedič Pohorskega bataljona pa me je stisnilo v grlu; spomnil sem se Groge in Katarine, Gustla in zdravnika Mroža, borcev in tovarišev, pokopanih nekje pri Gradcu. Pomislil sem v tistem trenutku, da so se poslednji preživeli ustrelili sami, da ne bi padli v roke sovražniku. Pogledal sem po dolgih treh vrstah mladih fantov, zravnanih v različnih uniformah in z različnim orožjem, s titovkami, in zdelo se mi je, da smo se razumeli brez besed. Prevzeli smo veliko odgovornost. Zavezali smo se mrtvim partizanom, da bomo uresničili smotre, za katere so dali domovini in narodu svojo kri in življenje.« (Zidanškova brigada, Mirko Fajdiga, Ljubljana 1975, str. 55)

Zraven omenjene fotografije so na muralu uporabljeni tudi deli fotografije borcev XIV Divizije, ki se pripravljajo za pohod na Štajersko.

Del uporabljenega materiala hrani Muzej narodne osvoboditve Maribor.

Za prijazno pomoč pri izvedbi projekta se zahvaljujemo podjetju Snaga d.o.o. Maribor.
_______________________________________________________________________________________________________
Posted 14.9.2015

You are cordially invited to attend the exhibition of Alena Drahokoupilova: DU BIST VOLL IN ORDNUNG, on Wednesday, 16th of September in K18 Gallery (Koroška 18).Kot marsikatera druga, tudi rezidenčna platforma GuestRoomMaribor od gostujočega kulturnega delavca pričakuje, da svojo siceršnjo prakso in delovni pristop vsaj do neke zaznavne mere prilagodi specifikam lokalnega okolja. Od gostujočega skratka zahteva marsikaj: da v kratkem času rezidenčnega bivanja spozna specifike tega istega okolja, se z njim na takšen ali drugačen način poveže, jih vzame za izhodišče dela, ter na podlagi slednjega tudi realizira in predstavi svoj novi projekt. Nastali projekt je tako skorajda neizbežno, predvsem pa vnaprej predpostavljeno perceptiran kot izjava na samo okolje. Rezidenčna umetnica in kuratorka Alena Drahokoupilová, ki se v svoji praksi sicer osredotoča predvsem na kompleksne urbane situacije, v katerih je vidna sled nikoli v polni meri realiziranih zgodovinskih utopičnih vizij boljše družbe, situacij, ki skratka tvorijo zmes različnih sistemov, časovnih obdobij, strategij ter ideologij urbanističnega načrtovanja, ni v tej navezavi nikakršna izjema.
V nastalem projektu »Du bist voll in Ordnung«, pa se je umetnica bolj kot na predhodno prakso primarno navezala na lasten osebno-intimni položaj na eni, ter začasni delovno-družbeni kontekst na drugi strani. Izhodiščna točko tako predstavlja naključna osebno-intimna situacija v obliki komplimenta, ki ga je bila nekoč deležna s strani znanca. Generična izjava »du bist voll in Ordnung«, ki se ji je ravno zaradi izostanka v situacijah hvaljenja običajno pričakovanih superlativov, navkljub svoji ne(natančni)povednosti zdela avtentična, pristna, pa se je v času njenega rezidenčnega bivanja ravno tako naključno povezala z okoljem, ki bi naj služil kot referenčno izhodišče njenega projekta. Kot tudi sicer je umetnica v času rezidenčnega bivanja v fotografskem mediju mapirala urbani prostor Maribora. Med spoznavanjem mesta pa se je kot ključna skupna točka fotografij objektnih korit za rože, tranzitorno-nedorečenih mestnih situacij, socialističnih delavskih stanovanjskih kolonij, v okviru forme vive nastalih javnih plastik, vzpostavil material betona. Betonske izseke povprečno sivih stanovanjskih blokov, korit za rože, dekorativnih reliefov idr., ki so sicer zanimivi, četudi nič zares posebnega, pa oblikovala kot razglednice s pripisom »du bist voll in Ordnung«. Izjavo na povprečno normalnost in funkcionalnost mariborskega urbanega okolja svojega rezidenčnega bivanja, ki ne preseneti niti s svojimi presežki, manki ali lokalnimi bizarnostmi, pa opremila z grafitarskima izjavama na lokalni kontekst, ki ju je v tem procesu srečala. Na čuden način nedorečeni »du bist voll in ordnung« s sopostavljenima skrajnostnima »O moj Maribor, v srcu si mi ti« in »Fuck you forever, Maribor«, je tako mogoče brati bodisi kot umetničin komentar na lastno delo, hkrati pa – kot rečeno predpostavljeno – izjavo na kontekst rezidenčnega bivanja.

Razstava v galeriji K18 bo odprta med 16. septembrom in 1. oktobrom.

Mednarodna rezidenčna platforma GuestRoomMaribor je projekt Pekarne Magdalenske mreže.
Projekt je podprt s strani Ministrstva za kulturo RS.

____________________________________________________________________________________________________
Posted 3.9.2015

You are cordially invited to attend the 'Meet the resident: Alena Drahokoupilova' event at K18 Gallery (Koroška 18).Alena Drahokoupilova (1983, Pilsen, CZ), lives and works in Berlin as freelance artist and curator (Ausstellungsraum für Architektur & Visuelle Medien in Dresden, Czech Centre Berlin). She studied cultural anthropology, multimedia, and photography in Czech Republic, United Kingdom and Germany.
In her recent practice she is particularly interested in urban space, ideas of the 60s and 70s, utopian dreams of a better society and a better city which have not worked in reality but are – thanks to their malfunction – often becoming places of ambiguous character and grandiose potential. In her art and curatorial practice – especially by mixing both roles, Drahokoupilova is, therefore, focusing on complex urban locations, places that are torn between different systems, time periods and planning ideologies, places that cannot adapt, are abandoned, left over in transition and in transformation and explores their potential for free creativity as well as their potential for innovative development of the city.

More: http://www.alenadrahokoupilova.com/
__________________________________________________________________________________________________