GuestRoomMaribor GuestRoomMaribor

FUNDED RESIDENCIES[ENG below]

SobaZaGosteMaribor 

Poziv za umetniške rezidence 2021

Rok za prijavo je 31. 3. 2021

Rezidenčni program SobaZaGosteMaribor vabi vizualne in interdisciplinarne umetnike k prijavi na odprt poziv za umetniške rezidence v Mariboru v letu 2021. Na voljo je več terminov za enomesečno honorirano ustvarjanje v prostornih ateljejih, v zavetju mirnega dvorišča Vetrinjskega dvora v osrčju Maribora ter možnost predstavitve novonastale produkcije v Galeriji K18.

SobaZaGosteMaribor je program nevladne organizacije Pekarna Magdalenske mreže, ki od leta 2011 v Mariboru ponuja rezidence za slovenske in mednarodne umetnike. S poudarkom na sodobnih vizualnih umetniških praksah, podpira predvsem družbeno angažirane, hibridne in eksperimentalne projekte ter projekte, ki se navezujejo na lokalni družbeni, kulturni, zgodovinski ali politični kontekst. V načinu delovanja se program nagiba k odpiranju ustvarjalnih procesov, negovanju dialoga in vzpostavljanju neposrednega stika z lokalnimi skupnostmi, prevpraševanja uveljavljenih predstavitev umetniških del in spodbujanju sodelovanja z lokalnimi umetniki in producenti.

Kaj ponujamo:
- brezplačno nastanitev v bivalnem ateljeju v centru Maribora (kvadratura 96 m2 in 76m2, vsak atelje ima svojo kuhinjo in kopalnico, talno gretje, klima, internet, skupen pralni stroj)
- honorar 700 EUR bruto 2
- kritje produkcijskih stroškov do 300 EUR
- produkcijsko in strokovno pomoč kuratorjev
- organizacijsko pomoč
- promocijo
- izvedbo predstavitvenega dogodka
- možnost predstavitve produkcije v Galeriji K18 (galerija je po odprtju na voljo en mesec)

Kaj pričakujemo:
- javno predstavitev umetniške prakse in predlaganega projekta v začetku rezidence
- sodelovanje pri snovanju in prisotnost pri izvedbi javnega dogodka Interesni safari (voden tematski sprehod vezan na temo predlaganega projekta)
- končno predstavitev novonastale produkcije v Galeriji K18 ob koncu rezidence

Kriteriji za izbor:
- popolna in pravočasno oddana prijava
- inovativnost in dobra utemeljenost projekta
- izvedljivost projekta
- reference umetnika
- medijska fleksibilnost projekta v primeru, da rezidence ne bo mogoče izvesti v živo

V vsebinskem smislu imajo prednost projekti, ki:
- (samo)kritično reflektirajo vpetost sodobne umetnosti v družbene, ekonomske, tehnološke in okoljske procese in relacije moči
- v svojem delu poskušajo predlagati ne-normativne vzorce delovanja in mišljenja družbenih in/ali naravnih fenomenov, vključno z umetniškimi (npr. prevprašujejo uveljavljene načine prezentiranja in mišljenja umetnosti)
- so raziskovalno orientirani oziroma raziskovalni proces razumejo kot integralni del umetniško-ustvarjalnega, vendar slednjega ne zvajajo na raziskavo umetniškega medija ali vizualizacijo podatkov
- vzpostavljajo refleksivni odnos do okolja, v katerega se umeščajo; v tem primeru s specifičnim družbenim, kulturnim, zgodovinskim ali političnim kontekstom lokalne skupnosti (Maribor)
- se na prostor v katerega se umeščajo odzivajo v procesu nastajanja ali predstavitve projekta (participatorni, prostorsko specifični projekti, intervencije v javni prostor in podobno)

Prijava in pomembni datumi:
Prijavo je potrebno oddati najkasneje 31. 3. 2021. Prijavnica in priloge naj bodo napisane v slovenskem ali angleškem jeziku.

Obvestilo o ožjem izboru: 15. 4. 2021
Spletni intervjuji s kandidati v ožjem izboru: 16. 4. - 25. 4. 2021
Obvestilo o končnem izboru: 28. 4. 2021

Prijavni obrazec: https://forms.gle/bvhUgMmiPREjJoLu8
Morebitna vprašanja naslovite na guestroommaribor@gmail.com


GuestRoomMaribor 

Open Call for Art Residencies 2021

Deadline: March 31st 2021


The GuestRoomMaribor residency program invites visual and interdisciplinary artists to apply for residencies in Maribor in the year 2021. There are several dates available for one-month funded residencies in spacious studios, in the quiet courtyard of the Vetrinj mansion located in the strict centre of Maribor, including the possibility of presenting the newly created production in the Gallery K18.

GuestRoomMaribor is a program developed by the non-governmental organization Pekarna Magdalenske mreže, which has been offering residences for Slovenian and international artists in Maribor since 2011. With an emphasis on contemporary visual art practices, the program primarily supports socially engaged, hybrid, and experimental projects as well as projects related to the local social, cultural, historical, or political context. In its mode of operation, the program seeks to foster creative processes, open dialogue, establish direct contact with local communities, question conventional presentations of art, and encourages collaboration with local artists and producers.

We offer:
- free accommodation in a studio apartment in the center of Maribor (area 96 m2 and 76m2, each of the studio apartments has its own kitchenette and bathroom, floor heating, air conditioning, internet, shared washing machine)
- fee 700 EUR gross 2
- coverage of production costs up to EUR 300
- production and professional assistance of curators
- organizational assistance
- promotion
- implementation of a presentation event
- a possibility of presenting the production in Gallery K18 (the gallery is available for the period of one month)

We expect:
- a public presentation of the previous artistic practice and the proposed project at the beginning of the residence
- participation in forming and attending the public event Interest safari (guided thematic walk related to the topic of the proposed project)
- final presentation of the newly created production in the K18 Gallery at the end of the residency

Selection criteria:
- a complete application that was submitted before the deadline
- elaborated project proposal
- innovativeness of the project
- project feasibility
- references of the applicant
- the flexibility of the project in case the residency cannot be carried out live


In terms of content, priority is given to projects that:
- (self) critically reflect the involvement of contemporary art in social, economic, technological, and environmental processes and power relations
- try to suggest non-normative patterns of action and thinking of social and/or natural phenomena, including artistic ones (i.e. they question established ways of presenting and thinking of art)
- are research-oriented or understand the research process as an integral part of the artistic-creative process, but they do not reduce the latter to the research of the artistic medium or the visualization of data
- establish a reflective attitude towards the environment in which they are placed; in this case with the specific social, cultural, historical, or political context of the local community
- respond to the space in which they are placed in the process of creating or presenting the project (participatory, space-specific projects, interventions in public space, etc.)

Application process and important dates:
The application has to be submitted latest by March 31st 2021 and should be written in English or Slovene language.

Shortlist notification: April 15th 2021
Shortlist interviews: April 15th - April 25th 2021
Final selection notification: April 28th 2021

Application form: https://forms.gle/bvhUgMmiPREjJoLu8
If you have any questions or inquiries regarding the application process, do not hesitate to contact us via email: guestroommaribor@gmail.com


This website uses cookies to ensure the best experience possible.

Okay